altinoz.com.tr

Sanığın Atılı Suçu, Başka Bir Suç Nedeniyle Verilen Tedavi veya Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında İşleyip İşlemediğinin Tespiti Gerekir

T.C.
YARGITAY
Yirminci Ceza Dairesi

Esas No : 2015/7022
Karar No : 2017/274
Tarih : 10.01.2017

İÇTİHAT METNİ

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra;

a) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına”,

b) Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen ?Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz? hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ?davanın düşmesine? karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

2- Sanığın 15.01.2012 tarih, 2012/744 esas sayılı adli sicil kaydı sorgulamasında Boğazlıyan Asliye Ceza Mahkemesi?nin 21.09.2005 tarih ve 2005/102 E.-125 K. sayılı ilamıyla almış olduğu 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının 06.11.2006 tarihinde kesinleştiği ve 13.07.2010 tarihinde infaz edildiği anlaşılmakla TCK?nın 58/2. maddesinin b bendi gereği tekerrüre esas nitelikte olduğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 10.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.