Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Shy-33a)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30105

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) SHY-21: 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’ni,

k) SHY-M: 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’ni,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının ilk cümlesi, ikinci fıkrası, dördüncü fıkrası ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bakım ve onarım ile hava aracı ve/veya parçasının tasarımını/üretimini yapan kuruluşlarda aranacak şartlar

“Bakım ve onarım ile hava aracı ve/veya parçasının tasarımını/üretimini yapan kuruluşlar için aşağıda belirtilen şartlar aranır:”

“(2) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracına ve/veya parçasına bakım yapacak kuruluşların SHY-145’e göre SHGM’den ön izin veya bakım kuruluşu onay sertifikası alması veya SHY-M’egöre ön uygunluk yazısı veya bakım kuruluşu onay sertifikası alması zorunludur. Söz konusu kuruluşların;

a) Alacakları ön iznin veya ön uygunluk yazısının iptal olması,

b) SHY-145 veya SHY-M’e göre alınacak bakım kuruluşu onay sertifikasının iptal olması,

halinde bu Yönetmelik kapsamında alınacak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir ay içinde iptal edilir.”

“(4) Hava aracı için boyama, etiketleme ve benzeri faaliyet gösterecek kuruluşlardan, bakım onarım kuruluşları anlaşma yaparak, hizmet alabilir. Bu anlaşma bilgileri ile birlikte, boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşun, hava tarafında faaliyet göstermesine ihtiyaç duyulduğu yönünde, hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarının sorumlu yöneticilerinin belgelerini, SHGM’ye gönderilmek üzere havaalanı işletmecisine sunması zorunludur.

(5) Hava aracına ve/veya parçalarına bakım yapacak olan ve gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan yabancı kuruluşlar için gereklilikler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.”

“(6) Yıllık iç ve dış hat toplam yolcu trafiği 1.000.000’dan az olan havaalanlarında, SHY-145 yetkisine sahip olan yerli hava taşıyıcıları, hizmet verecek yetkili bir bakım kuruluşu bulunmaması durumunda diğer hava taşıyıcılarının uçaklarına 3 ayı geçmeyecek operasyonlarda, ticari sözleşme yaparak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın bakım yapabilirler.

(7) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracı ve/veya parçasının tasarımını ya da üretimini yapacak kuruluşların SHY-21’e göre SHGM’den ön uygunluk yazısı veya yetki alması zorunludur. Söz konusu kuruluşların;

a) Alacakları ön uygunluk yazısının iptal olması,

b) SHY-21’e göre alınacak yetki belgesinin iptal olması,

c) Ön uygunluk yazısının alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde SHY-21’e göre yetki belgesi alamaması,

halinde bu Yönetmelik kapsamında alınacak gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir ay içinde iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan kuruluşların, bu Yönetmelikte istenen şartları kaybetmeleri halinde, havaalanı işletmecisi ile yapmış oldukları sözleşmeler yenilenmez ve SHGM’ye bilgi verilir. Ruhsat sahibinin havaalanı işletmecisi ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, gerekli bilgiler havaalanı işletmecisi tarafından SHGM’ye gönderilir. SHGM tarafından verilen ruhsat iptal olur. Bu durumda, havaalanı işletmecisinin ana dosyada gerekli değişiklikleri yaparak SHGM’ye göndermesi zorunludur.”

“(2) Ruhsat sahibi işletmeci, havaalanı işletmecisi ile doğrudan sözleşme yapmayıp, havaalanı işletmecisinin kiracısı ile sözleşme yapabilir. Bu durumda bahse konu sözleşmenin bir nüshası havaalanı işletmecisine de verilir. Ancak, havaalanı işletmecisinin kiracısının değişmesi durumunda bu sözleşme geçersiz olur ve ruhsat sahibi işletmecinin ruhsatı iptal edilir. İşyerinin mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvanı değişmiyorsa tekrar ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmaz. Aksi durumlarda, SHGM hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’ine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“14 – Hava aracı ve/veya parçalarının tasarımını ya da üretimini yapan kuruluşlara ait tesisler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/4/2008 26838
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/6/2009 27247
2- 28/1/2011 27829
3- 31/5/2013 28663
4- 13/5/2014

28999

 

Bu Yazıyı Paylaşın