Evi Terk Ettikten Sonra, Elektriği ve Suyu Kapattıran Koca Suçludur

 

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
Esas No : 2013/17388
Karar No : 2015/32944
Tarih : 02.07.2015
ÖZET :
  • TEHDİT VE HAKARET SUÇLARI
  • AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

KARAR :

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

1- Tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden katılan A. vekilinin tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına,

2- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılanla resmen evli olan sanığın tartışma nedeniyle evi terk ederken, elektrik ve suyu ilgili birimlerden kapattırarak katılan ve 13 yaşındaki kızını elektriksiz ve susuz bıraktığı, katılan ve onun beyanlarını doğrulayan tanık P.’in ifadesi ile görgü tespit tutanağından anlaşılması karşısında; Türk Medeni Kanunu’nun 185/2. maddesinde öngörülen çocukların bakım, eğitim ve gözetimine özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranan ve aynı Kanunun 194/1. maddesindeki buyurucu hükme aykırı biçimde, karısının aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayan sanığın, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

SONUÇ :

Kanuna aykırı ve katılan A. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın