Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29797

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4 üncü, 5 inci, 8 inci, 9 uncu, ek 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

ç) Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,

e) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,

f) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

g) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,

h) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,

ı) Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,

i) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

j) Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,

k) Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

l) Dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarı: Bilgi ve tasarımların paylaşıldığı uluslararası iş birlikleri dahil, talepte bulunanların erişimine açık ortak laboratuvar ve paylaşım platformunu,

m) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

n) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

o) İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

ö) İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,

p) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

r) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

ş) Kurucu heyet: Bölge alanının bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yer aldığı, bunların dışında diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,

t) Ön kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları,

u) Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgeyi,

ü) Proje fikri doğrulama: Girişimci tarafından ortaya konan projenin; sahip olunan veya ulaşılabilen teknolojiler çerçevesinde yapılabilirliği (teknik doğrulama) ile ticarileştirme aşamasında kullanılması düşünülen iş modelinin uygunluğunun (ticari doğrulama) değerlendirilmesi işini,

v) Proje süresi: Yazılım, Ar-Ge veya tasarım projeleri ile ilgili olarak yönetici şirket Proje Değerlendirme Komisyonundan onaylanmış, Bölge içi veya Bölge dışı tüm Bölümleri kapsayan projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,

y) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

z) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

aa) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

bb) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

cc) Teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER): 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği Teknoloji merkezlerini (Teknoloji merkezi işletmeleri),

çç) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,

dd) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

ee) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

ff) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,

gg) Tek pencere sistemi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemi,

ğğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

hh) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ıı) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

ii) Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

jj) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

kk) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

ll) Yapılabilirlik raporu: Ek-1’de yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu formatına göre hazırlanan raporu,

mm) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

nn) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

oo) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

öö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

pp) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Başvurusuna ve Değerlendirmesine, Bölgenin İşletilmesine ve Bölgede Yapılacak

Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar

Kurucu heyetin oluşturulması

MADDE 4 – (1) Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, 3 üncü maddede kurucu heyet tanımında belirtilen kurum ve kuruluş temsilcileri, aralarında düzenlenecek bir protokolle kurucu heyeti oluştururlar.

(2) Bölgeye ilişkin başvurular kurucu heyet veya yönetici şirket tarafından yapılır.

Yer seçimi

MADDE 5 – (1) Kanun amacında kullanılacak olan Bölge alanı yer seçimi kurucu heyet veya yönetici şirket tarafından yapılır.

(2) Bölge alanı yer seçiminin yapıldığı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün bulunması şartı aranır.

(3) Kurucu heyet veya Bölge yönetici şirketi; seçilecek Bölge alanının, kurucu heyette ya da yönetici şirket ortaklığı bünyesinde yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ya da organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgelerine yakınlığını veya bu kurum ya da kuruluşların arazileri içerisinde veya yakınında olmasını, ayrıca bulunduğu yöredeki sanayici ve girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik altyapısını, ülke ve bölge kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve çevre düzeni planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastral durumunu, imar yolu, kadastral yol ya da bağlantı ulaşım yoluna cepheli oluşunu, tahsis ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları üzerinde veya yakınında yer aldığını dikkate alır.

(4) Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, maden alanları, tarım alanları, mera alanları, orman alanları, milli parklar, sulak alanlar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı geliştirme sahaları, anıt ağaçlar, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında tescil edilen örnek avlaklar, hassas deniz alanları, sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması mümkün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge olarak seçilmesine imkân tanınanlar, Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Karayolları, demiryolları, limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya inşaat halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı, katı atık depolama alanları ve il sınırları içerisinde varsa diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile Bölge ve çevresine ait stratejik önemi olan diğer alanların yer aldığı uygun ölçekteki tematik harita, harita mühendisi ya da şehir plancısı sorumluluğunda, açıklayıcı özet raporu ile birlikte hazırlanır. Ayrıca, Bölge alanının işaretli olduğu 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik haritası da eklenir. Varsa, Bölge alanını kapsayan; ilgili idarelerince tasdikli çevre düzeni planı, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Kurucu heyet ya da yönetici şirket temsilcisi tarafından imzalı, Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının işli olduğu ve Genel Müdürlükçe istenilen sistemdeki koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda uygun ölçekli haritası harita mühendisi sorumluluğunda hazırlanır. Bu harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu Kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.

Araştırma-geliştirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik

MADDE 6 – (1) Bölge kurulması düşünülen yörede yeterli Ar-Ge, tasarım ve sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranır.

(2) Bölgede yapılacak; idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarının gerçekleştirilebilmesi için Bölge kurucularının sağlayacakları finansman planına ilişkin bilgiler yapılabilirlik raporunda belirtilir. Yapılabilirlik raporunda belirtilen nakdi sermaye miktarı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda istenilen sermaye miktarının iki katından az olamaz.

(3) Yöredeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyeli ile Bölgenin kuruluşu ve işletimi için gerekli olan finansal yapının yeterliliğine, bu Yönetmeliğin ekindeki formata göre hazırlanan yapılabilirlik raporunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar verir.

Bölge başvuruları

MADDE 7 – (1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili başvurusunu; Bölge yönetici şirketi ise Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvurusunu, hazırlayacağı başvuru dosyası ile birlikte yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru dosyasında bulunması gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bölge kuruluşu için;

1) Başvuru yazısı,

2) Kurucu heyet protokolü,

3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

7) Yapılabilirlik raporu.

b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ek alan katılması için;

1) Başvuru yazısı,

2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

7) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik raporunun “Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler” başlığı altındaki veriler; ancak, Bölgeye katılan ek alanın farklı il sınırları içerisinde yer alması durumunda, o il için yeniden hazırlanan Yapılabilirlik Raporu.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı iptali için;

1) Başvuru yazısı,

2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

3) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

4) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

5) 5 inci maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler.

(3) Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun, endüstri bölgesi içerisinde yer alması durumunda Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanı içerisinde yer alması durumunda üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü istenilir. Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi ya da 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı alan içerisinde yer alması durumunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kısıtlılık görüşleri istenilmez.

(4) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvuru dosyasında yer alan kadastral-mülkiyet paftası veya haritası, imar planı ile halihazır harita ve benzeri altlıklar üzerinde öneri Bölge alanı sınırları ilgili teknik personel tarafından işaretlenir ve imzalanır.

(5) Bölge başvuru dosyası, herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 15 gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyasının eksikliği yok ise başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç 10 gün öncesinde Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.

Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendiren;

a) Bakanlık,

b) Maliye Bakanlığı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

ç) Kalkınma Bakanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB,

g) KOSGEB,

ğ) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluş,

olmak üzere dokuz kurum ve kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Değerlendirme Kurulu için öncelikle daire başkanı veya daha üst düzey ya da temsilde yeterli eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliğe sahip bir asıl ve bir yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asıl ve yedek her iki üyenin toplantıya katılamaması halinde üyelik durumlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluş, Genel Müdürlük tarafından bilgilendirilir.

Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda düzenlenmiştir.

a) Değerlendirme Kurulu, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında en az yedi üyenin katılımıyla toplanır.

b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

c) Kurul, ihtiyaç duyulması halinde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya Değerlendirme Kurulunun en az dört üyesinin aynı konu ile ilgili yazılı daveti üzerine toplanır, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgeye ilişkin Karar alabilir.

ç) Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, öncelikle temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;

1) Seçilen yerin kalkınma planları ile çevre düzeni planı ve diğer yer seçimi kriterleri açısından uygunluğu,

2) Yöredeki mevcut Ar-Ge, tasarım, akademik, sanayi potansiyeli varlığı ve finansal yeterliliği,

3) Bölge kuruluşunda iş birliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yeterliliği,

4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanunun amacına uygunluğu,

5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapacak düzeyde olup olmadığı,

6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün olup olmadığı,

7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmesine olası katkıları,

8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası katkıları,

9) Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge kuruluşu ve işletilmesinde yeterliliği,

10) Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin gerekçelerin yeterliliği,

11) İhtisas TGB başvurusu için sektörel yapının uygunluğu ve yeterliliği,

bakımından değerlendirmek üzere toplantıya katılırlar.

d) Kurul üyeleri, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş alabilir, başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.

e) Bölge başvurusunun uygun görülmesine yönelik Değerlendirme Kurulu kararı, toplantıya katılan en az yedi üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.

f) Kurul, başvuru içeriğinin Bölge kuruluşu için yeterli olmadığını değerlendirmesi halinde, TEKMER kuruluşu yönünde tavsiye kararı alabilir.

g) Başvurulara ait Değerlendirme Kurulu kararı ve ekleri, sekreterya tarafından hazırlanarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzasına sunulur.

ğ) Başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmemesi halinde, Bölge ile ilgili Değerlendirme Kurulu kararı gerekçesiyle birlikte, sekreterya tarafından ilgili kurucu heyete ya da yönetici şirkete yazılı olarak bildirilir.

Bölge ilanı

MADDE 10 – (1) Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşen; Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge alanının iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan değişikliğinde dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme

MADDE 11 – (1) Yönetici şirket kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımlanıp kurucu heyete bildirimi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Ancak kurucu heyet, yönetici şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket esas sözleşmesini Kanun ve Yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenmek üzere Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin esas sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur.

(2) Anonim şirket oluşumu, Bölge ilanından önce gerçekleştirilmiş ise, yönetici şirket statüsü ile faaliyete başlayabilmesi için Bölgenin ilanından sonra, şirket esas sözleşmesini incelenmek üzere Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa esas sözleşme değişikliklerinin yapılması istenir.

(3) Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından sonra amacı ve konusunda yapılacak değişikliklerde, Kanun ve Yönetmeliğe uygunluk açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Yönetici şirketin ortaklık yapısında yapılan değişikliklerde Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben bir nüshası Genel Müdürlüğe iletilir.

(5) Yönetici şirket kuruluş işlemleri, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Mücbir sebepler dışında, işlemlerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde, kurucu heyet süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde yönetici şirket kuruluşunun Ticaret Siciline tescil edilmemiş olması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Yönetici şirket genel müdürü

MADDE 12 – (1) Bölge yönetici şirket genel müdürlüğü görevini yürüteceklerde, en az lisans derecesinde üniversite mezunu olma şartı aranır. Yönetici şirket genel müdürü hakkında bu madde kapsamında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(2) Bölge yönetici şirketi genel müdürleri veya diğer personeli için Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak Bölge yönetimi ve işletiminin sağlanması açısından ihtiyaç olması halinde Genel Müdürlükçe eğitim programları yapılabilir veya yaptırılabilir.

Yönetici şirket kurucuları

MADDE 13 – (1) Yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır.

(2) Yönetici şirkete ayrıca;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,

b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federasyonlar,

c) Yerel yönetimler,

ç) Bankalar ve finansman kurumları,

d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,

e) Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,

f) İlgili kamu kuruluşları,

g) İhracatçı birlikleri,

kurucu ya da sonradan ortak olabilir.

(3) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen yönetici şirkete ortak olabilir.

(4) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete iştirak edebilirler.

(5) Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner sermaye gelirlerinden ödeyebilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

ç) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

d) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkân dâhilinde karşılanması,

e) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

f) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

g) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

ğ) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması, Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

h) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

ı) Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,

i) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

j) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

k) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

1) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak iletilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi,

6) Girişimcinin talep etmesi durumunda proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

l) Girişimcilerin Kanuna, Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

m) Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan performans göstergeleri gerçekleşmelerinin gerekçeleri ile beraber rapor edilerek Genel Müdürlüğe iletilmesi,

n) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3) Bölge içerisinde bulunan, Yönetmelik kapsamındaki TEKMER, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi ile Araştırma Altyapıları kendi mevzuatına tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar.

(4) Bölge alanının ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en fazla üç yıl içerisinde o Bölge alanında faaliyete geçilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanının faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bölge alanının faaliyete geçirilmesi için en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, Bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda Bakanlar Kurulunun Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(5) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetinde bulunmak üzere Yönetmelik kapsamında projesi değerlendirilerek girişimciye yer tahsis edilmesi durumunda Bölge alanı faaliyete geçmiş sayılır.

(6) Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde bulunması ve Bölge yönetici şirketince talep edilmesi durumunda, Bölgenin ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, internet, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi her türlü altyapı hizmeti 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimince sağlanır.

(7) Genel Müdürlük, gelen talepler doğrultusunda veya gerekli görmesi halinde teknoloji geliştirme bölgelerindeki kira üst limitlerini belirlemeye yetkilidir.

Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı

MADDE 15 – (1) Kuluçka firmaları; Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan en fazla üç yıllık, proje sahibi girişimciler ya da yeni işletmelerdir.

(2) Yönetici şirket; Bölgede Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur.

(3) Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre, Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar.

(4) Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilir ve bunun için girişimciye kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilir.

(5) Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da yeni bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilir.

(6) Bölge yönetici şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra bu Bölge alanında TEKMER yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurar.

(7) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz. Hesaplamalarda küsurat tama iblağ edilir. Bölge içerisinde, var ise TEKMER’de yer alan kuluçka firmaları da bu hesaba dahil edilir.

(8) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri, imkanları dahilinde, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlar:

a) Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.

b) Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.

c) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.

ç) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.

d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.

e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.

f) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması.

ğ) Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.

(9) Yönetici şirket, Bölgede TEKMER varsa, bu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmasını sağlar.

(10) Bölge yönetici şirketince, kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmibeşinden, diğerleri için yüzde ellisinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

Teknoloji transfer ofisi

MADDE 16 – (1) Yönetici şirket, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurar.

(2) Teknoloji transfer ofislerinde, firmaların, girişimcilerin, üniversitenin ve bölgesel inovasyon ekosistemindeki paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki hizmet ve destekler sağlanır.

a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları ile Bölge firmaları, girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumları veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon ve araştırma arz ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

b) Yeni Ar-Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağlanması.

c) Fikri mülkiyet haklarına konu araştırma sonuçlarının tespiti, teknik olgunluk ve zamanlamasının değerlendirilmesi, hakların korunması, değerinin belirlenmesi, transfer modelinin belirlenmesi, pazarlanması, lisanslanması, lisanslamadan elde edilen gelirlerin yönetilmesi.

ç) Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.

d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının organizasyonel yönüyle desteklenmesi.

e) Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.

f) Üretilen ürünün yurtiçinde ve dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.

g) Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü, bilgi değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.

ğ) Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve politikalarının oluşturulması.

Teknoloji iş birliği programları

MADDE 17 – (1) Yönetici şirket, teknoloji iş birliği programları çerçevesinde; Bölgede faaliyet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içindeki ve yurtdışındaki firmalar, araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkânları dâhilinde sağlar:

a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir,

b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir,

c) Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, iş birliği platformları, kümeleri ve ağları kurabilir,

ç) Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla iş birliği yapabilir, ortak çalışmalar yürütebilir,

d) Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir,

e) Bölgede yer alan şirketlerin; yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara, teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversiteler ya da diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir,

f) Yurt içi ve dışındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ve benzeri yapılanmalarla birlikte teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.

Bölgede personel istihdamı

MADDE 18 – (1) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamında işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan başvurularda Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır ve bu doğrultuda Bölgelerde Ar-Ge veya tasarım personeli istihdam edilebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Arazi temini

MADDE 19 – (1) Bölge alanı içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin yönetici şirketine tahsis edilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bölge alanı içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufunda olup tescili yapılmamış alanların tescilinin gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirket tarafından Maliye Hazinesi adına tescilini takiben bu fıkra kapsamında yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Bölge alanı içerisinde yer alan gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Bölge amacında kullanılmak üzere Bölge yönetici şirketince satın alınmak, kiralanmak ya da yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle temin edilebilir.

(4) Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan edilen alan içerisinde kalan özel mülkiyete konu gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik kamulaştırma talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Bakanlıkça kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamu yararı kararı alınması dışındaki kamulaştırma işlemleri, Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanlık il müdürlüklerince yürütülebilir. Kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan yönetici şirket tarafından ödenir. Bu şekilde tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir.

(5) Kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.

Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması

MADDE 20 – (1) Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır.

(2) Resmî Gazete’de sınır ve koordinatları yayımlanan Bölge alanına ait imar planlarında, Bölge alanının özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Ar-Ge Alanı veya Teknolojik Ürün Üretim Alanı gibi arazi kullanım kararları yer alabilir.

(3) İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için temin edilmiş olan kısıtlılık belgeleri yer alır. Ayrıca, rapor içerisinde ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu taşınmaz mallara ait güncel takyidatlı tapu kayıt bilgisi yer alır. Bakanlığa onanmak üzere sunulacak olan imar planı öncesinde, Bölge içerisinde yer alan üniversite, Hazine ya da diğer kamu kurum veya kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici şirket adına gerçekleştirilmiş tahsis işlemi veya plana muvafakat edildiği belgelendirilir.

(4) Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde birden fazla bina yapılabilir.

(5) Bölgeye ait kentsel tasarım projesi ya da yerleşim projesinde veya vaziyet planında; yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan yol ve parsellerin koordinat ve kot değerleri ayrıca Bakanlığa verilir.

(6) Bölgeye ait imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bakanlıkça onaylanmış Bölge imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Planlar, kesinleşmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.

(7) Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar 30 gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.

(8) Yönetici şirket, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması veya bünyesindeki ortağı kamu kurumu ya da kuruluşunda çalışan yeterlilik belgesine sahip plan müellifinin bulunması halinde planlama grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirket, imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilir.

(9) Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde Emsal(E)=1,50’yi, diğer yerlerde Emsal(E)=1.00’i geçemez. Bu Yönetmelik kapsamında temin edilen kısıtlılık belgeleri aynı zamanda imar planına esas görüşler olarak değerlendirilir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş isteyebilir. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe kotunda veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı ile bağımsız olarak iskan edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar emsale dahil değildir.

(10) Teknoloji Geliştirme Bölgesi taban alanı katsayısı ve emsal büyüklüğü yapı adaları arasında transfer edilebilir. Birden fazla alanı olan Bölgelerde, Bölge alanlarının bitişik ya da yakın konumda olmaları halinde imar planının bütün bu alanları kapsayacak şekilde onaylanması şartıyla taban alanı katsayısı ve emsal büyüklüğü Bölge alanlarına ait yapı adaları arasında transfer edilebilir. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.

(11) Bölge alanı ilan edildiğinde üzerinde bina var ise; ön, yan ve arka bahçe mesafelerinde fiili durum esas alınır. Yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalan binalar ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar kullanılabilir.

(12) Bölge kuruluşuna ya da sınır değişikliğine yönelik Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımını takiben yeni Bölge alanına ait imar planı değişiklikleri Bölge yönetici şirketince hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulur.

(13) Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Bölge alanı imar planları tek seferde yapılabileceği gibi, etaplar halinde de yapılabilir. Her bir etap alan miktarı, o Bölge alanının yüzde otuzundan az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.

Bölge arazisinin kullanımı

MADDE 21 – (1) Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde Kanun amacı dışında başka amaçlarla kullanılamaz.

(2) Yönetici şirket, Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının yüzde yirmibeşini aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.

(3) Bölge içerisinde yer alan yönetici şirket ile kamu kurumu ya da kuruluşlarına ait gayrimenkullerin satışı yapılamaz.

Parselasyon planı, ifraz, tevhit ve onay

MADDE 22 – (1) Parselasyon planları ve değişiklikleri, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas ve ihdas haritaları gibi imar uygulaması ve değişiklik işlemleri kesinleşmiş uygulama imar planına göre yönetici şirketçe hazırlanır veya hazırlatılır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Yukarıda belirtilen imar uygulaması ve değişiklik işlemlerine ilişkin harita ve diğer belgeler ilgili bölümlerinin Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben, 3194 sayılı Kanun kapsamında gerekli olan iş ve işlemlerin yapılması için yönetici şirkete gönderilir. Yönetici şirket, imar uygulaması işleminin tescilini takiben alınacak güncel ve takyidatlı yeni tapu kayıtları ile teknik bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğini Bakanlığa iletir.

(3) Kesinleşmiş uygulama imar planına göre, yönetici şirket tarafından hazırlanan ya da hazırlatılan ve Bakanlık tarafından uygun görülen alan tahsis planı doğrultusunda yapı adalarında harita koordinatları üzerinden girişimci firmalara alan tahsisi yapılabilir.

Yapı ruhsatı ve izinleri

MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler, bedelsiz olarak, arazi malikinin kamu kurum ya da kuruluşu olması halinde veya Bölge yönetici şirketinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kamu niteliğini haiz şirket olması durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından verilir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni dışındaki diğer tüm ruhsat ve izinler, mevzuatı dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarınca verilir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, bedelsiz olarak, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından verilir ve Genel Müdürlüğe Bölge Yönetici Şirketi tarafından 15 gün içerisinde iletilir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan kadastral parseller üzerinde, Bölge yönetici şirketinin talebi halinde, imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni verilebilir.

(3) Bölge alanı içerisinde yer alan taşınmazlar üzerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yönetici şirket adına veya yönetici şirketin talebi halinde arazi maliki adına verilir.

Teknolojik ürünün yatırımı

MADDE 24 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için ek-2’de yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder.

(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişilik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve bir ay içerisinde bu komisyon tarafından teknolojik ürün olup olmadığına ve Bölge içerisinde yatırımının uygunluğuna yönelik gerekli inceleme ve değerlendirme yapılır.

(4) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;

a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,

b) Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,

c) Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,

ç) Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,

d) Sahip olduğu teknik özelliklerin veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,

e) Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,

f) Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,

g) Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,

ğ) Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,

hususlarında değerlendirir.

(5) Genel Müdürlükçe ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin verilir.

(6) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin toplam yapılaşma hakkının yüzde otuzbeşinden fazla olamaz. Birden fazla alanı olan Bölgelerde bu tesislerin yapılaşma hakkı her bir Bölge alanı için ayrı hesaplanır.

(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından yazılı olarak bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa iletilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

Diğer hususlar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan imar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri, uygulama projeleri, yapılaşma, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekler

Bölgelere kullandırılacak ödenek

MADDE 26 – (1) Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili harcamalar yönetici şirket tarafından karşılanır.

(2) Bölgelerde; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasına ilişkin giderler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili Bölge içerisinde gerçekleştirilen eğitim giderlerinin, Bölge yönetici şirketince karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla, Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Bölgelere kullandırılmak amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekler yıllık yatırım programında yer alır ve Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dâhilinde kullanılır.

(3) Kanun kapsamında, Bölge yönetici şirketine aktarılan destek hibe şeklinde olup karşılıksızdır.

(4) Bakanlık bütçesine konulan ödenek ait olduğu mali yıl içerisinde kullandırılır.

(5) Bölgelere aktarılan destek tutarı Kanunda belirtilen tahsis amacı dışında kullanılamaz.

(6) Projelerin ilerleme hızlarına göre, yıl içerisinde ayrılan ödeneğin yetersiz olması durumunda Kalkınma Bakanlığından ek ödenek talebinde bulunulabilir.

(7) Kanun kapsamında Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödeneğin, ihtiyaç olması halinde Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki iller ile diğer illerde yer alan Bölgeler arasında Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Kalkınma Bakanlığının izni alınmak suretiyle birbirlerine aktarımı yapılabilir.

(8) Teknoloji geliştirme bölgelerine kullandırılacak kaynak, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekten teşekkül eder.

(9) Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde yararlanabilirler.

Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi

MADDE 27 – (1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı için, Genel Müdürlükten temin edilecek Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde bulunulan yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Bölgeler, yılı içerisinde daha sonra da destek talebinde bulunabilir.

(3) Bakanlık, Bölgelerin; alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili destek taleplerini, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığın yatırım bütçe teklifi ile birlikte Kalkınma Bakanlığına bildirir.

(4) Yönetici şirket, Bölge alanlarında bir an önce faaliyete geçilmesi için ya da faaliyete geçilmiş Bölge alanlarında ihtiyaç duyulan; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili giderlerin karşılanamayan kısmı için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.

(5) Faaliyete geçilmiş Bölge alanları içerisinde mevcut kuluçka merkezleri talebi karşılayamaz duruma geldiğinde, yönetici şirket, yeni kuluçka merkezi binası inşaatı için Bakanlığa ayrıca destek talebinde bulunabilir. Destek talebine, yeni bir kuluçka merkezi kurulmasına ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu da eklenir.

(6) Yönetici şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik, kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları kapsamında Bölge sınırları içerisinde yapılacak eğitim giderleri için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.

Destek talebinin değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Bakanlık; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili destek talebini değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda Bölgede incelemelerde bulunur.

(2) Bölgeler için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasına yönelik yapılan destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) İmar planlarının onaylanmış,

c) Proje kapsamında yapılacak idare binası ve kuluçka merkezi inşaatları ile ilgili uygulama projeleri Bakanlık tarafından onaylanmış,

ç) İnşaat ruhsatının alınmış,

olması şartı aranır. Resmî Gazete’de yayımı öncesinde Bölge alanında bina var ise bu durumda ruhsat şartı aranmaz. Bu binanın ruhsatlı hale getirilmesi için Bölge yönetici şirketi tarafından gerekli başvurular yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır ve binanın ruhsatlı hale getirilmesi sağlanır. Ancak, ruhsat işlemleri destek aktarımına engel teşkil etmez.

(3) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için Ek-3’te belirtilen iş ve işlemlere uygun olmaması halinde Bölge yönetici şirketince yapılan destek talebi değerlendirmeye alınmaz.

(4) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarına yönelik destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) Bölgenin faaliyete geçmiş,

c) Kuluçka merkezinin veya teknoloji transfer ofisinin (biriminin) kurulmuş,

ç) Programların/Hizmetlerin Bölge sınırları içerisinde başka şirket ya da ortağı olduğu şirket tarafından değil, Bölge yönetici şirketinin bizatihi kendisi tarafından yapılmış,

d) Bölge sınırları içerisinde eğitim kalemine yönelik destek talebinde bulunulmuş,

e) Yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yapılacağına dair yönetici şirket yönetim kurulu kararının,

olması şartı aranır.

(5) Bölgelerden gelen destek taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla; Bölgenin faaliyete geçip geçmediği, önceki yıllar itibariyle ödenek kullandırılıp kullandırılmadığı, yılı içerisinde yapılan hakediş destek talep miktarları ile birlikte diğer istenilen bilgi ve belgeler hakkında Bakanlık Makamı bilgilendirilir.

(6) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili destek taleplerine ilişkin hakediş tarihleri, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına destek talebine ilişkin fatura veya harcama belgesi veya Bölge yönetici şirketi yönetim kurulu kararı tarihleri, Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği yıla ait olmak şartıyla destek talepleri değerlendirmeye alınır.

Destek talebine esas hakediş raporlarının incelenmesi

MADDE 29 – (1) Hakediş raporlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönetici şirketinin belirlediği fenni mesulce hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket ya da Bölge yönetici şirketi ortağı üniversitenin yapı işleri dairesi başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında düzenlenmiş sözleşmenin bir nüshası ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Ayrıca, hakediş raporu ekinde, ödenek talebinde bulunulan iş için kamu ya da özel kurum veya kuruluşlardan herhangi birinden hibe suretinde destek alınmadığına dair Bölge yönetici şirketinden alınmış taahhütname belgesi yer alır. Bu madde hükmüne ve Ek-3’teki hususlara göre eksik olan hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz ve tamamlatılmak üzere Bölge yönetici şirketine iade edilir.

(2) Genel Müdürlükçe görevlendirilecek teknik personel tarafından hakediş raporları mahallinde incelenerek, inceleme raporu tanzim edilir. İnceleme raporu ve eklerinin her bir sayfası, incelemeyi yapan teknik personel tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanır ya da paraflanır. Mahallinde fiilen yapılmayan imalatların veya imalata yönelik olmak üzere fiilen yerinde görülmeyen ihzarat bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.

(3) Bakanlıktan destek talep edilecek iş için yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muamele, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kıyasen yapılan anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işleri ile ilgili hakediş raporlarında Bölge yönetici şirketi tarafından görevlendirilen yapı denetim elemanlarının imzası ve yetkili makamın onayı aranır, aksi durumda ödeme yapılmaz.

(4) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa iletilmiş olan işin ihale bedeli 100.000 TL ve altındaki hakediş raporları ile Bölge alanının Resmî Gazete’de yayımı sonrasında inşası tamamlanan binaların her türlü tamirat ve tadilatları ile ilgili Bakanlığa iletilmiş olan hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bölge alanının ilanı öncesinde yapımı tamamlanmış olan mevcut binaların tamirat ve tadilatlarına yönelik hazırlanmış olan hakediş raporu destek talepleri değerlendirmeye alınır.

Desteğin ödenmesi

MADDE 30 – (1) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili ödemelerde hakediş raporları ilgili teknik personel ve yetkili makamca onaylandıktan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili ödemelerde ise yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yapılacağına dair yönetici şirket yönetim kurulu kararı ilgili daire başkanlığınca görüldükten ve ödeneğin Bölgelere kullandırılması için Bakan Oluru alındıktan sonra ilgili harcama birimince, ödeme emri belgesi düzenlenerek ödeme yapılmak üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletilir.

(2) Yönetici şirket, hesabına aktarılan destek tutarının, Kanun ve Yönetmeliğe uygun olmadığının ya da yerinde harcanılmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, ödeme yapıldığı tarihten itibaren genel hükümlere göre hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesini yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulama Projeleri ile İlgili Esaslar, Alt Yapı, Yönetici Şirketin Proje Sorumluluğu ve

Projelerin İncelenmesi

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar

MADDE 31 – (1) Bölge içerisindeki tüm yapılara ilişkin uygulama projeleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetici şirketçe hazırlanır ya da hazırlatılır.

(2) Yönetici şirket, Bölge içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin uygulama projelerini Genel Müdürlüğe iletir.

(3) Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendislerin adı, soyadı, unvanı, sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olur ve tüm sorumluların imzaları bulunur.

Alt yapı

MADDE 32 – (1) Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;

a) Kanalizasyon,

b) Yağmur suyu şebekesi,

c) Yangın suyu şebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri,

ç) Drenaj,

d) Temiz su, pis su ve sulama suyu şebekesi ve su verimliliğine yönelik önlemler, su veya fosseptik kuyusu,

e) Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,

f) Elektrik, kesintisiz güç sistemi, jeneratör, enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine yönelik önlemler,

g) Yol, otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj,

ğ) Doğal gaz,

h) Isıtma ve havalandırma,

ı) İletişim, bilgi işlem ve bilgi yönetim altyapısı,

i) Bölge içi veya çevresi aydınlatma,

j) Bölge içi veya çevre güvenlik/alarm sistemleri,

k) Bölge içi nükleer tesislerden,

oluşur.

Yönetici şirketin proje sorumluluğu

MADDE 33 – (1) Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygulama projeleri, teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifine ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak yönetici şirket tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve onanmak üzere Bakanlığa sunulur. Şartnamede yer almayan, iş ya da projelendirme sırasında ortaya çıkan özel durumlar ve ilave çalışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel talimatlar geçerlidir. Uygulama projeleri, Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda ise 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimine sunulur.

b) Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak istenildiğinde gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;

1) Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,

2) Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da gerekenlerinin yeniden düzenlenmesi,

3) Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,

4) Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren bir rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi,

zorunludur.

Projelerin incelenmesi

MADDE 34 – (1) Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak Bölge Yönetici Şirketince hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından 30 gün içinde incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eksiklik tespit edilmesi halinde uygulama projeleri düzeltilmek üzere yönetici şirkete iade edilir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda ise uygulama projeleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi tarafından incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır, uygulama projelerinin birer sureti Yönetici şirket tarafından 15 iş günü içinde Genel Müdürlüğe iletilir.

ALTINCI BÖLÜM

Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi

Muafiyet, indirim ve istisnalar

MADDE 35 – (1) Bölgede muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur. Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

c) Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.

ç) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

d) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

e) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

1) Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

2) Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

3) Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

f) Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

g) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

1) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.

2) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

ğ) Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

h) Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

ı) Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.

i) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

1) Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

2) Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.

3) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

j) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

1) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,

2) Kalite kontrol faaliyetleri,

3) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,

4) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

5) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

6) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

7) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

8) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,

9) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,

10) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

k) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.

Bakanlığın denetim yetkileri

MADDE 36 – (1) Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık, yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını gerekli gördüğü durumlarda denetler. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Denetim sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına vermekle yükümlüdür. Denetim sonucunda hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulur.

b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şirketi uyarır ve belirli bir süre vererek Kanun amacına uygun faaliyette bulunulmasını ister. Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettiği kazanca ilişkin kurumlar vergisi istisnası üç ay uygulanmaz ve bu konuda Maliye Bakanlığı bilgilendirilir. Bu sürenin sonunda da, yönetici şirketin, Kanunun amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyum tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiyesini ister. Yönetici şirketin tasfiyesine mahkemece karar verilmesi halinde, şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete verebilir.

Muafiyet, indirim ve istisnaların denetlenmesi

MADDE 37 – (1) Yönetici şirket ve Bölgede faaliyet gösteren girişimciler ile Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli, yararlandıkları istisna, indirim ve muafiyetleri yönünden Maliye Bakanlığınca denetlenir. Bu denetim, yönetici şirketlerin sorumluluğunu kaldırmaz.

İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi

MADDE 38 – (1) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş başvurusunda aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren konuyla ilgili meslekî kuruluşlardan en az bir tüzel kişiliğin kurucu heyet protokolünde yer alması şartı aranır.

(2) Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az yüzde yetmişbeşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranır. Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge alanında, son iki takvim yılının ortalamasının yüzde yetmişbeşin altına düşmesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge yönetici şirketi uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek süre verilir. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmişbeşin altında kalması halinde Bakanlar Kurulunun İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge alanı ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu konuda Maliye Bakanlığı Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

(3) Bu maddede belirtilen hususlar dışında, teknoloji geliştirme bölgelerine yapılan tüm atıflar ihtisas TGB’lere yapılmış sayılır ve Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge alanı sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali, Bölgenin yönetimi ve işletimi gibi hususları düzenleyen teknoloji geliştirme bölgelerinin tabi olduğu bu Yönetmeliğin diğer hükümleri, İhtisas TGB’ler için de aynen uygulanır.

(4) Mevcut teknoloji geliştirme bölgesinin Bölge yönetici şirketi, Bölge alanının ihtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölge alanında faaliyette bulunan girişimcilerin sektörel durumunu belirten bilgi belgesi ile birlikte Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, İhtisas TGB Bölge alanına dönüşüme yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce Kanunun amacına uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

(2) Yürürlükten kaldırılan 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1/4/2014 tarihinden itibaren faaliyette olan Bölgeler, 1/4/2014 tarihinden itibaren en geç üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisini kurmakla yükümlüdür.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 39 – (1) Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın