tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31447

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bu hakkı veren gerçek veya tüzel kişinin imza beyannamesi veya imza sirküleri” ibaresi “bu hakkı veren gerçek kişiyse imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/11/2019 30961
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/2/2021 31401
2- 5/3/2021 31414