SGK Genelgesi 2017/12

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 35837838/226

Tarih: 16/03/2017

Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge

GENELGE

2017/12

Bilindiği üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 08/03/2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

2011/62 sayılı “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” genelgesi ile bu genelgede değişiklik yapan 2012/18, 2012/36 ve 2013/23 sayılı genelgeler, 08/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 2011/62 sayılı “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelge, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalktığından anılan genelge ile yürütülen iş ve işlemlerin mezkur yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın