Ticari Kazanç Mükellefinin Yurt Dışındaki Kira ve Dil Eğitimi İçin Yaptığı Ödemeler Gider Yazılamaz

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 26.01.2018
SAYI : 62030549-120[40-2017/395]-93261
KONU : Ticari kazanç mükellefinin yurt dışındaki kira ve dil eğitimi için yaptığı ödemelerin gider yazılıp yazılmayacağı hk.
…………………….

İlgi : 16/05/2017 tarihli ve 581992 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışında dil öğrenmek amacıyla kaldığınız süre içerisinde ikamet ettiğiniz konutun kira giderinin ve dil kursuna ödediğiniz bedelin kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve bu ödemelerin yurt dışına transferi sırasında sorumlu sıfatı ile KDV ödeme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde;

“Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir. …”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanunun 38 inci maddesinde ise;

“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanununun 40 ıncı maddesinde indirilecek giderler sayılmış olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan aynı Kanunun 89 uncu maddesinde;

“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

…..

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).”

hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, yabancı dil eğitim harcamalarınız ve buna ilişkin olarak yurt dışında kaldığınız süre içerisinde ikamet ettiğiniz konut için ödediğiniz kira bedelleri, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde sayılan giderler arasında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan söz konusu giderlerin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinden indirilebilmesi için Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartlarının sağlanması gerekmektedir. Buna göre; yurt dışında dil kursu için yaptığınız harcamaların, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartlarını sağlamaması nedeniyle gelir vergisi beyannamesinden indirilmesi söz konusu değildir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 6/b maddesinde de, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu itibarla; yurt dışındaki firmadan alınan ve yurt dışında faydalanılan eğitim ve konaklama hizmeti KDV’nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen işlemler nedeniyle yapılan ödemelere ilişkin sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın