Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31703

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Ancak su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ile sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinden 1/1/2022 tarihinden önce servis/il müdürlüğü tarafından muayenesi yapılarak damgalananların periyodik ve stok muayenelerinde bu fıkra kapsamında işlem yapılmaz. Tamir ayar sonrasında yapılacak ilk muayenelerde 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde işlemler yürütülür.”

“d) Ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya ölçü aleti üzerinde muayene için gerekli olan asgari bilgilerin olması durumunda muayene yapılır. Ancak bu bilgilerin eksik olması durumunda, muayeneler bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılır. Ölçü aleti üzerinde muayene için gerekli bilgilerden eksik olanlar, servisle koordine edilerek kullanıcı tarafından sonraki muayeneye kadar mevcut etiketin yanına ilave edilir.”

“(11) Kanunda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında servis tarafından yapılan muayene işlemlerine ilişkin ücretler kullanıcı tarafından servise ödenir. Muayene ücretinin başvurudan önce yatırılmış olması gerekir. Muayene ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılır.”

“(8) Halihazırda kullanımda olan su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinde damga ile muhafaza altına alınan parçaların değişiminde tip onayında öngörülen parçaların kullanılması esastır. Ancak, bu parçaların teknolojinin ilerlemesi ve/veya eski parçaların üretimden kalkması nedeniyle eşdeğer yedek parçalarla zorunlu olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, ölçü aletinin metrolojik açıdan orijinal özelliklerini, kullanım amacını veya tasarımını değiştirmemek kaydıyla, parça değişimleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

  1. a) Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının piyasa faaliyetlerinin devam etmesi durumunda, yalnızca üreticisinin/ithalatçısının29/6/2016tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında almış olduğu tip onaylarında yer alan parçalar kullanılır.
  2. b) Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının kapanması veya ölçü aletlerine ilişkin piyasa faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, benzer ölçü aletlerine ilişkin diğer imalatçıların/ithalatçıların Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında almış oldukları tip onaylarında yer alan parçalar kullanılır.
  3. c) Tamir ve ayar servisleri, (a) ve (b) bentleri kapsamında yaptıkları işlemler sonucunda, geçici damga ile damgalanacak olanlara ilişkin düzenlenecek tutanakta, kullanılan yeni parçaların Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında hangi tip onayında kullanıldığını belirtir.

ç) Tamir ve ayar sonrası yapılacak ilk muayenelerde yalnızca değişimi yapılan parçalar bu fıkra kapsamında servis tarafından kontrol edilir ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılır. Yapılan değişimin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene raporunda belirtilir. Bu fıkraya uygun olarak yapılan işlemler ölçü aletinin tip onayını etkileyecek değişiklik olarak değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Ölçü aletinin periyodik, stok ve tamir sonrası ilk muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan Onayı ile ertelenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ölçü aletlerinden;

  1. a) Tip onayı belgesinin geçerlik süresi devam edenler hariç olmak üzere, tip onayında belirtilen damga planlarında yer alan damganın ölçü aletine müdahaleyi engellemediğinin tespit edilmesi halinde,
  2. b) 7ncimaddenin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan parça değişimlerinin uygun görülmesi halinde,
  3. c) Tip onayı ve damga planlarını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamaması halinde,

ç) 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında talep edilmesi durumunda tip onayı ve damga planlarının temin edilememesi halinde,

 ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirir ve muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar. Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bu noktaları da içerecek şekilde damga planı hazırlanır ve yayımlanır. Bundan sonra bu ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından yayımlanan damga planlarına göre yapılır ve buna göre hazırlanan damga planlarını servis Bakanlığa bildirir.”

“(12) Servis, tamir ayar sonrası ilk muayenesini yaptığı ölçü aletinde, tamir ve ayar servisinin ilgili ölçü aletine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerinde bir eksiklik veya uygunsuzluk olması halinde durumu il müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Muayenesi servisin belirlediği yerlerde yapılacak ölçü aletlerinin, muayene başvurusu esnasında belirtilen yerlere getirilmesinden kullanıcı sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Servis, 15/11/2021-15/11/2022 tarihleri arasında almış olduğu su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri, 2022 yılı içinde yapmak zorundadır. 15/11/2022 tarihinden sonra yapılacak başvurularda 17 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/10/2019 30915
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 27/12/2019 30991
2- 26/6/2020 31167
3- 27/1/2021 31377
Bu Yazıyı Paylaşın