altinoz.com.tr

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30449

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1’indeki “Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede yer alan “E 203 KALSİYUM SORBAT” adlı katkı maddesine ait satır yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede yer alan E 452 (iv) KALSİYUM POLİFOSFAT adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“E 456 POTASYUM POLİASPARTAT”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları” başlıklı listede yer alan E 203 KALSİYUM SORBAT adlı katkı maddesine ait spesifikasyon yürürlükten kaldırılmış, E 330 SİTRİK ASİT adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda tanıma ilişkin spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 452 (iv) KALSİYUM POLİFOSFAT adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere aşağıdaki spesifikasyoneklenmiş ve E 460 (i) MİKROKRİSTALİN SELÜLOZ, SELÜLOZ JEL adlı katkı maddesine ait spesifikasyondaçözünürlüğe ilişkin spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Tanım:                                                 Sitrik asit, limon veya ananas suyu gibi kaynaklardan geri kazanım ile ya da Candida spp. veya Aspergillus niger’in toksikojen olmayan suşları kullanılarak karbonhidrat çözeltilerinin veya başka bir uygun besiyerinin fermentasyonu ile üretilir.”

E 456 POTASYUM POLİASPARTAT

Eş anlamlılar:

Tanım:                                                  Potasyum poliaspartat, L-aspartik asit ve potasyum hidroksitten üretilen poliaspartik asidin potasyum tuzudur. Isıl işlem, aspartik asidi çözünmeyen polisüksinimide dönüştürür. Polisüksinimid, halkanın açılması ve birimlerin polimerizasyonuna olanak sağlayan potasyum hidroksit ile muamele edilir. Son adım, açık ten rengi toza sebep olan püskürtmeli kurutma fazıdır.

CAS numarası:                       64723-18-8

Kimyasal adı:                           L-aspartik asit, homopolimer, potasyum tuzu

Kimyasal formülü:                  [C4H4NO3K]n

Ortalama molekül ağırlığı:     Yaklaşık 5.300 g/mol

Analiz:                                      Kuru madde bazında %98’den az olmamalıdır.

             Tanecik büyüklüğü:               45 μm’den az olmamalıdır (45 μm’den az olan taneciklerin ağırlığı %1’den fazla olmamalıdır).

Tanımlama:                                          Açık kahverengi kokusuz bir toz

İdentifikasyon:

Çözünürlük:                            Suda çok iyi çözünür, organik çözücülerde az çözünür.

pH değeri:                                7,5 – 8,5 (%40’lık sulu çözelti)

Saflık:

Sübstitüsyon derecesi:            Kuru madde bazında %91,5’ten az olmamalıdır.

Kurutma kaybı:                      %11’den fazla olmamalıdır (105 °C’de, 12 saat).

Potasyum hidroksit:               %2’den fazla olmamalıdır.

Aspartik asit:                           %1’den fazla olmamalıdır.

Diğer safsızlıklar:                    %0,1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik:                                   2,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                    1,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Civa:                                         0,5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum:                              0,1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.”

Çözünürlük: Su, etanol, eter ve seyreltik mineral asitlerde çözünmez. Sodyum hidroksit çözeltisinde (konsantrasyon: 50 g NaOH/L) esas olarak çözünmez veya tamamen çözünmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/4/2017 30027 (Mükerrer)