altinoz.com.tr

Stajyer Avukatın, Avukat Yanındaki Stajının Tamamını Kapsayan Dönemde Yanında Çalıştığı Avukat Tarafından Sigortasının Yatırılması, Stajını Geçersiz Sayacak Bir Unsur Değildir

T.C.
DANIŞTAY
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

Esas No : 2011/771
Karar No : 2014/126
Tarih : 30.01.2014

İÇTİHAT METNİ

İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.2.2011 günlü, E:2011/412, K:2011/319 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi …. Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR :

Dava; H. A.’ın Karaman Barosu Levhasına yazılması talebinin reddine dair Karaman Barosu Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına dair Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 20.12.2008 günlü, 880 Sayılı kararı ile bu kararın onaylanmasına dair Adalet Bakanlığı’nın 9.2.2009 günlü, 3184 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 15. İdare Mahkemesince; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığa Kabulde Engeller” başlıklı 5. maddesinin ( d ) bendinde Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmanın avukatlık mesleğine kabulde engel olacağının düzenlendiği, “Avukatlıkla Birleşemiyen İşler” başlıklı 11. maddesinde, aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiç bir hizmet ve görevin, sigorta prodüktörlüğü, facirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlıkla birleşemeyeceği, “Avukatlıkla Birleşebilen İşler” başlıklı 12 maddesinin ( c ) bendinde, özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlığın 11. madde hükmünün dışında olduğu, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 13. maddesinde ise, stajın Baronun, Cumhuriyet Savcısının ve hakimin yapılacağı, stajyerin, staj eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunacağı, kendisine verilen dosya ve kararları inceleyeceği ve rapor hazırlayacağı, stajyerlerin kendilerine verilen işlerden sorumlu olacağı, adliyede yapılan staj dönemi ipin, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam çizelgesinin bulunacağı, staj devam çizelgesinin stajyer tarafından her gün imzalanacağı, staj eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler sebebiyle staj devam çizelgesine imza atamayan stajyerin, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden kurtulacağı, staj sonunda devam çizelgesinin Cumhuriyet Savcısı veya Hakim tarafından devam yönünden onaylanacağı, stajın kesintisiz olarak yapılacağı, adliyede yapılan staj dönemi için, bu Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen sürelerin her birinin bitiminde; stajyerin varsa devam etmediği günleri, stajyere verilen görevleri ve stajyerin genel olarak ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve kurallarına yatkınlığını belirten iki nüsha raporun düzenleneceği, birinin Adalet Komisyonuna diğerinin Barosuna gönderileceği, Mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulunun stajı denetleyip gözeteceğinin belirtildiği; olayda, H. A.’ın 25.10.2007-31.10.2008 tarihleri arasında Karaman Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını yaptığı, Karaman Barosu Yönetim Kurulu’nun 13.11.2008 tarihli yazısı ile ilgilinin avukatlık stajını yaptığı dönemde stajıyla çelişecek şekilde sigortalı olarak çalıştığının anlaşıldığından bahisle talebinin reddedildiği, ilgilinin itirazının ise Türkiye Barolar Birliği tarafından kabul edildiği ve bu kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı; bu durumda, her ne kadar davacı tarafından müdahil H. A.’ın avukat yanındaki stajının tamamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı avukat tarafından sigortalı yapılmasının stajın amacı ile bağdaşmayacağı ileri sürülmekte ise de, adı geçenin stajı süresince, sigortalı olması sebebiyle stajını aksattığı yönünde herhangi bir iddia, bilgi veya tespitin bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından, davaya konu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Sekizinci Dairesinin 7.5.2010 günlü, E:2009/10443, K:2010/2327 Sayılı kararıyla; bir avukatın baro levhasına yazılabilmesi için, avukatlık stajını usulüne uygun şekilde tamamlaması, Avukatlık Kanunu’nda belirtilen avukatlığa kabule engel bir halinin bulunmaması ve avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmamasının gerektiği, bununla birlikte, H. A.’ın avukatlık stajını yaptığı dönemde sigortalı olarak çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nün yazısından anlaşıldığı, staj döneminde sigortalı olarak bir ücret karşılığında çalışmanın avukatlığa engel olması nedeniyle, ilgilinin avukatlık stajını yeniden ve kesintisiz olarak yapmasının gerektiği; bu durumda, ilgilinin Baro levhasına yazılması isteminin reddine dair Karaman Barosu Yönetim Kurulu kararının kaldırılması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararında ve bu kararın onaylanmasına dair Adalet Bakanlığı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, aksi yöndeki değerlendirmeyle davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, Ankara 15. İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.2.2011 günlü, E:2011/412, K:2011/319 Sayılı kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

SONUÇ :

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.2.2011 günlü, E:2011/412, K:2011/319 Sayılı ısrar kararının ONANMASINA, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 30,30 TL harcın istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.01.2014 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Temyize konu Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.2.2011 günlü, E:2011/412, K:2011/319 Sayılı kararının; Danıştay Sekizinci Dairesinin 7.5.2010 günlü, E:2009/10443, K:2010/2327 Sayılı kararındaki gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.