Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30018

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin  onikinci, onüçüncü ve ondördüncü  fıkraları gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sistemi üzerinden müstahaklık sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler ile 60 ıncı maddenin  onikinci,onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında tanımlanan  kişilerin müracaat kabul ve sevk işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan müracaatlara ilişkin sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.8.5 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin;

 1. a) Onikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan SUT’un8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
 2. b) Onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, SUT’un8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

MADDE 3– Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişilerden ilave ücret alınamaz.

 1. a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 2. b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 3. c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.,

 1. d) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden,
 2. e) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) SUT eki EK-2/C Listesindeki P551120, P615895, P615991 ve P703365 kodlu işlemler,”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kan bileşenleri (Ancak kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde kan bileşenleri puanlarının; 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenleri için %30’u, 705372 ve 705373 kodlu kan bileşenleri için %18’i, 705441 kodlu kan bileşenleri için %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenleri için %22 si sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bentlerinde sayılan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 2.4.4.E numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “15” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastaya yapılan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğe 2.4.4.K maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

2.4.4.L – Epidural Girişimler

(1)     P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemler sadece SUT EK-2/C Listesinde belirtilen puanlar üzerinden faturalandırılacaktır. Bu işlemlerin bedelleri algoloji, beyin cerrahisi ve ortopedi ve travmatoloji branş hekimlerince üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılması halinde Kurumca karşılanacaktır.

(2)     Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemlerin yapılabilmesi için algoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile beyin cerrahi branşlarından herhangi üç uzman hekim tarafından oluşturulan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.

(3)     Aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber vakalarda;

 1. a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Lomber Spondiloz ve Dejeneratif Disk Hastalığı Olan Olgular İçin; aşağıdaki kriterlerin tümünün varlığı halinde;

1)  Üç (3) aylık sürede konservatif tedavi, fizik tedavi, girişimsel ağrı işlemleri ( faset ekleme yönelik girişimler veya arka kök gangliona yönelik girişimler veya epidural enjeksiyon tedavilerinden en az birini görmüş olma ) tedavilerinden fayda görmemiş olması,

2) Radyolojik incelemelerinde ekstrude ve sekestre disk hernisinin olmaması,

3) Radiküler ağrının olması (bacak ağrısı),

 1. b) Daha Önce Spinal Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun varlığı halinde,

bedeli Kurumca karşılanır.”

2.4.4.M – İntraoperatif Nöromonitörizasyon İşlemi

(1) SUT eki EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerin, P703365 kodlu “Intraoperatif nöromonitörizasyon” işlemi ile birlikte uygulanması şartıyla SUT’un 2.2.2.B (3) fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.

(2) İntraoperatif nöromonitörizasyon işleminde; cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 2.5.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli veya geçici görevle yurtdışına gönderilenlere acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 2.6.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin” ibaresinden önce gelmek üzere “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında sayılan kişiler hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 3.1.2. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “çocuk alt bezi” ibaresi “çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. b) Onyedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13– Aynı Tebliğin 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aşağıda tanımlı” ibaresi “Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için yapılacak sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere aşağıda tanımlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin geri ödemede esas alınacak fiyatları ise sözleşme ve/veya protokollerde belirtilen fiyatlar olup; sözleşme ve/veya protokollerde yer alan bu fiyatları aşmamak üzere Kuruma fatura edilir.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10)Aşağıdaki deri taklitleri (yedekleri) sadece yanık tedavisinde kullanılması halinde ödenir.

 1. a) Dermis iskeleti:Dermis iskeleti (yeni dermis oluşumu için iskelet görevi gören ve içine hücre göçüne izin veren sentetik/ hayvan kaynaklı yapılar) görevi görebilen, tek veya çok katmanlı, fakat sadece dermisin tam kat hasar gördüğü üçüncü derece yanık bölgelerinin tedavisinde kullanılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen üçüncü derece yanıklarda üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.
 2. b) Deri benzerleri:Dermis iskeleti görevi göremeyen, bununla birlikte en az derin ikinci derece yanıkların tedavisinde, sahip oldukları fiziksel veya moleküler özellikler sayesinde epidermisin ve kısmen dermisin özelliklerini taklit ederek yarayı enfeksiyon, kontaminasyon gibi dış etkenlerden koruyan sentetik/hayvan kaynaklı, emilebilen veya yaradan kendiliğinden ayrılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen derin ikinci derece ve/veya üçüncü derece yanıklarda yanık ünite/merkez ve/veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin 3.3.30 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2 numaralı  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2.A.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1-Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.

2-   Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi süresi toplam 24 haftadır.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 4.2.14.C  numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (z) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (4) numaralı  alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

z) Dabrafenib, dabrafenib+trametinib, vemurafenib, vemurafenib+kobimetinib;

“1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi tek ajan olarak kabul edilecektir.)olarak progresyona kadar kullanılabilir.”

“4) Bu ilaçlar ardışık ya da kombine olarak (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile  vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi hariç) kullanılamaz.”

MADDE 21- Aynı Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab ve fampiridin kullanım ilkeleri ”

 1. b) Maddenin (1) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beta interferon, teriflunomid, dimetil fumarat ve glatiramer asetat (copolymer-l); disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi koşuluyla nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

“(4) Alemtuzumab, yukarıdaki fıkralarda yer alan ilaçlara ilişkin hükümler doğrultusunda tedaviye yanıt vermeyen veya sonlandırma kriterleri oluşmuş yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarında üçüncü basamak tedavi olarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği ve nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 aylık sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”

 1. c) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Fampiridin; disabilite skoru (E.D.S.S.) 4 ve üzeri olan ve 25 adım yürüme testine göre ilacı kullanması hekim tarafından gerekli görülen relapsing remitting multipl skleroz hastalarında tedaviye başlanır, EDSS skoru 7 üzeri olan hastalarda tedavi sonlandırılır. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”

“(6) Bu ilaçlar klinik izole sendrom endikasyonunda ödenmez.”

MADDE 22- Aynı tebliğin 4.2.47 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“4.2.48 – 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında kolik asit kullanım ilkeleri;

(1) Yalnızca 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında; üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk endokrinoloji, çocuk metabolizma hastalıkları, erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.”

MADDE 23- Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kan bileşenlerinin puanının %30’u,” ibaresinden sonra gelmek üzere “,705372 ve 705373 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde %18’i, 705441 kodlu kan bileşenin kullanılması halinde %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde ise %22’ si” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin 5.3.4  numaralı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (6) Sağlık Bakanlığı  ile yapılan protokol  kapsamında Sağlık Bakanlığı  tarafından iadeli tıbbi cihazlar ile verilen sağlık hizmetleri  karşılığında hizmet ve/veya cihaz bedeli ödenir.”

MADDE 25-  Aynı Tebliğ eki EK-2/A Listesine “4800 kodlu Aile Hekimliği” branşından sonra gelmek üzere aşağıdaki branş satırı eklenmiştir.

3100 Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
41 41 41 41 33 30 23 23 23 20 20 20 20 20 23

MADDE 26- Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “607931” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. b) Listede yer alan “551120” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

257 551120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız. 300,17

 1. c) Listede yer alan “614040” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1864 614040 Posteriyor segmentalenstrümantasyon; 6 veya daha az vertebra segmenti Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 1.774,08

ç) Listede yer alan “615895” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  615895 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraldiskoplasti Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız. 758,85

 1. d) Listede yer alan “615991” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2092 615991 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraladezyolizis Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız. 758,85

 1. e) Listede yer alan “702430” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

  3062   702430    Pulmonerrehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyonünitelerinde göğüs hastalıkları uzman hekimlerince de yapılması halinde faturalandırılır. 22,61

 1. f) Listede yer alan “705240” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3379 705240 Donör muayenesi 705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz. 5,06

 1. g) Listede yer alan “705280” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3383 705280 Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz. 2,87

ğ) Listede yer alan “705350” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

3391 705350 Aferez trombosit süspansiyonu 1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi ve tüm malzemeler dahil 554,81

 1. h) Listede yer alan “802755” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

  802755 Periferik damar embolizasyonu AV malfarmasyon, AVF, hemanjiom. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz. 300,00

ı) Listede yer alan “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

2971   7.5.FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
Bu başlık altındaki işlemler aksi belirtilmedikçe yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimince uygulandığında faturalandırılır.

 1. i) Listeye “607931” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

  607932 Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF   300,00
  607933 Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer   300,00
  607934 Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar   300,00

 1. j) Listeye “705350” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

  705351 Tek donörden çift afereztrombosit süspansiyonu, tek ünite Aferez işlemi ve tüm malzemeler dahil 352,45

 1. k) Listeye “705371” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

  705372 Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite 705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil. 182,91
  705373 Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite 705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil. 154,97

 1. l) Listeye “705440” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

  705441 Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik) Tüm malzemeler dahil 240,79
  705442 Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü 705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil 583,74
  705443 Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı 705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil 821,15

 1. m) Listeye “802755” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

  802756  Periferik damar embolizasyonu (vena safenamagna/parva) Tüm seanslar dahil. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz. 300,00

MADDE 27- Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listeye “P551110” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

P551120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.

C * 2.842,00

 1. b) Listeye “P615890” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı yeniden düzenlenerek eklenmiştir.

P615895 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraldiskoplasti Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.

C * 3.300,00

 1. c) Listeye “P615990” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

P615991 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epiduraladezyolizis Yılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.

C * 3.300,00

ç) Listeye “P702591” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir.

  Uyarılmış Potansiyeller (UP)          
P703365 Intraoperatifnöromonitörizasyon Sadece EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerde ayrıca faturalandırılır. Kayıt çıktılarının bir sureti ile cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.

2.4.4.M maddesine bakınız.

  C * 4.000,00

 1. d) Listeye “P802720” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir.

  Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri        
P802756 Periferik damar embolizasyonu (vena safenamagna/parva) Tüm malzemeler, tüm seanslar dahil. Bu işlemde kullanılan malzemelerin kullanım kriterleri işlem için de geçerlidir. P607910 ile birlikte faturalandırılmaz. C * 3.000,00

 1. e) Listede yer alan “P601620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

141 P601620 Septoplasti P601330, P601450, P601460, P601510, P602290, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz. C * 707,42

 1. f) Listede yer alan “P602290” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

206 P602290 Endoskopik septoplasti P601330, P601450, P601460, P601510, P601620, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz C   793,25

 1. g) Listede yer alan “P618200” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1887 P618200 Koklear implant yerleştirilmesi P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır.Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz. A3 * 46.000,00

ğ) Listede yer alan “E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                             Nonvaskülergirişimsel radyolojik tedaviler        

 1. h) Listede yer alan “Kemik İliği Nakilleri” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2410   Kemik İliği Nakilleri Kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği/ kordon kanı bedelleri hariç olmak üzere kemik iliği paket fiyatlarına aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılan her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç (şahsi tedavi için yurtdışından getirtilen ilaçlar hariç) ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir.

Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü, diğer nakillerde nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.

MADDE 28- Aynı Tebliğ eki Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK 3/A)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “DERİ EŞDEĞERLERİ (SENTETİK/HAYVAN KAYNAKLI)” başlığı ve başlığın altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile “OR4690”  “OR4800” “OR4810”   SUT kodlu tıbbi malzemeler  yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. b) Listeye “OR4685” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve tıbbi malzemeler eklenmiştir.

  DERİ TAKLİTLERİ (YEDEKLERİ)   TL/CM² 
  SUT’un 3.3.1 (10) numaralı maddesine bakınız.    
  DERMİS İSKELETLERİ    
OR4591 Dermis İskeleti 0-224 cm2   15 TL/cm2
OR4593 Dermis İskeleti > 224 cm2   12 TL/cm2
  DERİ BENZERLERİ    
OR4595 Deri Benzeri, Hayvan Kaynaklı   1,96 TL /cm2
OR4597 Deri Benzeri, Sentetik/Sentetik+Hayvan Kaynaklı   2,72 TL/cm2

 1. c) Listede yer alan “OR3270” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OR3270 Endoskopik/laparoskopik cerrahi damar kapama ve kesme probu   1.340,00

 MADDE 29- Aynı Tebliğ eki Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL)
OP1000 ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR) 10,00
OP1011 CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ) 10,00
OP1012 YAN BARLI, AYARLANABİLİR EKLEMLİ DİZ ORTEZİ 200,00
OP1015 DENİS BROWNE ORTEZİ 75,00
OP1023 ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ 35,00
OP1024 FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ 35,00
OP1025 ELASTİK DİZLİK 20,00
OP1028 HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ) 12,00
OP1031 KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ 90,00
OP1044 KISALIK DESTEKLERİ HER BİR CM İÇİN 10,00
OP1048 EPİN TAKVİYESİ   (ÇİFT) 26,00
OP1060 PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PAFO) 110,50
OP1061 PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PKAFO) 162,50
OP1062 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUPRA MALLEOLAR) (AFO/DAFO/SMAFO) 110,50
OP1063 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUB MALLEOLAR) 110,50
OP1064 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (PAFO) 130,00
OP1065 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-KENDİNDEN EKLEMLİ (PAFO) 162,50
OP1066 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ EKLEMLİ (PAFO) 185,90
OP1067 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ ASİSTİF EKLEMLİ (PAFO) 205,40
OP1068 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -FLEKSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO) 370,50
OP1069 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -EKSTANSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO) 409,50
OP1070 YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK KAFO KENDİNDEN EKLEMLİ 273,00
OP1074 TRİPOT (ALÜMİNYUM) 37,70
OP1077 UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ) 796,90
OP1079 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 1.294,80
OP1080 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 1.393,60
OP1081 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 1.359,80
OP1082 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 1.154,40
OP1083 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 1.254,50
OP1084 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 1.219,40
OP1085 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 1.388,40
OP1086 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 1.487,20
OP1087 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 1.453,40
OP1088 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 1.238,90
OP1089 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 1.337,70
OP1090 UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 1.303,90
OP1091 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 2.243,80
OP1092 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 2.667,60
OP1093 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 2.866,50
OP1094 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 2.797,60
OP1095 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 2.854,80
OP1096 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 2.412,80
OP1097 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 3.053,70
OP1098 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 2.984,80
OP1099 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) 3.010,80
OP1100 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) 2.028,00
OP1101 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) 3.209,70
OP1102 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) 2.106,00
OP1103 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) 3.140,80
OP1104 UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN) 2.184,00
OP1106 WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS) 50,70
OP1124 EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT 18,20
OP1125 ELASTİK DİRSEKLİK 14,30
OP1126 EPİKONDİLİT BANDI 16,90
OP1150 STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ  (ÖLÇÜ VE PROVALI) 162,50
OP1285 LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE 22,10
OP1300 HAVALI YATAK 150,00

MADDE 30- Aynı Tebliğ eki Diğer Protez ve Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

 

SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT
(TL)
DO1001 VARİS ÇORABI (ÇİFT) 45,50
DO1006 KONUŞMA CİHAZI 780,00
DO1007 EV TİPİ ASPİRATÖR 325,00
DO1018 PULSE OKSİMETRE CİHAZI 91,00
DO1002 ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI 15,60
DO1046 BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN 467,66
DO1047 TEK KOL (EL HARİÇ) 248,10
DO1048 TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ) 538,36
DO1049 TÜM GÖVDE (KOLLU) 837,94
DO1050 TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK 682,92
DO1051 ŞORT (DİZALTI) 433,48
DO1052 ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK 327,24
DO1053 BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK 316,41
DO1054 DİZALTI ÇORAP 351,73
DO1055 DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI) 358,86
DO1056 AÇIK YÜZ MASKESİ 281,63
DO1057 KAPALI YÜZ MASKESİ 317,79
DO1058 BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN 136,05
DO1059 TEK KOL (EL HARİÇ) 148,86
DO1060 TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ) 226,68
DO1061 TÜM GÖVDE (KOLLU) 356,12
DO1062 TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK 330,99
DO1063 ŞORT (DİZALTI) 271,99
DO1064 ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK 220,99
DO1065 BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK 175,46
DO1066 DİZALTI ÇORAP 142,47
DO1067 DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI) 148,86
DO1068 AÇIK YÜZ MASKESİ 142,47
DO1069 KAPALI YÜZ MASKESİ 154,44
DO1070 1 CM2 SİLİKON TABAKA 0,52

MADDE 31- Aynı Tebliğ eki Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listedeki “A10101” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasındaki “ ve beyin sapı implantı için” ibaresinden sonra gelen “1 ayda en fazla 6 (altı) adet” ibaresi “günde en fazla 1 (bir) adet” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. b) Listede yer alan “A10102” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“  (1) Koklear implant  ve beyin sapı implantı için ara kablo (aktarıcıdan bağımsız):

 1. a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet,
 2. b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet,
 3. c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere,

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedelleri karşılanır.”

 1. c) Aynı listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYATI

(TL)

A10088 FENESTRELİ 275,00
A10019 SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX 5,00
A10062 HASTA DEVRESİ, PEDİATRİK 170,00
A10063 HASTA DEVRESİ, ERİSKİN 170,00
A10013 SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON 6,00
A10005 İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC. 0,75
A10004 İDRAR TORBASI 0,75
A10031 ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET) 0,65
A10002 SONDA, NELATON 0,50
A10001 SONDA, NAZOGASTRİK 0,60
A10047 STOMA CAP 7,15
A10009 SONDA, PREZERVATİF 0,83
A10049 HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ 0,90
A10024 ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY 6,50
A10000 ASPİRASYON KATETERİ 0,35
A10030 SET POMPA ENTERAL YIKAMALI 15,60
A10012 SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX 9,00
A10023 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ  (ŞİŞE KAPAKLI) 7,15
A10022 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) 7,80
A10036 KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 3,38
A10039 İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 3,38
A10041 İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL) 3,38
A10042 MACUN, İLEOSTOMİ 11,31
A10043 PASTA,  KOLOSTOMİ 11,31
A10046 PASTA, ÜROSTOMİ 11,31
A10044 ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ 4,16
A10038 KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL) 3,25
A10037 KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ 4,88
A10040 İLEOSTOMİ  ADAPTÖRÜ 4,88
A10045 ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ 4,88
A10106 İŞİTME CİHAZI PİLİ 1,00

ç) Listedeki “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesidurumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.”

 1. d) Listede yer alan “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte eklenmiştir.

A10118 ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ 0,70
(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilikkendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilikkendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

(5)  Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

MADDE 32- Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “103065” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. b) Listede yer alan “103070” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. c) Listede yer alan “103096” ve “103097” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan  “103101” ve “103102” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. d) Listede yer alan “103107”SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

103107 ULTRASONİK CERRAHİ UÇ, KEMİK DOKU 1.550,50

 1. e) Listede yer alan “102269” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “

102269 TORAKOLOMBER POSTERİOR NON İNVASİVE İN SİTU GROWİNG MANYETİK ROD 27.500,00

MADDE 33- Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “KN1200”, “KN1210”, “KN1240” ve “KN1250”SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. b) Listede yer alan “KN1220”, “KN1230”, “KN1260” ve “KN1270” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. c) Listedeki “BEYİN PİLLERİ” başlığı altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterlerinin üçüncü fıkrasında yer alan “Psikiyatri” ibaresinden önce gelmek üzere “Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34– Aynı Tebliğ eki Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1) ’nde yer alan  “AP3275” SUT kodlu  tıbbi malzeme satırı  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

AP3275 KALÇA/DİZ REVİZYON ULTRASONİK CERRAHİ UÇ ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ     1.550,50

MADDE 35- Aynı Tebliğ eki Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H) ’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “KR1153” ve “KR2014” SUT kodlu tıbbi malzemeler altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. b) Listede yer alan “KR1152” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.

  “

KR3002 STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ  4000,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.  
KR3003 STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPLI  5850,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.  
KR3004 İNTRATORASİK BALON KATETER  2580,00
(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına istinaden Kurumca bedeli karşılanır.  

 1. c) Listede yer alan “KR1059” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “

KR1059 DİAGNOSTİK KATATERLER 16,00

ç) Listede yer alan  “KR1172” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KR1172 MONOFOİL VALVULOPLASTİ  BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET) 1.239,00

 1. d) Listede yer alan “KR1198” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KR1198 TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil) 48.000,00

 1. e) Listede yer alan “KR2009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KR2009 KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON (IVUS) KORONER 2.300,00

 1. f) Listede yer alan “KR2069” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KR2069 KATETER,BALON,  SEPTOSTOMİ     1.108,00

MADDE 36- Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.
 2. b) Listedeki “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığının altında yer alan “KV1174” ve “KV1175” SUT kodlu tıbbi malzemeler, altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. c) Listeye “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ve tıbbi malzemeler eklenmiştir.

  “

  (1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararı  ile Kurumca bedeli karşılanır.  
KV4010 STENT AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ 4000,00
KV4011 STENT AORT KOARKTASYONU, KAPLI 5850,00
KV4012 İNTRATORASİK BALON KATETER 2580,00

ç)  Listede yer alan  “KV4004” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KV4004 DALSIZ AORTİK HİBRİT DAMAR GREFTİ 23.000,00

 1. d) “ABLASYON, VENÖZ” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “1 (bir) kalp ve damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim  ” şeklinde  değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. e) Listede yer alan “KV4005” SUT kodlu tıbbi malzeme, altında yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. f) Listeye “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerindensonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

KV4013 EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc) (UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE) İşlem Puanına Dahildir.

 1. g) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz yetmezlik kaynaklı olması ve kalp damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve “tespit edildiği durumlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P802756 işleminde” ibaresi eklenmiştir.

ğ) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz yetmezlik kaynaklı olması ve hastanın” ibaresi “Hastanın” şeklinde ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. h) Listede yer alan “KV1281” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KV1281 KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON 2.300,00

ı)    Listede yer alan  “KV1010” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “

KV1010 TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil) 48.000,00

 1. i) Listede yer alan “KV1002” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KV1002 STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI 3.500,00

                      ”

 1. j) Listede yer alan “KV1006” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KV1006 STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI(PERİKARDİYAL) 3.500,00

 1. k) Listede yer alan “KV1009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KV1009 DAR OFİSLİ AORT İÇİN BİYOLOJİK KALP KAPAĞI 3.500,00

MADDE 37- Aynı Tebliğ eki Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.
 2. b) Listedeki “ABLASYON, VENÖZ” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki) saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. c) Listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

GR1048 KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON 2.300,00
GR1052 SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER 150,00
GR1053 SET, İLK GİRİM, GASTROSTOMİ 500,00
GR1271 PORT BASINCA DAYANIKLI, PEDİATRİK 310,00
GR1272 PORT BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN 310,00

MADDE 38- Aynı Tebliğ eki Allogreft Ürün Grubu Listesi (Ek-3/N-1) ’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

 “

AG2060 SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 20 cc 1102,50
AG2070 SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 30 cc 1417,50
AG2100 SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 60 cc 2835,00
AG2110 SPONGİOZ BLOKLAR 1000-3000 mm3 1260,00
AG2130 SPONGİOZ BLOKLAR 10001-25000 mm3 1890,00
AG2260 KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 51-70 mm 1575,00
AG2270 KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 71-100 mm 1890,00
AG2550 STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, TEKLİ 50-100 mm 1260,00
AG2640 TENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, BTB Tüm boy ve kalınlıklar 4725,00
AG2650 TENDON, YALNIZ TENDON Tüm boy ve kalınlıklar 3780,00
AG2690 FEMORAL BAŞ, KIKIRDAKSIZ Tüm boy ve kalınlıklar 4095,00
AG3010 DBM, JEL/PUTTY/PASTE 3,1-5,0 cc 1354,50

MADDE 39- Aynı Tebliğ eki Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/R)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

GS2260 SİFİNKTEROTOM STANDART 190,00
GS2270 SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ 190,00
GS2280 SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU 190,00
GS2290 SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ 216,00
GS2300 SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU 216,00
GS2310 SİFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU 190,00
GS2320 SİFİNKTEROTOM, EĞRİ UÇLU 190,00
GS2330 SİFİNKTEROTOM, PRECUT 190,00
GS2340 SİFİNKTEROTOM, PRECUT, İNCELEN UÇLU 190,00
GS2350 SİFİNKTEROTOM, BİLLROTH II 216,00
GS2360 SİFİNKTEROTOM, DÖNDÜRÜLEBİLİR 216,00
GS2370 SİFİNKTEROTOM, TELİ MUHAFAZALI 216,00

MADDE 40- Aynı Tebliğ eki Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/S)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

GHC1730 ENDOBRONŞİYAL VALF, METAL, TEK YÖNLÜ 7.008,00
GHC1760 ENDOBRONŞİYAL VALF GİRİŞİM SETİ ( BALON, KATETER, ÖLÇÜM SİSTEMİ) 2.797,00
GHC1860 DİYAFRAGMATİK PACE- ELEKTROT ve UYGULAMA SETİ (Tüm malzemeler dâhil) 70.000,00

MADDE 41- Aynı Tebliğ eki Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) Listede yer alan “AN1410” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. b) Listede yer alan “AN1420” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. c) Listede yer alan “AN1260” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (ERİŞKİN)”adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “4.350,00” ibaresi “2.569,00” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “AN1270” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (YENİDOĞAN)” adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “1.100,00” ibaresi “650,00” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. d) Listede yer alan “AN1350” SUT kodlu “SPİNAL/EPİDURAL KALICI PORT KATETER SETİ” adlı tıbbi tıbbimalzemenin fiyat satırında yer alan “300,00” ibaresi “700,00” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- Bu Tebliğin;

 1. a) 36 ncı maddenin (a) bendi ile 37 nci maddenin (a) bendi 14/7/ 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 2. b) 12 nci maddenin (b) bendi 11/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 3. c) 1ila 3, 6,10,11 inci maddeleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 12 nci maddenin (a) bendi, 13, 15,24,28 inci maddenin (c) bendi, 29 ila 31, 32 nci maddenin  (e) bendi, 35,  36 ncımaddenin (b) ila (d), (h) ila (k) bentleri, 37 nci maddenin (b) ve(c) bentleri , 38 ila 40 ve 41 inci maddenin (d) bendi yayımı tarihinde,

 1. d) 18 ila 22 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
 2. e) 4,5,7 ila 9,14,16,17, 23, 25 ila 27 ,32 nci maddenin (a) ila (ç) bentleri, 33, 36 ncı maddenin (e) ila (ğ) ve 41 inci maddenin (a) ve (b) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,
 3. f) 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri, 32 nci maddenin (d) bendi, 34, 41 inci maddenin (c) ve (ç) bentleri 1/5/2017tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 43- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın