tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30778

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendinde yer alan “işe” ibaresi “mesleğe” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“o) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından Ek-2’de yer alan esaslar dahilinde yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Demiryolu tren işletmecileri ve altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, tren makinist ehliyetine ve tren makinist brövesine sahip olduğunu takip etmekten, bununla ilgili kayıt sistemi oluşturmaktan ve Bakanlık ile veri paylaşım sistemi kurmaktan sorumludur.”

“(4) Tren makinist ehliyeti kişisel emniyet belgesi yerine de geçer. Tren makinistine ayrıca kişisel emniyet belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak kişisel emniyet belgesi kapsamında alınacak eğitim ve sertifikalar bröve belgesine ayrıca eklenir.

(5) Tren makinisti görevini yapan personelden, tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olanların Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinde belirtilen hususlara uygun sertifika sahibi olması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinist ehliyeti almak için gereken asgari şartlar ve belgeler

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için mesleğe ilk kez başlayanlar tarafından sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak.
 2. b) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet biometrik fotoğraf.
 3. c) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurulu raporu.

ç) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan rapor.

 1. d) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu.
 2. e) Tren makinist ehliyet ücretinin yatırıldığına dair belge.
 3. f) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.
 4. g) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden tren makinistin ulusal yeterlilik ve meslek standartlarında belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak ve başvuru tarihinden en fazla on iki ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi” ibaresi “bu Yönetmelik esasları dahilinde”  olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bakanlık; düzenlenen, yenilenen, askıya alınan veya iptal edilen ehliyetlerle ilgili tüm bilgileri, kendi kayıt sisteminde tutar. Altyapı ile demiryolu tren işletmecileri arasında veri paylaşım sistemini kurar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Tren makinist ehliyeti, aşağıda belirtilen şartların sağlandığına dair belgelerin asıllarının Bakanlığa ibraz edilmesi halinde on yıl geçerlidir:

 1. a) Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinden muaf olanlar için ustalık ve/veya mezuniyet belgesi.
 2. b) MYK mesleki yeterlilik belgesinden muaf olmayanlardan MYK mesleki yeterlilik belgesi.
 3. c) Ek-1’de belirtilen sürelere uygun alınan sağlık kurulu raporu.

ç) Ek-2’de belirtilen sürelere uygun alınan psikoteknik değerlendirme raporu.

(2) MYK mevzuatı doğrultusunda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında alınan MYK mesleki yeterlilik belgesi, tren makinist ehliyetinin geçerlilik süresi içerisinde yenilenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartların sağlanmadığının ve/veya işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla yenileme eğitimlerinin zamanında yapılmadığının Bakanlıkça yapılacak denetimlerde tespit edilmesi durumunda aşağıdaki süreç başlatılır:

 1. a) Bakanlık, bu durumu ehliyet sahibine ve ehliyet sahibinin çalıştığı kuruma gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirerek, ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır.
 2. b) Ehliyeti askıya alınan tren makinistine çalıştığı kurum tarafından cer aracı sevk ve idare görevi verilemez. Bu fıkrada belirtilen şartlar işveren kaynaklı ise makinistin ehliyetinin askı süresince oluşacak maddi kayıplar işveren tarafından karşılanır.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen şartların yeniden sağlanması halinde, ehliyetin askıya alınması durumu ortadan kalkar.

(3) Tren makinistinin ehliyeti tam kusurlu olduğu adli makamlarca belgelenmesi kaydıyla, ciddi kazaya sebebiyet vermesi halinde Bakanlık tarafından iki yıl süreyle iptal edilir. Olayın meydana gelmesinden sonra görevden el çektirilen süre bu durumda dikkate alınır. Ancak, ehliyeti iptal edilen makinistin iptal süresinin bitiminden itibaren 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hususları yenilemesi gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Düzenleme tarihi üzerinden on yıl geçmesi,”

“b) 7 nci maddede belirtilen süreli belgelerden süresi geçen belgeler,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İlgili altyapı ve cer aracına ilişkin tren makinist brövesi sahibi en az bir makinist refakatinde, tren makinisti olmak isteyen kişilere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim ve sınav merkezi kontrolünde pratik eğitim verilmesi ve/veya sınav yapılması durumlarında,”

“d) Yeni bir hat devreye alınacağı zaman Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim ve sınav merkezi kontrolünde o hattı ilk kullanacak makinistlerle birlikte hattı iyi bilen hattın yapımcısından bir görevli ve ilgili altyapı şirketinden bir görevli nezaretinde araç kullanılacağı zamanlarda.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cer aracı bilgisi: Her beş yılda bir veya her yeni araç kullanıma alındığında,”

“b) Güzergâh ve işletme kuralları dâhil altyapı bilgisi: Her beş yılda bir veya yeni bir hat açıldığında veya ilgili güzergâh üzerinde on sekiz aydan fazla verilen herhangi bir aradan sonra.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tren makinistleri, demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri,  denetleme sürecinde istenilen tren makinist ehliyeti, tren makinist brövesi ve eğitimler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan denetimlerde bir tren makinistinin görevi esnasında tren makinist ehliyetini ve tren makinist brövesinin asıllarını ibraz edememesi halinde, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlara veya emekli olanlara, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen geçerli sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporlarının asıllarıyla Bakanlığa başvurmaları halinde adlarına tren makinisti ehliyeti ücretsiz olarak düzenlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve geçerlilik süreleri devam eden sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporları da kabul edilir.

(2) MYK tarafından 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)’in yayımı tarihinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlardan veya emekli olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaz. Ancak başvuru sahipleri 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerindeki belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinistinin tren makinist brövesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce on sekiz ay boyunca herhangi bir nedenle ara vermeyen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde çalışan tren makinistlerinin çalıştıkları hat ile idare ve sevk ettikleri cer aracı üzerinde edindikleri tecrübelerin, aldıkları eğitimlerin ve başarılı oldukları sınavların belgelendirilmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere işletme tarafından makiniste çalıştığı hat ve kullandığı cer aracına ait bröve düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tren makinistinin psikoteknik kontrolleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile demiryolu tren işletmecilerinde çalışan veya çalışacak olan tren makinistlerinin psikoteknik değerlendirmeleri; psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar, beş yıl süreyle TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecilerinin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2017 30286 (Mükerrer)

 

Ekleri için tıklayınız