Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29919

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 16/12/2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“r) LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgesi: LPG dolum tesisleri veya LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeleri,

  1. s) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapabilmek için edinilmesi zorunlu olan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Süresi biten sertifikalar TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A ve 19/B maddeleri eklenmiştir.

LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgeleri

MADDE 19/A – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.

(3) Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır.

(4) Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir.

Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri

MADDE 19/B – (1) LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesislerinde, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde içeriği ve kapsamı TMMOB tarafından belirlenen ve Kurum tarafından onaylanan sorumlu müdür kontrol kayıt defterinin Kurum web sayfasından veya TMMOB’a bağlı meslek odalarından temin edilerek bulundurulması zorunludur. Defterin temin edilmesinden ve her an ibraza hazır halde bulundurulmasından lisans sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.

(2) Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sorumlu müdür sertifikası almış bir sorumlu müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş lisans sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/12/2012 28499
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/1/2014 28877
2- 19/3/2014

28946

Bu Yazıyı Paylaşın