Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29934

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Kullanılan kalibrasyon belgelerinin, etalonların ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olduğunu belirtmesi gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) İl müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 1. a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 2. b) Diğer tartı aletleri.

(2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 1. a) Otomatik tartı aletleri,
 2. b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
 3. c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

(3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 1. a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
 2. b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:

 1. a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrağın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.
 2. b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan tartı aleti muayene başvuru formuyla; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenler için il müdürlüklerine, ikinci fıkrasında belirtilenler için yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınması ve söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları muayeneler için bir program düzenler ve bu programı 31 Mart’a kadar bağlı bulunduğu il müdürlüğüne onaylatıp muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.
 3. c) İl müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları tarafından ani muayeneler yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayene yetkisinde bulunan tartı aletlerinin, Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ise tüm tartı aletlerinin ani muayenelerini yapmada yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Periyodik ve stok muayenelerinde; tartı aletinin damgası iptal edilerek, tamir ve ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla muayeneyi gerçekleştiren tarafından bir telle bağlanarak mühürlenir. Etiket kullanılması halinde ise uygun bir şekilde şeritle kapatılan gösterge mühürlenir. Bu durumdaki tartı aletleri, tamir müsaade fişi düzenlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Damganın yaptırılması, muhafazası, izlenebilirliği ve kullanımından yetkili muayene servisleri sorumludur. Yetkili muayene servisinin kullanacağı damgada, yetkili muayene servisi belge numarası, muayeneyi yapan personelin yetki belge numarası ve damgalama yılı yer alır. Ayrıca, bir sonraki başvuru ve damgalama yılını gösteren, kendinden yapışma özelliğine sahip etiket, kolaylıkla görünür şekilde tartı aletine iliştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Muayene başvurusunda tartı aletinin bulunduğu il esastır. Yetkili muayene servisi aşağıda belirtildiği şekilde muayene hizmeti verir.

 1. a) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.
 2. b) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi bulunmaması durumunda;

1) Sınır illerin sadece birinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

2) Birden fazla sınır illerinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, kullanıcı istediği sınır ildeki yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

3) Hiçbir sınır ilinde yetkili muayene servisi yoksa, başvuru tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne veya herhangi bir ildeki yetkili muayene servisine yapılabilir. Başvurunun kabulü ise başvurulan yetkili muayene servisinin tasarrufundadır.”

“(14) Yetkili muayene servisi şubeleri, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde belgelendirilmek ve tüm gereklilikleri sağlamak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tartı aletleri için; il sınırları içerisinde ve sınır komşu illerin hiçbirinde yetkili muayene servisi olmaması durumunda, muayene il müdürlüğü veya sınır komşusu olmayan illerde bulunan muayene başvurusunu kabul eden yetkili muayene servisi tarafından yapılır. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki tartı aletlerinin bulunduğu belediyede ve belediyenin bağlı olduğu herhangi bir grup merkezi belediye ölçü ayar memurluğu bulunmaması durumunda muayene il müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2013 28755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/5/2016

29719

Bu Yazıyı Paylaşın