altinoz.com.tr

Talep Aşılarak Karar Verilemez

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/5455
Karar No : 2017/801
Tarih : 27.02.2017

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki asıl-birleşen dosya davalısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptali talebine ilişkin olup mahkemece Dairemizin bozma ilâmına uyularak asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre özellikle temyiz dilekçesinde gerekçeli sebeplerin bildirilmemiş olmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı taşeron asıl dava dosyasında açtığı davasında, davalı yüklenici ile imzaladığı 28.04.2006 tarihli taşeron sözleşmesi ile üstlendiği imalâtları tamamladığını ancak hakedişlerinden eksik ödeme yapıldığını belirtilerek 180.143,94 TL asıl alacak üzerinden yaptığı ilamsız icra takibine itirazın iptaline karar verilmesini istemiş, birleşen dava dosyasında açtığı davasında da 94.534,60 TL teminat kesintisinden asıl alacak ile 20.069,83 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 114.604,43 TL alacak ile ilgili takibe itirazın iptalini istemiştir. Mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, bu kararın davalı tarafından temyizi üzerine Dairemizin 26.03.2014 tarihli 2013/3249 Esas 2014/2079 Karar sayılı ilâmı ile bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak bu kez asıl davanın kısmen kabulü ile takibin 163.000,00 TL üzerinden devamına, icra takibinden sonra yapılan ödemelerin infaz aşamasında değerlendirilmesine, birleşen dava yönünden takibin kaldığı yerden devamına icra takibinden sonra yapılan ödemelerin infaz aşamasında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Birleşen davada açılmış olan davada İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2009/14213 sayılı dosyasında 94.534,60 TL teminat kesintisinden asıl alacak, 20.069,83 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 114.604,43 TL üzerinden ilâmsız icra takibinde bulunulmuş, davalı yüklenici tarafından takibin asıl alacağa yönelik kısmı kabul edilerek işlemiş faiz ve fer’ilerine itiraz edilmiş ve kabul edilen asıl alacak miktarı 13.04.2009 tarihinde icra dosyasına tahsilat makbuzu ile yatırılmıştır.

Dairemizin bozma ilamında birleşen dava ile ilgili olarak; takip tarihinden önce temerrüde düşürücü nitelikte ihtar olmadığı gibi kararlaştırılmış kesin vade de bulunmaması sebebi ile davacı taşeronun işlemiş faiz isteminde haklı olmadığı ve asıl alacak miktarına da itiraz edilmediğinden mahkemece kabul edilen asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık %29 oranını aşmamak koşulu ile değişen oranlarda avans faizi uygulanmak sureti ile takibin devamına, takip tarihinden sonra 13.04.2009 tarihinde icra dosyasına yapılan 94.534,60 TL ödemenin 818 sayılı BK’nın 84. maddesi gereğince icra müdürlüğünce infaz aşamasında dikkate alınmasına şeklinde hüküm kurulması gerektiği açıklanmıştır. Bozmaya uyulduğuna göre bozmada belirtilen hususlar yararına olan taraf için usulü kazanılmış hak oluşturacağından bozma uyarınca inceleme yapılması zorunludur. Bozma sonrasında mahkemece birleşen dosya hakkında verilen kararda ise ?takibin kaldığı yerden devamına? şeklinde karar verilmiş, bu suretle işlemiş faiz ile birlikte kanunun açık hükmüne aykırı olarak faize faiz uygulanmış, aynı zamanda faiz oranı yönünden talep aşılarak karar verilmiştir. Bu hali ile verilen karar açıkça bozmaya aykırı olmakla bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden asıl-birleşen dosya davalısına geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 27.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.