Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30297

Spor Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Federasyon”, “Lisans” ile “İlişiksiz Belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Federasyon: Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre kurularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonlarını,”

“Lisans: Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara elektronik ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belgeyi,”

“İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü veya e-onaylı belgeyi,”

“Öğrenci Lisansı: Eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde düzenlenecek olan yarışmalara katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,”

“Elektronik Ortamda Başvuru: Her türlü başvuru ve belgenin, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kaynağının kim olduğunun tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla, Genel Müdürlükçe sağlanan elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılmasını ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı belgelerin istenmesi veya bu belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile belge kabulünün sağlanmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1). İl müdürlükleri, spor federasyonları veya elektronik ortam dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Ayrıca kişiler, kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler. E-devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü birimlerince veya bağımsız spor federasyonlarınca alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.

İlk defa ferdî sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdî sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulübün sporcuya ilişkisiz belgesi vermemesi hâlinde sporcu kulübünden istifa ederek (Ek-8) ferdî lisans alabilir. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdî sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular Ek-3’te belirtilen tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.

Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (Ek-9) federasyonların il müdürlüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.

Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.

Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir. Kulübünün söz konusu branşı taahhüt etmesi halinde sporcuya ait ferdi lisans kulüp lisansına dönüştürülür.

Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygulamaya konulur.

Bağımsız federasyonların talepleri halinde sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Spor federasyonlarının faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarabilmeleri için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri EK-3’te belirtilmiştir.

Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne veya kimliği ve belgeleri doğrulanabilir elektronik ortamdan müracaat etmesi gerekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından doldurulması şarttır. Bağımsız spor federasyonları, sporcu lisans işlemlerinden ücret alınmasını kararlaştırabilirler.

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf.

c) 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (EK-4). Veli İzin Belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerli olup, Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur.

d) Sağlık İzin Belgesi.

e) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).

Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp lisansı veya ferdi lisans belgesi hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de il müdürlüğünde saklanır.

Zayi nedeniyle lisans çıkarmak isteyen sporcu, herhangi bir il müdürlüğünden kimlik ibraz etmek şartıyla veya kimliği doğrulanabilir elektronik ortamda müracaat yaparak lisans çıkarabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadır. Bu işlem elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ile il müdürlüğüne müracaat edilir. Bu işlem elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın