altinoz.com.tr

Amme Alacağına Yetecek Miktarın Üzerinde Haciz Yapılamaz

T.C.

DANIŞTAY

Ondördüncü Dairesi

Esas No : 2012/679
Karar No : 2014/2401
Tarih : 20.02.2014

İÇTİHAT METNİ

İstemin Özeti : Bursa 3. İdare Mahkemesinin 17/11/2011 günlü, E:2011/676, K:2011/1269 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Ayşe Çakırca Rutbil’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:

KARAR :

Dava; Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Kirazlı Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 19.04.2011 günlü ve 21281 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının 31.200,00­TL borcu bulunduğu, davacıya ait haczedilen ve haczin kaldırılması istenen Osmangazi ilçesi, Kirazlı Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmazın emlak vergisi değerinin 13.450,00­TL, 1996 model kamyonetin kasko değerinin 12.900,00­TL olduğu, davacının amme alacağının çok üzerinde değerde bulunan taşınmazlarına haciz uygulandığı iddiasının yerinde olmadığı, bu nedenle haczin kaldırılması talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6183 sayılı Kanun’un 62. maddesinde; “Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tesbit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.” hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Osmangazi Belediye Encümeninin 28.08.2007 günlü, 4146 sayılı kararıyla, 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca davacıya 10.400,00-TL para cezası verildiği, bu cezanın tahsili amacıyla 04.03.2008 tarih ve 169618 sayılı ödeme emrinin düzenlendiği, yine Osmangazi Belediye Encümeninin 13.07.2010 günlü, 1998 sayılı kararıyla, 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca davacıya 20.800,00.­TL para cezası verildiği, bu cezanın tahsili amacıyla 17.09.2010 tarih ve 283779 sayılı ödeme emrinin düzenlendiği,12.01.2011 günlü, 1071 sayılı Osmangazi Tapu Müdürlüğü işlemiyle; davacıya ait beş adet taşınmaza haciz şerhi konulduğu, yine Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün 13.01.2011 günlü, 2010/899 sayılı işlemiyle de; davacıya ait 2 araca satılamaz şerhi konulduğunun davalı idareye bildirildiği, Osmangazi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.01.2011 günlü, 1141 sayılı işlemiyle; davacının gayrimenkullerine ve araçlarına haciz ve satılamaz şerhinin konulduğu, borcunu en kısa zamanda ödemesi gerektiği, aksi halde borcun tahsili amacıyla gayrimenkullerin açık arttırma ile satışının yapılması yoluna gidileceğinin davacıya bildirildiği, davacı tarafından 14.04.2011 günlü dilekçe ile; Kirazlı Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde konulan haczin kaldırılması istemiyle başvuruda bulunulduğu, anılan başvurunun 19.04.2011 günlü ve 21281 sayılı işlemle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, Mahkemece, haciz konulan taşınmazlara ait emlak vergisi beyannameleri ile haciz konulan taşınmazlara ve taşıtlara ilişkin 6183 sayılı Kanun’un 62. maddesi uyarınca amme alacağına yetecek miktarı yönünden herhangi bir inceleme ve tespit yapılıp yapılmadığının ara kararla sorulması üzerine Kirazlı Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmazın 2010 ve 2011 yılı emlak vergisi bildirimlerinin gönderildiği, söz konusu taşınmaz için 2010 yılı vergi değeri olarak 12.950,00-TL, 2011 yılı için ise 13.450,00-TL olarak bildirimde bulunulduğu, diğer haciz şerhi konulan taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgenin sunulmadığı, davacıya ait taşıtlara yönelik olarak ise kasko değerlerine ilişkin bilgi belge gönderildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; davalı idarenin 31.200,00-TL toplam alacağı için, davacının 5 adet taşınmazına haciz ve 2 adet taşıtına satılamaz şerhinin konulduğu, İdare Mahkemesince bu taşınmazların tamamının değerinin belirlenmesine yönelik ara kararı yapılmasına rağmen, idarece; sadece davacının haciz şerhinin kaldırılmasını istediği Kirazlı Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmaza ve taşıtlara yönelik bilgi ve belge sunulduğu, idarece sunulan bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılmak suretiyle davanın reddine karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca borçlunun amme alacağına yetecek miktarda menkul ve gayrimenkullerinin haczolunacak olması nedeniyle, davacının haciz şerhi konulan taşınmazlarının tamamının değeri belirlendikten sonra, amme alacağına yetecek miktarın üzerinde haciz işlemi tesis edildiğinin tespiti halinde dava konusu işlemin iptali yoluna gidilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 17/11/2011 günlü, E:2011/676, K:2011/1269 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.