Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29936

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Denizlerde avcılık yolu ile istihsalde bulunacak tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıldır. İç sularda su ürünleri istihsalinde kullanılacak balıkçı gemileri ve iç sularda su ürünleri istihsali yapacak tüzel kişilere verilecek ruhsat tezkerelerinin süresi ise istihsal yapılacak kaynağın kiralama süresi kadar olup, sadece o istihsal sahası için geçerlidir. Denizlerde ve iç sularda gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır.

Süresi biten ruhsat tezkerelerinin vize veya yenileme işlemleri; ilgililerin müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüklerince denizlerde faaliyet gösterecek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, denizlerde ve iç sularda su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın