Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17)

06 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29793

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı; araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili düzenleyici mevzuat kapsamında yer alan ürünler ile karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorların, ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servisin taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usullerini, yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

c) 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşmaya,

ç) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,

d) 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe,

e) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ne,

f) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğe (AB/168/2013),

g) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’ne,

ğ) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ne,

h) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğe (AB/167/2013),

ı) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe,

i) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ne,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) Araç: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013), Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ve Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te tanımlanan motorlu araç veya römorku,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) BM/AEK regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

e) Düzenleyici mevzuat: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013), Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ve Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) dahil olmak üzere, bunlar kapsamındaki araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleriyle ilgili yönetmelikler, tebliğler ve BM/AEK Regülasyonları ile Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’ni,

f) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri,

g) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin belli bir düzenleyici mevzuatın teknik şartlarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak amacıyla yapılan hesapları içeren ve testlerle ilgili çalışmalarda, fiziksel bir aracın, sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin mevcut olmasını gerektirmeyen bilgisayar benzetimlerini,

h) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

ı) Teknik uzman: İlgili düzenleyici mevzuat gereği teknik servis tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren personeli,

i) Tip onayı: Bir onay kuruluşunun bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,

j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

k) Uygunluk değerlendirmesi: Tip onayı alınacak ürünün prototipinin ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunun değerlendirme faaliyetini ve tip onayı verilmiş bir ürünün ilgili düzenleyici mevzuata uygunluğunun test edilmesi veya muayene edilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

l) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi veya diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

m) Ürün: Araç veya araçlarda kullanılan aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerini,

n) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Teknik Serviste Aranacak Şartlar

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan düzenleyici mevzuat kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan Türkiye’de yerleşik veya Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Türkiye’de temsilciliği bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili düzenleyici mevzuat ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından ikinci fıkrada bahsedilen faaliyet kategorilerinin bir veya birkaçı kapsamında teknik servis olarak görevlendirilir.

(2) Teknik servisler, düzenleyici mevzuat kapsamında yürüttükleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri bakımından;

a) Düzenleyici mevzuatta belirtilen deneyleri kendi tesislerinde yapmaları halinde A kategorisi,

b) Düzenleyici mevzuatta belirtilen deneyleri imalatçının ya da bir üçüncü şahsın tesislerinde yapmaları veya yapılmasına nezaret etmeleri halinde B kategorisi,

c) İmalatçının kalite yönetim sistemine ilişkin başlangıç değerlendirmesi ve denetimlerinde izlenecek işlemleri yürütmeleri ve imalatın uygunluğunu kontrol amacıyla yürüttüğü işlem ve usulleri düzenli bir şekilde değerlendirmeleri ve izlemeleri halinde C kategorisi,

ç) İmalatın uygunluğunun izlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde gerekli deney veya muayenelere nezaret etmesi veya bunları yapması, üretim numunelerinin muayene veya deneylerini yapması veya bunların yapılmasına nezaret etmesi halinde D kategorisi,

olarak kategorilendirilir.

(3) Teknik servisler, tip onayı alacak ürünlerin prototiplerine yönelik düzenleyici mevzuatta belirtilen onay veya muayeneler bakımından gerekli deneyleri bizzat yapar veya yapılmasına nezaret eder. Teknik servisler, görevlendirilmedikleri test veya muayeneleri yapamaz.

(4) Onay kuruluşu, ikinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin biri veya birkaçı bakımından teknik servis gibi hareket edebilir.

(5) Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik servisler dışında kalan üçüncü ülke teknik servisleri, Avrupa Birliği ile anlaşması bulunan söz konusu üçüncü ülkeyle Türkiye’nin imzaladığı ikili anlaşma çerçevesinde görevlendirilebilir ve 13 üncü maddeye göre bildirimi yapılır.

(6) Teknik servislerin görevlendirilme kapsamı ve görevlendirildiği düzenleyici mevzuat listesi Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

(7) İlgili düzenleyici mevzuat kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin teknik servis ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk, sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile teknik servis olmak için başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşunun potansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilk kez teknik servis olarak görevlendirilmesine veya teknik servisin kapsam genişletmesine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.

(8) Bir düzenleyici mevzuat kapsamı için teknik servis görevlendirilmesi, mevcut teknik servis sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.

(9) Bakanlık, düzenleyici mevzuat kapsamında görevlendirilen teknik servislerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yüklenici laboratuvar kullanımında, öncelikli olarak ulusal kaynakların ve ulusal test altyapısının kullanılması bakımından, teknik servisleri yönlendirme yetkisine sahiptir.

Teknik serviste aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) İlgili düzenleyici mevzuatın hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun teknik servis olarak görevlendirilmesi için bu maddede belirtilen şartlar aranır.

(2) Yurt içindeki teknik servisler ve yurt dışında yerleşik teknik servislerin temsilcileri ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

(3) Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşu, başvuru konusu düzenleyici mevzuat kapsamında teknik bilgiye, sektörel deneyime veya uygunluk değerlendirme tecrübesine sahip olan ve aşağıdaki şartları taşıyan en az iki teknik uzmanı istihdam eder;

a) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuatta yer alan uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgiye, bu faaliyetleri yürütebilecek beceriye, başvuru konusunu teşkil eden düzenleyici mevzuata ve ilgili standartlara ilişkin yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

b) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik bölümlerinden, teknoloji fakültelerinden ya da teknik eğitim fakültelerinden birinden yükseköğrenimini tamamlamış olması ve en az iki yıllık sektörel deneyim veya düzenleyici mevzuat kapsamında en az iki yıllık uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmüş olması veya en az üç yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.

c) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuat kapsamına giren özel alanlarda gerekli teknik bilgiye, uygun becerilere ve tecrübeye sahip olduğunu belgelemesi gerekir.

ç) Düzenleyici mevzuat gruplarına göre Ek-1’de belirtilen sayıda teknik uzmanın aynı ekte yer alan açıklayıcı notlara göre istihdam edilmesi zorunludur.

d) Teknik servis şirket ortağı, genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik uzman olarak görevlendirilemez.

(4) Teknik servislerin yetkilileri ve uygunluk değerlendirmesini yapmakla sorumlu personeli; ilgili ürünün tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı veya bunlardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamaz ve ürünün tasarımı, üretimi, pazarlaması veya bakımında doğrudan ya da yetkili temsilci sıfatı ile yer alamaz.

(5) Sanal deney yöntemlerini kullanan teknik servislerin, ilgili düzenleyici mevzuatın şartlarını sağlayacak şekilde bilgisayar destekli donanım ve yazılımların olduğu ortamda çalışma yeteneklerini ispatlaması gerekir.

(6) Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun teknik servis olarak görevlendirilmesi için akreditasyonla ilgili aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) A kategorisi için TS EN ISO/IEC 17025, B ve D kategorisi için TS EN ISO/IEC 17020 ve C kategorisi için TS EN ISO/IEC 17021 standartlarına göre akredite olması zorunludur.

b) Teknik servislerin yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yüklenici laboratuvar kullanması halinde bu laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması zorunludur.

c) Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servisin akreditasyon kapsamına ilişkin değerlendirme Bakanlık tarafından yapılır. Teknik servis, akreditasyon süresinin bitiminde en güncel düzenleyici mevzuatı da kapsayacak şekilde akreditasyonu yeniler.

ç) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun A kategorisi ile beraber B veya D kategorisine başvurması durumunda TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı birlikte aranır.

d) Düzenleyici mevzuat kapsamındaki imalatın uygunluğu değerlendirmesi dışındaki diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, imalatçının bünyesinde yapılması durumunda, akreditasyon şartı aranmaz. Ancak teknik servis, testleri yapacağı imalatçı laboratuvarlar için Bakanlık onayını alır.

e) TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarının vermiş olduğu akreditasyon belgesi geçerlidir.

(7) Teknik servis başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşu, yürüttüğü faaliyetleri kapsayacak nitelikte olmak ve sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar hariç olmak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bakanlık, hiçbir durum ve koşulda, görevlendirilen teknik servisin faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Servis Başvurusu, Değerlendirme, Görevlendirme ve Denetim

Teknik servis başvurusu

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Türkiye’de yerleşik veya AB’de yerleşik ve Türkiye’de temsilciliği bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun yetkili temsilcisi tarafından, Bakanlığa yapacağı başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur;

a) Ticaret sicil numarası ve şirketin kuruluş amacını içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli bir örneği,

b) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde, yetki ve sorumlulukların birim ve birim yetkililerine göre belirlendiğini gösteren detaylı organizasyon şeması,

c) Düzenleyici mevzuat çerçevesinde başvurduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tarifi ve Ek-1’de bulunan gruplara göre başvurduğu düzenleyici mevzuatın listesi,

ç) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapan teknik uzmanların düzenleyici mevzuat gruplarına göre dağılımı, isimleri ve iletişim bilgileri, eğitim durumu, sahip olduğu geçerli sertifikaların kopyaları,

d) Başvuru kapsamında yapılacak deneylerin gerçekleşeceği laboratuvarların kuruluş, yüklenici veya imalatçıya göre ayrımını gösterir liste,

e) Başvurusu kapsamındaki laboratuvar ve teçhizat durumu ile fiziki yerleşim durumunu gösteren kroki veya plan,

f) Eğitimsel ve profesyonel yeteneklerinin kanıtlandığı deneylerden sorumlu personelin ve yönetim kadrosunun özgeçmişini içeren ayrıntılı açıklama,

g) Mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,

ğ) TÜRKAK tarafından yayımlanan akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretleri,

h) Türkiye dışından alınan akreditasyon belgeleri için yeminli tercüme bürolarından onaylı Türkçe suretleri ve TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi.

(3) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. Başvuru usulüne uygun hazırlanmayan başvuru dosyası, Bakanlık tarafından iade edilir.

(4) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(5) Gerekli bilgi işlem altyapısı Bakanlık tarafından tamamlandığında, teknik servis adayının ilk başvurusu veya teknik servisin kapsam genişletme başvurusu, elektronik ortamda alınır ve değerlendirilir.

Değerlendirme

MADDE 7 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun başvuru dosyası, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında yer alan gerekçelerle iade edilebilir.

(2) Başvuru dosyası, birinci fıkra hükmüne göre iade edilmediği durumda, 4 üncü maddenin yedinci fıkrası ile 6 ncı madde hükümleri kapsamında incelenir.

(3) Başvuru dosyasının tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılır. Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılır.

(4) Değerlendirme, kuruluşa ait bir veya birkaç önemli faaliyetin yürütüldüğü tesiste yapılır. Yerinde değerlendirmede, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili teknik biriminin karar almaya yetkili teknik sorumlusunun hazır bulunduğu açılış ve kapanış toplantısı yapılır.

(5) Teknik servisin değerlendirmesi yapılırken, akreditasyon belgelerinin kapsam olarak yeterli olup olmadığı dikkate alınır. Yerinde değerlendirmede toplanan bütün bilgi ve belgeler incelenir. Bu inceleme, kuruluşun teknik servis olarak görevlendirme şartlarına uygun olup olmadığını ve yeterlilik derecesini belirlemesine izin verecek düzeyde olmalıdır.

(6) Yerinde değerlendirme tamamlanınca, inceleme sonucunda elde edilen bulgular hakkında yazılı bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporunda uygunsuzluk bulunmaması halinde, 4 üncü maddenin yedinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, yükümlülükler ve ilave şartlara ilişkin uygunluk değerlendirme kuruluşu taahhüt beyanı alınarak, teknik servis olarak görevlendirilir.

(7) Değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru dosyası iade edilir.

(8) Başvuru değerlendirilirken kapsamdaki ilgili düzenleyici mevzuat veya mevzuatta ayrı bölümlerin yer alması durumunda mevzuat bölümlerinin bütünü konusunda yetkinlik dikkate alınır.

(9) Görevlendirilmiş bir teknik servisin düzenleyici mevzuat kapsamının genişletilmesinde de bu Tebliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 8 – (1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından kuruluşa teknik servis görevlendirme yazısı verilir.

(2) Teknik servis görevlendirme yazısında;

a) Onay kuruluşunun tam adı ve logosu,

b) Görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve iletişim bilgileri,

c) Başvurunun bu Tebliğin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek teknik servis olarak görevlendirmenin uygun bulunduğuna dair bir beyan,

ç) Görevlendirme kapsamındaki düzenleyici mevzuat grubu ve listesi ile görevlendirme kategorisi ve akreditasyon kapsamı,

d) Görevlendirmenin süresi,

e) Yükümlülükler ve ilave şartlar,

yer alır.

(3) Teknik servisin görev süresi, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun sahip olduğu akreditasyonun en son geçerlilik tarihi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması durumunda, geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre teknik servis görev süresi belirlenir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon sertifikasının yenilenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(5) Görev süresinin bitiminden itibaren yirmi gün süreyle teknik servis statüsü askıya alınır, bu sürede kuruluşun akreditasyon belgesini yenileyememesi durumunda teknik servis statüsü iptal edilir.

Denetim

MADDE 9 – (1) Bakanlık yılda en az bir defa re’sen veya şikayet üzerine gerekli hallerde,       teknik servisin merkez ofisinde veya sahada, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, görevlendirildiği düzenleyici mevzuat, bu Tebliğde ve görevlendirme yazısında yer alan ilave şartlar kapsamında denetim yapar.

(2) Denetim sonucunda Bakanlık tarafından denetim raporu hazırlanır. Denetim raporunda uygunsuzluk bulunması durumunda, tespit edilen uygunsuzluklar teknik servise bildirilir. Denetim raporunda belirtilen süre içinde bildirilen uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda görevlendirme askıya alınır, aynı uygunsuzluğun tekrarında görevlendirme iptal edilir.

(3) Teknik servisin sahip olduğu akreditasyona ilişkin oluşabilecek şikâyetler Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek işlemlerin sonucu Bakanlığa bildirilir. TÜRKAK’ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde, teknik servisin görevini sürdürüp sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Servislerin Yükümlülükleri ve İdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması

Teknik servislerin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Teknik servisler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:

a) Görevlendirildiği düzenleyici mevzuat kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek.

b) Görevlendirildiği düzenleyici mevzuat kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmek.

c) Yapılan test veya muayene ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan prototiplerin mevzuatta belirtilen usule uygun olarak raporlanmasını sağlamak.

ç) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği raporlara ilişkin gerekli tüm kayıtları ilgili mevzuatında belirtilen süreyle saklamak ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunmak.

d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği raporları söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde Ek-2’de yer alan forma uygun olacak şekilde yazılı ve elektronik olarak Bakanlığa iletmek.

e) Her türlü yapısal değişikliği en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirmek.

f) Yetkili personele ilişkin her türlü değişikliği en geç yirmi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek.

g) TÜRKAK tarafından geçekleştirilen gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri neticesinde akreditasyon kapsamının daraltılması, askıya alınması ve iptal edilmesi halinde, söz konusu askı, iptal ve akreditasyona ilişkin bilgileri Bakanlığa en geç yirmi gün içinde bildirmek.

ğ) Yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde ortaya çıkan zarar ve ziyanın tazmini için bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmak.

h) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartları öne sürmemek.

ı) Gerek Türkiye gerekse AB nezdinde koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlamak.

i) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standartlara ilişkin gelişmeleri takip etmek.

j) Yaptığı uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamak.

k) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelin tarafsızlığını sağlamak ve personele vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlememek.

l) Tüm imalatçıların uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri almak.

m) Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim işlemlerinde, gerektiğinde Bakanlığın aldığı numunelerin test ve muayenelerini bedelsiz yapmak.

n) Her takvim yılının sonunda, bir sonraki yıla ait yatırım planları, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik stratejik planlar ile bir önceki yıla ilişkin sunduğu plana ait gerçekleşmeleri içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak.

o) Görevleri ile ilgili düzenleyici mevzuattaki gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde yakından takip ederek, buna göre tesis, donanım ve personel eğitimi ve istihdamı ile ilgili tedbirleri almak.

(2) Teknik servis, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda herhangi bir ürüne ilişkin tip onayı belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkan itiraz ve şikayetleri inceleyerek aşağıdaki tedbirleri alır:

a) Bakanlık tarafından ürüne ait tip onayı belgesinin reddi ya da geri çekilmesi durumunda gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa bildirmek.

b) Test veya muayenelerde reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmek.

c) Test veya muayene sonucu reddedilen veya geri çekilen ürün veya ürünlere ilişkin olarak mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin süreleri imalatçı ya da yetkili temsilcisine bildirmek.

ç) İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan; ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesini sağlamak.

(3) Teknik servisler ve bunların personeli uygunluk değerlendirmesi ve tip onayı alınacak ürünün prototipinin düzenleyici mevzuata göre test edilmesi veya muayene edilmesini, azami mesleki etik kuralları çerçevesinde ve teknik yeterlilikle yürütmeli; test veya muayenelerini veya kararlarını bağımsız ve tarafsız olarak yapmalıdır.

(4) Yüklenici veya imalatçı laboratuvarın kullanılması durumunda, nihai sorumluluk teknik servise aittir.

(5) Gerekli bilgi işlem altyapısı tamamlandığında, bu Tebliğ gereği Bakanlığa yapılması gereken bildirimler elektronik ortamda yapılır.

İdari yaptırımların kararlarının uygulanması

MADDE 11 – (1) Teknik servisin faaliyetleri çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda veya bu Tebliğde yer alan hükümlere aykırı hallerde Bakanlık tarafından aşağıda yer alan idari yaptırımlar uygulanır:

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Raporlama faaliyetlerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

d) Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, teknik servis statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, akreditasyonun teknik servis tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

e) Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun iptal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

f) Bağımsızlığın veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

g) Düzenleyici mevzuata uygun olmayan raporlamanın tespit edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

ğ) Teknik servisin uygunluk değerlendirmesine ilişkin bazı faaliyetleri bir yükleniciye yaptırması veya bir şubesini bu işler için kullanmasına dair bilgiyi Bakanlığa bildirmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği teknik servis statüsü iptal edilir.

h) Teknik servis olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığı, hatalı işlem yaptığı, kusurlu veya usulsüz davrandığının tespit edilmesi halinde, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulur.

(2) Teknik servisin görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması

MADDE 12 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğünde teknik servislerin test veya muayene uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak üzere belirli periyotlarla, aynı numuneyi bedelsiz olarak birden fazla teknik servise inceletir ve uyumsuzluk halinde düzeltmelerini sağlar.

(2) Teknik servisler tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve teknik servisler arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından yılda en az bir defa eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

Bildirim işlemleri

MADDE 13 – (1) Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılarak Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile ilgili görevlendirilen teknik servislere ilişkin bilgiler ve değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(2) Bir teknik servis, tip onayına ilişkin amaçlar bakımından, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetleri önceden Avrupa Komisyonuna bildirilmiş olması şartıyla yürütebilir.

(3) BM/AEK Regülasyonları ile ilgili görevlendirilen teknik servislere ilişkin bilgiler ve değişiklikler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna bildirilir.

(4) Aynı teknik servis, bir veya birkaç AB üyesi ülke veya BM/AEK’ya taraf ülke tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili düzenleyici mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 16 – (1) 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’e yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut teknik servisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik servislerin protokolleri bu Tebliğin yayımı tarihinden bir yıl sonra sona erer.

Görevlendirme bildirimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ulusal tip onayı işlemlerinde, AT tip onayı için Avrupa Komisyonuna teknik servis görevlendirme bildirimi yapılana kadar 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın