Taşıyıcı Kendisine Teslim Edilen Eşyanın Taşınmaya Elverişli Şekilde Ambalajlanıp Ambalajlanmadığını Denetlemekle Sorumludur

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/15558
Karar No : 2017/2556
Tarih : 02.05.2017
KAVRAM:
  • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ
  • TAŞIMA ESNASINDA MEYDANA GELEN HASAR

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/11/2014 tarih ve 2013/382-2014/603 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … Ürünleri İnşaat ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, müvekkilinin 10/04/2013 tarihli sipariş formu ile davalı … A.Ş.’den 5 plaka halinde şeffaf solid malzeme sipariş ettiğini, malzemelerin bedeli olan 4.000,00 TL’yi teslimden önce ödediğini, davalılar arasında yapılan anlaşma uyarınca malzemelerin nakliyesinin davalı tarafından gerçekleştirildiğini, ancak teslim esnasında yapılan muayenede malzemelerin davalı … A.Ş. tarafından gerektiği şekilde ambalajlanmadığını ve taşıyıcının kusuru ile taşıma esnasında hasarlandığının tespit edildiğinden kabul edilmeyerek iade edildiğini, 25/04/2013 tarihli yazı ile malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi, mümkün değilse bedelinin iadesinin istendiğini, ancak talebin kabul edilmediğini belirterek fazlaya dair hakları saklı kalarak 4.000,00 TL’nin 09/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı … Ürün. İnş. Tic. A.Ş. vekili, taşıyıcı firma tarafından ürünlerin teslim alınması ile taşımaya dair tüm hasar riskinin davacıya geçtiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı gönderen firmanın kusuru olmasa da yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden kaynaklanan taşıyıcının zararını karşılamak zorunda olduğu, davalı taşıyıcının da gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama sonucu meydana gelen hasar ile ilgili sorumluluktan kurtulacağı, ancak kendisine teslim edilen eşyanın taşınmaya elverişli şekilde ambalajlanıp ambalajlanmadığını denetlemek, elverişli değilse bu konuda taşıma belgesine şerh koymak veya göndereni uyarmakla yükümlü olduğu, bu sebeple her iki davalının %50 oranında kusurlu olduğu, müteselsil sorumluluğun olmadığı gerekçesiyle her bir davalı 2.000,00 TL’den sorumlu olmak üzere 4.000,00 TL’nin daval … Ürünleri İnş. ve Tic. A.Ş. için 10.05.2013, diğer davalı için dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı … Yapı Ürün. İnş. Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … Ürünleri İnşaat ve Ticaret A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … Ürünleri İnşaat ve Ticaret A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 245,54 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın