Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

03 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30027 (Mükerrer)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II ve EK-III’ünde belirtilen gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23, 24 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinde ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilave olarak; bu Yönetmelikte geçen;

a) CAS numarası: Kimyasal Abstraktlar Servisi kayıt numarasını,

b) EINECS numarası: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanterinde yer alan numarayı,

c) İnternasyonel ünite (IU): Bir etken maddenin biyolojik etkinliğinin ölçümü esas alınarak belirlenen, vitaminler, hormonlar, bazı ilaçlar, aşılar ve kan ürünleri ile biyolojik etkin maddeler için kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş ve etken madde miktarını tanımlamak için kullanılan ölçü birimini,

ç) Molar absorbsiyon katsayısı (): %1 konsantrasyonlu 1 cm uzunluğundaki çözeltinin absorbsiyon katsayısını,

d) Molekül ağırlığı (g/mol): Bir moleküldeki tüm atomların atom ağırlıklarının toplamını gösteren bağıl sayıyı,

ifade eder.

Gıda katkı maddelerine ilişkin spesifikasyonlar

MADDE 5 – (1) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan ve bu Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen gıda katkı maddeleri, bu Yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilen spesifikasyonlara sahip olur.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve analizleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.

İdari yaptırım

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik, (AT) 1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün EK II ve III’ünde Listelenmiş olan Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Spesifikasyonları Belirleyen 9/3/2012 tarihli ve (AB) 231/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27), 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/59) ve 8/4/2012 tarihli ve 28258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33) hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın