SGK Genelgesi 2016/28 İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 7204494-659-E. 6357250

Tarih: 24/11/2016

Konu : İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi

GENELGE

2016/28

Bilindiği üzere, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre Kurumumuz tarafından açılan icra takipleri İl Müdürlükleri hukuk servisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılmakta; icra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

İcra ve iflas takibi ile ilgili Kurum alacaklarının tahsilinde kısa sürede sonuç alınamayacağına, tahsile ilişkin işlemlerinin uzun bir zaman diliminde sonuçlanacağına dair il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde kanaat oluşması ve borçlular tarafından da taksitle ödemee talebinde bulunulması durumunda, alacağın takside bağlanabilmesi için;

1) Alacağının borçlu tarafından defaten ödenmesinin imkan dahilinde bulunmaması,

2) Alacağın kesin ve süresiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz, noter tasdikli kefaletname veya temlik ile teminata bağlanması,

3) Taksitlendirme talebine konu borç miktarına oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

4) Taksitlendirme talebi ile birlikte borçlu tarafından ilk taksidin ödenmesi,

5) Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

6) Üst üste iki taksidin ödenmemesi halinde taksitlendirme şartlarının ihlal edilmiş sayılacağı ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde, alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi,

Şartlarının aranması ve bu şartların varlığı halinde Kurum alacaklarının yirmidört ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenmesine yönelik kararın, il müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili avukat ve servis şefinden oluşan komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlara riayet edilerek gereğinin ifasını rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın