Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ

20 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29568

Sağlık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sağlık hizmetleri alanında uygulanacak Sağlık Sanayi İşbirliği Programları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ana tedarik sözleşme bedeli tek proje kapsamında 10.000.000 (on milyon) ABD doları ve üzeri olan, sağlık hizmetleri alanındaki mal ve hizmetlerin yurt dışı alımlarında yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sağlık Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 40 ıncı maddesi ile 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aday: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin bir kısmını yüklenici adına gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Ar-Ge: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma ve geliştirme faaliyetini,

ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Başkanlık: Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanlığını,

f) Birim: İhtiyaç Makamı ve bağlı ve ilgili kurum veya kuruluşların idari yönetim sorumluluk alanları ile sınırları kapsamında sanayi işbirliği uygulamalarının etkili kurgulanması, yönetilebilmesi, ödeneklerinin tahsisi, ödemeye ilişkin hususların düzenlenmesi, ödemenin yapılması ve satın alınması amacıyla ilgili İhtiyaç Makamı tarafından yine ilgili İhtiyaç Makamı adına hareket etmekle görevlendirilmiş genel, ayrı veya özel bütçeli idari birimi,

g) Doğrudan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı: Doğrudan tedarik konusu mal veya hizmetle ilgili Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki faaliyetleri,

ğ) Dolaylı Sağlık Sanayi İşbirliği Programı: Doğrudan tedarik konusu mal veya hizmetle ilgili olmayan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki faaliyetleri,

h) Geçici kredilendirme: 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Kategori-A, Kategori–B, Kategori-C ve Kategori-D’de yer alan faaliyetler kapsamında daha sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere yapılan kredilendirmeyi,

ı) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

i) Hizmet: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik bakım ve onarım, modernizasyon, araştırma ve geliştirme, haberleşme, danışmanlık, sigorta, eğitim, bilişim sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

j) İhale: Bu Tebliğ kapsamında yapılan ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı içeren mal veya hizmet alım ihalelerini,

k) İhale dokümanı: Proje kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin teknik, idari, mali ve hukuki esasları içeren doküman ve eklerini,

l) İhale Makamı: Sağlık hizmetleri alanında mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan İhtiyaç Makamını veya İhtiyaç Makamı adına alım yapan birimi,

m) İhale yetkilisi: İhale Makamının ihale ve harcama yetki ve sorumluluğuna sahip üst yöneticisini veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

n) İhtiyaç Makamı: Bakanlığın mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan birimini,

o) İlaç: Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,

ö) İstekli: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

p) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,

r) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi işbirliği tutarının, bu Tebliğin kredilendirme esasları uyarınca yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinde yer alan taahhüdünden düşürülmesini,

s) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,

ş) Mal: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik alıma konu olan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

t) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

u) Ön kredilendirme: Yüklenicinin taahhüt ettiği toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen faaliyetlerin kredilendirilmesini veya Başkanlığa hali hazırda Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü bulunmayan bir potansiyel yüklenicinin gelecekteki olası Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerine sayılmak üzere yapılan kredilendirmeyi,

ü) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin geçerlilik kazanması ve kredilendirilebilmesi için söz konusu faaliyetlere başlamadan önce yüklenici tarafından Başkanlıktan alınması gereken yazılı onayı,

v) Program dönemi: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere proje süreci dahilinde Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen, asgari üç ay olmak üzere, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde belirlenecek süreyi,

y) Program yılı: Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas alınmak üzere proje süreci dâhilinde Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen her on iki aylık süreyi,

z) Proje: İhale makamının projenin başlatılmasına ilişkin yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanmasını takiben İhale Makamı ve Başkanlık tarafından yürütülen Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin tümünü,

aa) Proje süreci: Ödeneği ayrılmak suretiyle İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başladığı kabul edilen ilgili sanayi işbirliği uygulamasının tam ve eksiksiz olarak ifa edildiği zamana kadar devam eden ilgili program dönemi veya program yılını da kapsayan projenin tamamlanması ile sona eren süreci,

bb) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi: Sağlık alanında ülkenin gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin tedarikine yönelik hususları düzenleyen ve sanayi işbirliği yükümlülüğü doğuran Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ile bu kapsamda tedarik yükümlülüğü doğuran alt sözleşmelerin tamamını,

cc) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP): Sağlık alanında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt dışından tedariki kapsamında yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, teknoloji transferi, yatırım, teknoloji kazanımı, bakım ve onarım, araştırma-geliştirme imkânları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yazılı Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki Yönetmeliğin ek-1, ek-2, ek-3 ve ek-4’ünde yazılı faaliyetler ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan faaliyetleri,

çç) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Planı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma veya Başkanlık tarafından Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olarak hazırlanacak ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi tahtında sanayi işbirliğine ilişkin faaliyetleri, taahhütleri, sorumlulukları ayrıntılı şekilde tanımlayan, içerik gereksinimleri, şekli esasları ve formatı ek-6’ya uygun olarak hazırlanacak iş planını,

dd) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi: Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesine istinaden sanayi işbirliğini gerçekleştirecek firma ile imzalanan ve sanayi işbirliğini gerçekleştirecek firmanın sanayi işbirliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

ee) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma: Yüklenici veya yüklenicinin, kar payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkının hiçbir surette kısıtlanmadığı ve kısıtlanmayacağının yazılı taahhüt edildiği, asgari %51 hisseye sahip olduğu Başkanlık tarafından yazılı izin verilen, sermayesi tamamen ödenmiş ortaklıkları, yüklenicinin Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi kapsamındaki alt yüklenicileri veya Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde yer alan ve yüklenici tarafından önerilen diğer firmaları,

ff) Sanayi işbirliği yükümlülüğü: İlgili proje kapsamında sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği uygulamalarının eksiksiz temini amacıyla yerine getirmekle sorumlu olduğu, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Planı amacı ve kapsamındaki yükümlülükleri,

gg) Sanayi İşbirliği Programı Taahhüt oranı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve her işbirliği faaliyeti kapsamında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C ve Kategori-D’de yer alan faaliyetler toplamının Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedeline oranını,

ğğ) Teklif Değerlendirme Komisyonu: 19 uncu maddeye göre kurulmuş komisyonu,

hh) Teminat: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan teminat olarak kabul edilecek değerleri,

ıı) Teknoloji kazandırım katkısı: Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın, proje kapsamında temin edilecek nihai ürün veya hizmetin üretim yol haritasına girdi teşkil etmek üzere KOBİ ve üniversite/araştırma kurumunun ortak çalışması ile teknoloji ağırlıklı sistem, bileşen, ürün, hizmet, mal geliştirmeyi amaçlayan, kendi iş planı ve akışındaki süreç, yükümlülük, çalışma ve faaliyetleri,

ii) Teknoloji kazanımı: Bu Tebliğin amaç ve kapsamına uygun olarak sanayi işbirliği yükümlülüğünün bir parçası olan ve sonucunda yerli sağlık sanayi tarafından sahip olunan (kazanılan) teknolojik bilgi barındıran her neviden özgün teknolojik buluş, icat, yenilik, modernizasyon, geliştirme, sistem, bileşen ve bunların sağlık sanayi tarafından üretim ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik her türlü bilgi, doküman, ekipman ve altyapıyı,

jj) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemlerinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi amacıyla ilgili taraflar arasında aktarılmasını,

kk) Yan sanayi: Proje sürecinde ve kapsamında ihtiyaç duyulan; ancak, yüklenicinin kendi imalat programlarında yer almayan ürünlerin tedarik edildiği, KOBİ kapsamına girmeyen diğer yerli üreticileri,

ll) Yatırım projesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık Yatırım Programına konulmak üzere Bakanlık tarafından hazırlanan mal veya hizmet tedarik projesini,

mm) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

nn) Yerli üretici veya hizmet sunucusu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi üreticiler/hizmet sunucuları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişi üreticileri/hizmet sunucularını,

oo) Yerlileşme: Proje kapsamında taahhüt edilen yerli katkı oranının sağlanmasını,

öö) Yönetmelik: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

pp) Yurt İçi Katma Değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik gibi bedellerin; idari (seyahat, konaklama, yemek, haberleşme hizmetleri gibi) masraflar hariç olmak üzere, ilgili genel yönetim giderlerinin; yerli üretici/hizmet sunucuları tarafından elde edilen kârlar ve ilgili vergilerin toplamından oluşan kısmı,

rr) Yüklenici: Genel Müdürlük ile Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi ve İhale Makamı ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesini imzalayan ve Bakanlık ve bağlı ve ilgili kurum veya kuruluşlara karşı sorumlu olan tüzel kişiyi veya ortak girişimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki esaslar ve ilkeler uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamına giren konulara ilişkin tüm faaliyetler, Bakanlık takip, idare ve koordinasyonunda yürütülür.

(3) Teknoloji kazandırım katkısı kapsamında gerçekleşen çalışma ve faaliyetler bu Tebliğ kapsamında sanayi işbirliği yükümlülüğü olarak değerlendirilemez.

(4) İlgili proje süresince Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedelinin azami %20 ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi halinde sanayi işbirliği yükümlülüğü oranı da bedel değişimi ile orantılı olarak değiştirilir. Sağlık Ana Tedarik Sözleşme bedelinin artırılması veya azaltılmasına ilişkin hususlar sözleşmede ayrıca belirtilir.

(5) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi süresi; Başkanlıkça belirlenen program dönemi süresi kadar olanlar için iki yıla kadar, birinci program dönemi süresinden on iki aya kadar olanlar için üç yıla kadar, on iki aydan fazla olanlar için her program dönemine karşılık ilave bir yıl sanayi işbirliği taahhüt süresi verilebilir. Taahhüt süresinin uzatılabilmesinin söz konusu olduğu durumlarda; Başkanlık, yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusunun önemine göre mevcut durumu tekrar değerlendirmek suretiyle sanayi işbirliği yükümlülüğündeki yükleniciye ek koşullar yükleyebilir.

(6) Yüklenici tarafından Bakanlık, İhale Makamı, İhtiyaç Makamı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmekte olan ihaleler, alımlar ve projeler kapsamında sağlanan mal ve hizmetler, sanayi işbirliği taahhüdü olarak kabul edilemez.

(7) Bu Tebliğ kapsamındaki Sağlık Sanayi İşbirliği Programları dâhilinde bulunan ve idarelerin görev alanlarına giren mal ve hizmetlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimine ve denetimine ilişkin diğer mevzuatta belirlenen yetki ve sorumluluklar saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Sanayi İşbirliği Uygulamalarında İhtiyaçların Belirlenmesi ve

Ödeneklerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 6 – (1) Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulur.

(2) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, Bakanlığın üst yöneticisi başkanlığında, en az beş ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yöneticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye veya görev süresi biten üye yeniden görevlendirilir. İki yıllık süre içerisinde üye değişikliği olması halinde göreve gelen yeni üyeler, yerine geldikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

(3) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oybirliğiyle alır.

Başkanlığın faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır:

a) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi.

b) Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki Sağlık SİP faaliyetlerinin yürütülmesi.

c) Sağlık SİP kapsamında alımı yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

ç) Bakanlığın farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek Sağlık SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesinin oluşturulması.

d) İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizinin yapılması.

e) Sağlık SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan yüklenici ile Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük onayına sunulması.

f) Sağlık SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, yüklenici tarafından sunulan raporların incelenmesi.

g) Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve gerektiğinde Sağlık SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması.

ğ) Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi.

h) Bakanlık sektörel veri tabanının hazırlanması.

ı) Bakanlıkta yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin yapılması.

i) Sağlık sektörünün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirilmesi.

j) İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile Sağlık SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi alışverişinde bulunulması.

k) Teknolojik gelişmelerin Sağlık SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat artışına katkıda bulunulması.

l) Uygun görülen mal veya hizmetlerin Sağlık SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması.

m) Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün onayıyla proje grubundan üye görevlendirilmesi.

n) Sağlık sanayi sektörünün geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellenmesi.

o) Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

ö) Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması.

Sanayi işbirliği uygulamalarında tedarik ihtiyaçlarının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İhtiyaç Makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az on milyon ABD doları olan mal veya hizmetlere ilişkin, ekinde ek-9 veya ek-10’daki tabloya göre doldurulmuş en az beş yıllık ihtiyaç planlarının da yer aldığı ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. İhtiyaç Makamı, ihtiyaç listesi ekinde; listede yer alan mal veya hizmetlerin alınmasına yönelik gerekçeler, yedek parça ve bakım-onarım maliyetleri, trend analizleri (ürün birim fiyatı ve yıllık ihtiyaç) ve hizmetlerin süreç analizleri bilgilerine de yer verir.

(2) Başkanlık gerekli çalışmaları zamanında yapabilmek maksadıyla; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihtiyaç listesini İhtiyaç Makamlarından, birinci fıkrada belirtilen tarihten daha önceki bir tarihte yazılı olarak talep edebilir.

(3) Başkanlık tarafından; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içermesi durumunda Sağlık SİP kapsamında alım yapılması uygun bulunan mal veya hizmetlere ilişkin “Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Uygulanmak Suretiyle Alımı Yapılacak Sağlık Mal ve Hizmetleri Listesi” ve bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen dokümanlar, Şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlük aracılığıyla Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu onayına sunulur.

(4) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulan ihtiyaç listesinin ekinde; İhtiyaç Makamınca hazırlanan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dokümanlara ilaveten, Başkanlıkça hazırlanan; listede yer alan mal veya hizmetin teknolojisinin stratejik durumları, yerli üretici yetkinliği, finansal ve teknoloji analiz matrisi, yurt içinde üretiminin ve teknolojisinin bulunup bulunmadığı, ithal edilenlerin ithalat miktarları, elde edilmek istenen kritik teknolojiler, listede yer alan malların “kritik bileşen listesi” bilgilerini içerir fizibilite raporları da yer alır. Başkanlık ilgili fizibilite raporlarını hazırlarken ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir.

(5) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin Mart ayı sonuna kadar değerlendirilmesi neticesinde bu Tebliğ kapsamında alım yapılması uygun görülen ihtiyaçlar için, İhtiyaç Makamı ve Başkanlık tarafından ekinde ayrıntılı fizibilite raporu ve Sağlık SİP hakkında ön bilgilerin yer aldığı yatırım projesi teklifi hazırlanır.

(6) Yatırım projesi teklifi, Yatırım Programında yer almak üzere İhtiyaç Makamı tarafından bütçe takvimine uygun olarak Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla Kalkınma Bakanlığına sunulur. Yatırım Programına alınması uygun görülen projeler, Yatırım Programında ayrı bir proje numarasıyla yer alır.

(7) Ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başlatılmış kabul edilir.

Ödenek

MADDE 9 – (1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı tahtında ödeneğin sağlanmasına ilişkin hususlar Başkanlık ile koordinasyon içerisinde ve İhtiyaç Makamı ve birimler tarafından aşağıdaki esaslar ve Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülür:

a) Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinin yürütülmesinde kullanılacak ödenek; Genel Bütçeden, İhtiyaç Makamı Döner Sermayesinden veya mevcut başka bir kaynaktan sağlanabilir. Ödeneği sağlayan idare, ödemeye ilişkin hususları düzenler ve uygular.

b) Ödeneğin İhtiyaç Makamı adına başka bir birim döner sermayesi tarafından karşılanması durumunda; bu Tebliğ kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerin ödeneklerinin başka bir birim tarafından karşılanması veya satın alımının İhtiyaç Makamı adına başka bir birim tarafından yapılması durumunda, ödenekler ilgili birimce ayrılır ve ödemeye ilişkin hususlar, İhtiyaç Makamı yerine ödemeyi yapacak birim tarafından düzenlenir ve uygulanır.

c) Diğer Bakanlıklardan bütçe aktarılmak suretiyle Genel Müdürlükte bir sanayi işbirliği fonu oluşturulması durumunda; sanayi işbirliği uygulamaları kapsamında sağlık ana tedarik bedelinin, Başkanlığın son bir yıla ait malzeme kaynak yönetim sistemi (MKYS) ortalaması ve İhtiyaç Makamının piyasa araştırması sonrası belirlenecek yaklaşık maliyetle arasındaki fark, bu fondan karşılanır.

(2) Satın alınacak mal ve ürünün tamamının yüklenici tarafından hazır alım olarak teslim edilmesi durumunda; ödemeler, sanayi işbirliği yükümlülüğü ve bu kapsamda Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesinde düzenlenecek sanayi işbirliği taahhüdü ve oranları esasında yapılır.

(3) Ödeme esaslarına ilişkin sair hususlar Sağlık SİP Sözleşmeleri ile belirlenir.

Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu

MADDE 10 – (1) Projenin başlamasını takiben İhale Makamı bünyesinde Sağlık Ana Tedarik Grubu ile Başkanlık bünyesinde Sağlık Proje Grubu kurulur. Bu iki grup; ihale dokümanının hazırlanarak ön yeterlik ilanının yapılmasına kadar olan süreçte; Başkanlık bünyesinde oluşturulan proje ofisinde çalışmalarını gerçekleştirir. Proje ofisinin kurulması ve çalışmasına ilişkin esaslar Başkanlıkça ayrıca düzenlenir.

(2) Sağlık Ana Tedarik Grubu, ihale yetkilisinin onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu personelden üçünün bahse konu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) Sağlık Proje Grubu, Genel Müdürlük onayıyla biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Sağlık Proje Grubunda, Sağlık SİP yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi, teknik alanda uzman en az üç personel ile mali ve hukuki alanlarda uzman en az birer personel bulunması esastır. Sağlık Proje Grubu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Sağlık Ana Tedarik Grubunun görev süresi yüklenici tarafından sağlık ana tedarik taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle, Sağlık Proje Grubunun görev süresi ise Sağlık SİP taahhütlerinin tamamının yerine getirilmesiyle sona erer.

(5) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Sağlık Ana Tedarik Grubuna üye alınabilir. Başkanlık bünyesinde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Sağlık Proje Grubuna üye alınabilir.

(6) Sağlık Ana Tedarik Grubu; yaklaşık maliyet cetveli, ön yeterlik, teklif değerlendirme kriterleri, ihalenin onaylanmasına esas ihale dokümanları, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ve eklerinin ve sağlık ana tedarik ihale dokümanlarının hazırlanması ile sağlık ana tedarik sürecinin takibi ve yürütülmesinden sorumludur.

(7) Sağlık Proje Grubu; Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşme taslağı ve eklerinin hazırlanması ile Sağlık SİP taahhütlerinin takibi ve yürütülmesinden sorumludur.

(8) Projeye esas tüm ihale dokümanları Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu tarafından eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esaslar

İhale usulü

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

(2) İhalede en az üç aday veya istekli olması esastır. Ancak, ön yeterliğe başvurma veya teklif verme aşamasında en az üç aday veya istekli bulunmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen stratejik önemi haiz, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yeni ve özgün bir teknoloji içeren mal veya hizmet alımı ihalesine, gerekçesi belirtilmek üzere, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu onayıyla devam edilebilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Bakanlıkça davet edilen istekliler teklif verebilir.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen ihaleye katılmada yeterlik şartları ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların teknik, ekonomik ve Sağlık SİP yeterlikleri esas alınarak ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik değerlendirmesi mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

(3) Ön yeterlik ilânında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir ya da yeterlikleri tespit edilenler arasından kısa liste oluşturulabilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 23 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Ana tedarik sürecine ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Ana tedarik sürecinde; yaklaşık maliyetin belirlenmesi, idari ve teknik şartname ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağının düzenlenmesi, ihale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi, bu dokümanlarda değişiklik veya açıklama yapılması, Ana Tedarik İhalesine katılmada yeterlik ve yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgeler, tekliflerin geçerlilik süresi, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması, fiyat farkı verilmesi, sözleşmede değişiklik, sözleşmenin devri ve feshi konuları, Bakanlık tarafından yayımlanan düzenlemelerde ve/veya ihale dokümanında belirtilir.

(2) İhale dokümanında; idari ve teknik şartname, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı, Sağlık SİP Şartnamesi ve Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen Ana Tedarik ve Sağlık SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(3) Yaklaşık maliyet, ön yeterlik ve ihale dokümanı ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından; Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı ve eklerinin Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanması esastır.

(4) Sağlık Ana Tedarik Grubu ve Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanan dokümanlar eşgüdüm amacıyla birlikte değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık SİP Kategorileri Genel Esasları

Genel esaslar

MADDE 14 – (1) Yüklenici tarafından, İhtiyaç Makamının ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin tedariki kapsamındaki taahhütlere ilaveten; sanayide yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması, yerli sanayinin katma değerinin ve rekabet gücünün artırılması ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) İhaleye katılan istekliler, Sağlık SİP uygulamasıyla hedeflenen amaçlara göre Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde yer alan asgari Sağlık SİP taahhüt oranı değerindeki yükümlülüklerini, bu Tebliğde yazılı Sağlık SİP kategorileri kapsamında ve ihale dokümanlarında yazılı esaslarda yerine getireceğini taahhüt eder.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki tüm projeler için, ilgili yüklenici ile bir Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanarak sanayi işbirliği taahhüt yükümlülüğü alınması gerekmektedir.

(4) Sanayi işbirliği oranının, Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi toplam bedelinin en az %50’si olması esastır. Bu oran her proje için ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Kategori-A: Yerli üretim katkısı faaliyetlerinde;

a) Yerli bir üretici/hizmet sunucusunun mevcut imkânlarını kullanarak doğrudan Sağlık SİP kapsamında ortak üretim yapılması durumunda üretim miktarı ve tutarının Sağlık SİP Sözleşmesinde yazılı şartlar saklı kalmak üzere her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Tedarik konusu malın veya bu mala ilişkin parçaların yerli alt yüklenicilere yaptırılması durumunda öngörülen üretim miktarı ve tutarının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

c) Yerli üreticiler ile ortak üretim gerçekleştirilmek üzere yapılacak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklık yapısı, toplam sermayesi ve toplam sermaye oranlarının, yerli üreticinin kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkını kısıtlamayacak şekilde, sermayesi tamamen ödenmiş ve sermaye oranlarının yerli katkı/Sağlık SİP taahhüt oranlarına uygun şekilde belirlenmiş olması,

ç) Yurt içi katma değerin asgari %30 olması,

d) İstihdam edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personelin; Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

e) Toplam taahhüt içerisinde KOBİ’lere verilen iş payının doğrudan yüklenicinin yapacağı işlerden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi,

f) 6102 sayılı Kanuna tabi olmayan ortaklık yapılarında, yerli üretici/hizmet sunucusunun herhangi bir şekilde yüklenicinin fiilini taahhüt yükümlülüğünde bulunmaması,

esastır.

(6) Kategori-B: Yatırım faaliyetlerinde;

a) Yeni üretim tesisi kurularak doğrudan Sağlık SİP kapsamında üretim yapılması durumunda üretim miktarı ve tutarının, Sağlık SİP Sözleşmesinde yazılı şartlar saklı kalmak üzere, her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Yeni üretim tesisi kurulması durumunda ve yerli üreticiler ile yapılacak ortak girişim anlaşmaları yoluyla yeni üretim tesisi kurulması durumunda yatırım tutarı, üretim miktarı ve tutarının gerçek piyasa değeri temel alınarak hesaplanması,

c) Mevcut üretim tesislerinin satın alınması durumunda, yatırım tutarı, üretim miktarı ve tutarı ve istihdam edilecek yerli personel ve Ar-Ge personeli sayısının tespitinde, emsal değer esasları ile her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlanması tahtında değerleme yapılması,

ç) Yerli üreticiler ile ortak üretim gerçekleştirilmek üzere yapılacak 6102 sayılı Kanuna tabi ortaklık yapısı, toplam sermayesi ve toplam sermaye oranlarının, yerli üreticinin kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı, oy ve bilgi alma hakkını kısıtlamayacak şekilde, sermayesi tamamen ödenmiş ve sermaye oranlarının yerli katkı/Sağlık SİP taahhüt oranlarına uygun şekilde belirlenmiş olması,

d) İstihdam edilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personelin, Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

e) Toplam taahhüt içerisinde KOBİ’lere verilen iş payının doğrudan yüklenicinin yapacağı işlerden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi,

f) 6102 sayılı Kanuna tabi olmayan ortaklık yapılarında, yerli üretici/hizmet sunucusunun herhangi bir şekilde yüklenicinin fiilini taahhüt yükümlülüğünde bulunmaması,

g) Yurt içi katma değerin asgari %30 olması,

esastır.

(7) Kategori-C: Doğrudan veya dolaylı Sağlık SİP kapsamındaki teknolojik işbirliği faaliyetlerinde;

a) Ar-Ge veya teknoloji merkezi kurulması ve bu durumda Ar-Ge yatırım tutarı ve çalıştırılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzman ve mühendis sayısının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

b) Ar-Ge yatırımında çalıştırılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzman ve mühendis sayısının yabancı uzman ve mühendis sayısının 3/4’ünden az olmaması,

c) Yürütülen Ar-Ge programlarının desteklenmesi durumunda sağlanması taahhüt edilen finansman miktarının diğer kategorilerdeki taahhütlere esas alınmaması ve taahhüdün devamlılığını teminen, taahhüt kapsamındaki faaliyetlerin ve bunun sonucu üretilecek mal ve hizmetlerin, ürün veya hizmetlerin devir, temlik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir teminat veya geri ödeme konusu yapılmaması,

ç) Sözleşmenin uygulanması aşamasında, Türkiye’de gerçekleştirilmesi taahhüt edilen Ar-Ge yatırımlarının herhangi bir finansal teminata konu olmaması,

d) Teknolojik işbirliği, teknolojik bilgi paketleri sunulması ve teknoloji transferi değerinin tespiti amacıyla yapılacak çalışmaların sanayi işbirliği taahhüdü olarak değerlendirilmemesi,

e) Lisans ve kullanım hakkının transferi durumunda lisans ve kullanım hakkı bedelinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programından beklenilen faydanın sağlanmasını kısıtlayıcı veya engelleyici nitelikte olmaması,

f) İşletme, servis, bakım ve onarım kabiliyeti kazandırılan personel sayısının asgari %90’ının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

g) Tasarım, yazılım, danışmanlık veya eğitim desteği tutarlarının her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlaması,

ğ) Sınai ve fikri mülkiyet hakkı verilmesi durumunda, patent/endüstriyel tasarım/marka/faydalı model başvuru sayısının Sanayi İşbirliği Programından beklenilen faydanın sağlanmasını kısıtlayıcı veya engelleyici nitelikte olmaması,

h) Toplam taahhüt içerisinde üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek olan Kategori-C kapsamındaki desteklerin, yüklenicinin Kategori-C kapsamındaki diğer taahhütlerinden ayrı ve bağımsız şekilde belirlenmesi ve bu oranın sözleşmede belirtilmesi,

esastır.

(8) Kategori-D: Doğrudan veya dolaylı Sağlık SİP kapsamındaki ihracat faaliyetlerinde, tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında yapılması taahhüt edilen ihracat tutarının, her program döneminde Sağlık SİP Planında öngörülen hedeflere uygunluk sağlayacak şekilde planlanması esastır.

(9) Kategori-C veya Kategori-D kapsamındaki taahhütler, ancak Kategori-A ve/veya Kategori-B kapsamındaki taahhütler ile birlikte verilir.

(10) Başkanlık tarafından yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması amacına uygun olarak, Sağlık SİP kategorileri kapsamında diğer taahhüt yöntemleri de belirlenebilir.

(11) Başkanlık tarafından, taahhüt yöntemlerine ilişkin diğer hususlar ihale dokümanlarında belirlenir.

(12) Sanayi işbirliği yükümlülükleri kapsamında, doğrudan yabancı yatırım yapılması halinde; yüklenici tarafından KOBİ veya yan sanayiye verilecek asgari işbirliği payı Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinde belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

İhaleler

İhale onayının alınması

MADDE 15 – (1) Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından hazırlanan ana tedarik yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihalenin onaylanmasına esas ihale dokümanları ve Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ile Sağlık Proje Grubu tarafından hazırlanan Sağlık SİP Şartnamesi, Sağlık SİP Sözleşmesi taslağı ve diğer dokümanlar, ihale onay belgesine eklenerek, İhale Makamı tarafından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale onay belgesinde, 19 uncu maddede yazan esaslar çerçevesinde İhale Makamınca oluşturulan Teklif Değerlendirme Komisyonunun asil ve yedek üyeleri de belirtilir.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderilebilmesi gibi işlemler için, ön yeterlik ilânından önce İhale Makamınca, Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

(4) İhale onayının alınmasından sözleşmelerin imzalanmasına kadar geçen tüm ihale süreci; İhtiyaç Makamı veya İhtiyaç Makamı adına alım yapan birim tarafından yürütülür.

Ön yeterlik ilânı, isteklilerin belirlenmesi ve ihaleye davet

MADDE 16 – (1) İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla, son başvuru tarihinden en az yirmi gün önce İhale Makamı tarafından ön yeterlik ilânı yapılır.

(2) İhale ilanları, Yönetmeliğin 19 uncu maddesine uygun şekilde ilan edilir.

(3) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda, yeterli bulunan adaylara veya yeterlikleri tespit edilenler arasından oluşturulan kısa listedeki adaylara, tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az kırk gün önce ihaleye davet mektubu gönderilir.

(4) Kısa liste oluşturulması durumunda şartları ve kriterleri Bakanlıkça belirlenerek ön yeterlik ilanında duyurulan ve Sağlık SİP Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ihaleye katılan firmalar için puanlama yapılır. Puanlama sonucunda ihale ön yeterlik dokümanında ilan edilen kısa liste içerisinde yer alan firmalara ait üretim tesisleri, firmaların yetkinliklerinin yerinde görülebilmesi maksadıyla; Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir uzman heyet tarafından yerinde ziyaret edilebilir. Bu ziyaret sonrasında ilgili uzman heyetçe hazırlanacak rapora göre; Bakanlık tarafından kısa listede değişiklik yapılabilir.

(5) Ön yeterlik ve ihale dokümanı Bakanlıkta bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

Sağlık SİP için yeterlik şartları ve teminatlar

MADDE 17 – (1) Sağlık Proje Grubu tarafından Sağlık SİP Şartnamesinde yer almak üzere Sağlık SİP yeterlik şartları belirlenirken Sağlık SİP uygulamasına ilişkin teknik yeterlikler, şirketlerin ekonomik ve malî kapasitelerine ilişkin hususlar, Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki iş deneyim belgeleri, alt yüklenicilere yaptırılabilecek işler ve alt yüklenicilere ilişkin bilgiler, şirketlerin istihdam edeceği teknik personele ilişkin hususları içeren bilgi ve belgeler dikkate alınır.

(2) İsteklilerden teklif bedeli üzerinden alınan en az %3 oranında geçici teminat ile Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin en az %6 oranında kesin teminata ilaveten; Sağlık SİP taahhüt oranını sağlayan bedel üzerinden en az %4 oranında kesin teminat alınır.

(3) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık SİP Sözleşmesi kapsamında alınan kesin teminatlar, tüm Sağlık SİP taahhütlerinin tamamlanmasını takiben en fazla bir yıl boyunca ve Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe serbest bırakılmaz.

(4) Bakanlıkça hazırlanan standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

İhale işlem dosyası

MADDE 18 – (1) İhale Makamı tarafından, ihalesi yapılacak her proje için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale ve ön yeterlik dokümanı, ilân metinleri, aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, şikâyetler ve sonuçları, sözleşme suretleri ve diğer belgeler ile teklif değerlendirme tutanak ve kararları dahil, ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

Teklif Değerlendirme Komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 19 – (1) İhale onayının alınmasını takiben, İhale Makamı bünyesinde, asil ve yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere, mali ve hukuki alanlarda uzman iki personel, Sağlık Ana Tedarik Grubunun bir üyesi ve Sağlık Proje Grubunun teknik alanda uzman iki üyesinin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

(3) İhale Makamında, ilgili alanlarda uzman, yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlığın başka birimlerinden veya diğer idarelerden Teklif Değerlendirme Komisyonuna üye alınabilir.

(4) İhale işlem dosyasının birer örneği, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale onayını izleyen üç iş günü içerisinde, İhale Makamı tarafından Teklif Değerlendirme Komisyonu üyelerine verilir.

(5) Teklif Değerlendirme Komisyonu üye tamsayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Teklif Değerlendirme Komisyonu teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır.

Teklif değerlendirme planının hazırlanması

MADDE 20 – (1) Teklifler alındıktan sonra, ancak açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından; Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri, değerlendirme takvimi ve iş akışı, tekliflerin açılması ve puanlanması hususlarını içeren Teklif Değerlendirme Planı hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Planında, ek-1’de yer alan Kriter Puanlama Yöntemi yer alır.

(2) Teklif Değerlendirme Planının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından, Başkanlıkça hazırlanan ve ek-1’de yer alan Kriter Puanlama Yöntemi kullanılır.

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 21 – (1) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmet için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat, isteklinin ekonomik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine ekonomik teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Mal alımlarında birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(2) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(3) Sağlık ana tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin ekonomik ve teknik teklife ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, alım konusu işe ait EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınan ihale kayıt numarası ve ihaleyi yapan İhale Makamının adı ile açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

(4) İstekliler, ihale dokümanında belirtilen asgari Sağlık SİP taahhüt oranını sağlamak üzere; üçüncü fıkrada belirtilen Sağlık Ana Tedarik teklif dosyasıyla birlikte, içerisinde Sağlık SİP Sözleşmesi ve ekinde Sağlık SİP Planı bulunan Sağlık SİP dosyasını ve kapalı bir zarf içerisindeki Sağlık SİP teklif mektubunu İhale Makamına sunar. Sağlık SİP yeterlik şartı olarak istenilen bütün belgeler Sağlık SİP dosyası içerisinde yer alır.

(5) Sözleşmeler ve eklerinin ilgili boşlukları istekli veya temsilcisi tarafından doldurulur, her bir sayfası imzalanır ve kaşelenir.

(6) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Bakanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Tekliflerin açılması

MADDE 22 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

(2) Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Ekonomik ve Sağlık SİP teklif zarfları ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın Teklif Değerlendirme Komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Teklif değerlendirme çalışmalarında rekabetin ve tarafsızlığın korunması ile maliyette etkinlik esastır.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, isteklilerden yazılı olarak bu eksik bilgilerin on beş iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile hesaplanan teknik puanlar, hazır bulunanlar önünde açıklanır. Bu işlemlerden sonra, ihale dokümanında belirtilen asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin ekonomik ve Sağlık SİP teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir.

(5) Ekonomik teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya bu belgeleri usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP puanları, Teklif Değerlendirme Planına göre hesaplanır.

(6) Teklif mektubunda yazan bedelde, yazı ve rakam farklılığı bulunan veya teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, ihale makamı tarafından bu süre sona ermeden önce isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresinin, kırk günden az olmamak üzere uzatılması istenir.

(8) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak, bu açıklamalar, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(9) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, alımın; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi sağlanması amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi nedenlerle Sağlık SİP kapsamında yapılmasının uygun görülmemesi halinde, Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile proje, bu Tebliğ kapsamından çıkarılır ve ihale iptal edilir.

Tekliflerin hesaplanması

MADDE 24 – (1) Teklifler, Teklif Değerlendirme Planına göre Teklif Değerlendirme Komisyonunca puanlanarak değerlendirilir.

(2) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini vermeleri İhale Makamı tarafından yazılı olarak talep edilebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, toplam teklif puanları 20 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek tekrar hesaplanır.

(3) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Teklif Değerlendirme Raporu, ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlendirme Raporunda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklifleri, ihalenin tarihi ve tekliflerin hesaplanması sonucunda toplam teklif puanına göre en avantajlı teklifi verdiği belirlenen ilk üç isteklinin tekliflerine ilişkin gerekçeler ve ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) İhale yetkilisi tarafından onaylanan Teklif Değerlendirme Raporu, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna sunulur.

Müzakere

MADDE 25 – (1) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından, Teklif Değerlendirme Raporu üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında raporda belirtilen en avantajlı teklif veren ilk üç istekli ile sözlü müzakere yapılmasına ilişkin karar alınabilir. Bu durumda; belirlenen istekliler, Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonu kararından itibaren on iş günü içerisinde müzakere yapılması amacıyla, İhale Makamı tarafından müzakereye davet edilir.

(2) Müzakerede, Teklif Değerlendirme Komisyonu ile istekliler arasında isteklilerin Sağlık Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik teklifleri ile Sağlık SİP teklifleri görüşülür.

(3) Üç istekliden herhangi biri, önceki teklifinden daha avantajlı olmak üzere teklifini yenilemek istediğinde, diğer isteklilere de on iş günü içerisinde tekliflerini yenileme hakkı verilir. En son teklifler dikkate alınarak on iş günü içerisinde müzakereler tamamlanır ve Teklif Değerlendirme Raporu nihai hale getirilerek ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanana kadar pazarlık ve müzakereye davet edilen tüm isteklilerin geçici teminat mektupları muhafaza edilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 26 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir ve geçici teminatlar iade edilir. İhale Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yüklenici Seçimi ve Sözleşmelere İlişkin Esaslar

Yüklenici seçimi

MADDE 27 – (1) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınması durumunda, müzakere sürecinin tamamlanmasını takiben Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(2) Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınmadıkça, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(3) İhale; ana tedarike ilişkin teknik ve ekonomik yeterlik ile Sağlık SİP yeterliği açısından Teklif Değerlendirme Raporunda belirtilen üç istekli arasından en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. İhale üzerinde bırakılan istekliye, ihale sonucunun tebliğ edildiği tarihi izleyen yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı vermesi ve bu sürenin bitimini takiben sözleşmeleri imzalaması hususu bildirilir.

(5) En avantajlı teklifi veren ikinci ve üçüncü isteklinin bulunması durumunda, bu isteklilerin geçici teminatları Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından sözleşmeler imzalanana kadar muhafaza edilir.

(6) Teklif Değerlendirme Raporu, sözleşme konusu işin tamamlandığının yükleniciye bildirilmesinden itibaren en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(7) En avantajlı teklifi veren ilk üç istekli dışında kalan diğer isteklilerin teminatları yüklenici seçimi kararından itibaren yirmi iş günü içerisinde iade edilir.

Sözleşmelere ilişkin esaslar

MADDE 28 – (1) İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan ve yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı veren istekli ile İhale Makamı arasında bu sürenin bitimini takiben Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Başkanlığın bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile Sağlık SİP Sözleşmesi imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşmelerin imzalanmasından sonra, varsa en avantajlı ikinci ve üçüncü isteklinin geçici teminatları iade edilir. İsteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; yirmi iş günü geçmedikçe sözleşmeler imzalanamaz.

(3) İhaleyi kazanan isteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi hâlinde İhale Yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren ikinci istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren ikinci istekli, ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşmelerin en avantajlı teklifi veren ikinci firma ile imzalanmasından sonra, varsa en avantajlı üçüncü isteklinin geçici teminatı iade edilir.

(4) İkinci isteklinin de sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı vermemesi halinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren üçüncü istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı teklifi veren üçüncü istekli üçüncü fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamındaki sözleşmeler, ekleri ve diğer tüm belgeler, Bakanlık tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere, Türkçe olarak hazırlanır. Türkçe ve yabancı dilde hazırlanan dokümanların yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

(6) Sağlık SİP Sözleşmesi ekinde, Sağlık SİP kategorileri kapsamında yer alan Sağlık SİP faaliyetlerinin program yılı ve dönemlerine göre listelendiği Sağlık SİP Planı yer alır.

(7) Sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra ihaleyi kazanan istekliye geçici teminatı iade edilir.

(8) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki gözetim, inceleme, denetim, takip ve sonuçlara yönelik faaliyetler, ilgili sözleşmede yer alan hükümler dâhilinde Sağlık Proje Grubu tarafından gerçekleştirilir.

(10) İlgili proje süresince Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi ve Sağlık SİP Sözleşme bedelindeki olası değişiklikler nazara alınarak, Sanayi İşbirliği yükümlülüğü oranı ve bedel değişimine ilişkin orantılı değişiklikleri ve bu kapsamdaki sorumlulukları yeniden belirlemeye yönelik alt sözleşmeler yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Ön onay

MADDE 29 – (1) Sağlık SİP Sözleşmesi ve eki Sağlık SİP Planında belirtilen Sağlık SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir Sağlık SİP faaliyeti için yüklenici tarafından Genel Müdürlüğe ek-2’de belirtilen formata uygun şekilde yazılı olarak ön onay başvurusu yapılır.

(2) İlk ön onay başvurusu, yüklenici tarafından Sağlık SİP Sözleşmesinin imzalanmasını izleyen altmış gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmek zorundadır.

(3) Ön onay başvurusu en geç otuz iş günü içerisinde Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Başkanlıkça uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Ön onay başvurusunun reddedilmesi halinde, ret kararı aynı süre içerisinde gerekçeleriyle birlikte yükleniciye yazılı olarak bildirilir ve başvurunun yenilenmesi istenir. Yeni ön onay başvurusu, ret kararının yazıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde sunulmak zorundadır. Ön onay değerlendirme sonucu doksan gün içerisinde yükleniciye yazılı olarak bildirilmediği takdirde, başvuru reddedilmiş sayılır.

(4) Bakanlık; ön onay başvurusunun üç kez yazılı olarak reddedilmesi halinde, hakemlik yapmak üzere ön onayla ilgili ihtilaf konusunu Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonuna havale eder. Sağlık Sanayi Geliştirme Komisyonunun kararına göre; Sağlık Ana Tedarik ve Sağlık SİP Sözleşmesi feshedilebilir veya alınan karar doğrultusunda ön onay işlemlerine devam edilir.

(5) Ön onay başvurusu, gerekli hallerde süre, bedel, ürün, hizmet gibi hususlar bakımından sınırlandırılabilir.

(6) Yazılı ön onay alınmadan ya da yenilenen ön onay başvurusu uygun görülmeden gerçekleştirilen faaliyetler, bu Tebliğ ve Sağlık SİP Sözleşmesinde yer alan diğer esaslara uygun olsa da Sağlık SİP faaliyeti olarak kabul edilmez ve kredilendirilmez.

Sağlık SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu

MADDE 30 – (1) Sağlık SİP taahhütleri, Genel Müdürlük tarafından onaylanan Sağlık SİP Planında belirtilen program yılı ve program dönemlerine göre yerine getirilir. Sağlık Proje Grubu ve yüklenicinin önerisi doğrultusunda, program yılı ve program dönemleri Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen taahhüt süresinden az olmak üzere revize edilebilir. Bu durumda, yüklenicinin toplam Sağlık SİP taahhüdü sabit kalmak üzere, yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusuna göre Sağlık SİP taahhüt süresi Sağlık SİP Planında yeniden değerlendirilir.

(2) Yüklenici, düzenleyeceği Sağlık SİP taahhütlerini yerine getirme durumunu gösteren Sağlık SİP Faaliyet Raporunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerini ve Başkanlık tarafından taahhütlerin niteliğine göre talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Başkanlıkça belirlenen her bir program dönemi bitimini takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür.

(3) Yüklenici tarafından sunulan Sağlık SİP Faaliyet Raporu, Başkanlık tarafından incelenerek uygun bulunması halinde otuz gün içerisinde uygun bulunduğu, yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

(4) Başkanlık incelemesi sonucunda düzeltilmesi ve/veya açıklanması gereken konular ortaya çıkarsa, yazılı olarak ya da düzenlenecek bir toplantı ile yükleniciden Sağlık SİP Faaliyet Raporunu güncellemesi istenir. Bu durumda yüklenici, Sağlık SİP Faaliyet Raporunu Başkanlık tarafından belirtilen düzeltme ve/veya açıklamaları da içerecek şekilde yeniden düzenler ve bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Başkanlığa sunar.

(5) Yüklenici tarafından her bir dönemin sonunda sunulan Sağlık SİP Faaliyet Raporu, Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirilir ve Başkanlık tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP Faaliyet Raporunun onaylanması halinde kredilendirme işlemleri yapılabilir.

(6) Her bir program dönemi sonunda Sağlık SİP Faaliyet Raporunun teslim edilmemesi durumunda, ilgili program dönemi içerisinde Sağlık SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği kabul edilir. İstenilen bilgileri içermeyen ve/veya zamanında teslim edilmeyen Sağlık SİP Faaliyet Raporları için yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(7) Sağlık SİP Planında yer alan herhangi bir Sağlık SİP faaliyetinin yüklenici tarafından, 4735 sayılı Kanun esas alınarak sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı veya kusuru olmaksızın tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; yüklenici, söz konusu faaliyeti gerçekleştirememesine ilişkin kanıtlayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Yüklenici tarafından sunulan bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından incelenerek uygun bulunması halinde; otuz gün içerisinde gerçekleştirilemeyen Sağlık SİP faaliyeti, Sağlık SİP Planından çıkartılır.

(8) Yüklenici toplam Sağlık SİP yükümlülüğü sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen Sağlık SİP faaliyeti yerine yeni bir Sağlık SİP faaliyeti tanımlayarak Genel Müdürlüğün onayına sunar. Başkanlık tarafından değerlendirilen yeni Sağlık SİP faaliyeti kabul edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğün onayıyla yüklenici tarafından Sağlık SİP Planına yansıtılır.

(9) Başkanlık tarafından gerek duyulması halinde, her bir Sağlık SİP Faaliyet Raporunun sunulmasını takiben Başkanlık ve yüklenici temsilcilerinin katılımlarıyla gözden geçirme toplantısı düzenlenir. Söz konusu toplantının yeri, zamanı ve gündemi taraflar arasında mutabakat ile belirlenir.

Kredilendirme

MADDE 31 – (1) Yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında Başkanlıktan ön onay alarak gerçekleştirdiği faaliyetler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir.

a) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek ihracat ve yerli sanayiye verilecek işler, yurt içi katma değer dikkate alınarak kredilendirilir. Yüklenici tarafından ek-4’te yer alan bilgi ve belgeler Başkanlığa sunulur. Kredilendirme işlemlerinde bu bilgi ve belgeler esas alınır.

b) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-D’de yurt içi katma değerin ilaçlarda %41 ve daha fazla; tıbbi cihazlarda %61 ve daha fazla olması durumunda, ürün veya hizmetin fatura değerinin tamamı esas alınır.

c) Yurt içi katma değerin belirlenmesinde yüklenici tarafından ibraz edilen dokümanların yeterli görülmemesi halinde, sanayi odası veya sanayi odasının olmadığı yerlerde ticaret odası veya üniversitelerden veya bağımsız denetim kuruluşlarından veya Bakanlığın alacağı müşavirlik hizmeti yoluyla müşavir firmadan uzman incelemesi istenebilir. Uzman incelemesi sonucu bir rapor hazırlanır. Bu raporun hazırlanmasına yönelik masraflar Sağlık Sanayi İşbirliği Programı olarak kredilendirilmez.

ç) Yüklenicinin Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerini yerine getirirken seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri ve benzeri yapmış olduğu idari masraflar Sanayi İşbirliği Programı olarak kredilendirilmez.

d) Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C ve Kategori-D kredilendirmesi ek-4’teki katsayılara göre değerlendirilir.

e) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların kredilendirilmesi, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın söz konusu yatırımını, yatırımın faaliyete geçiş tarihinden itibaren en az dört yıl süre ile üçüncü şahıslara devretmemesi şartıyla mümkündür. Yatırımın sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma tarafından, söz konusu süre tamamlanmadan önce, yatırımın yapıldığı yerli firmadan çekilmesi durumunda, verilen sanayi işbirliği kredisi iptal edilir. Gerçekleştirilen Sağlık Sanayi İşbirliği Programı, ancak bu dört yıllık sürenin bitmesinden sonra, devir süresi dört yıldan az olmamak kaydıyla kademeli olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Bu devir kademeleri, firma ile Başkanlık arasında yapılacak müzakere ile belirlenir. Kademelerin belirlenmesinde son karar Başkanlık tarafından verilir.

f) Kategori-C kapsamında;

1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin, kredilendirmeye konu olabilmesi için teknoloji transferinin, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı gerçekleştiren yüklenici firma tarafından yerli firmaya bedelsiz yapılması gerekir. Teknoloji transferinin konusu ve kapsamı Bakanlık tarafından uygun bulunmayan faaliyetler ile Türkiye’de zaten mevcut olan konularda yapılan teknoloji transferi kredilendirme kapsamı dışındadır.

2) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, kazanılan teknolojinin gerçek piyasa değeri veya emsal değeri esas alınır. Bu değer, Başkanlık tarafından veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca belirlenir. Söz konusu faaliyetin, sadece yüklenici tarafından karşılanan kısmı kredilendirilir.

3) Fikri sınai mülkiyet hakları, bakım ve onarım, araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyeti gibi yerli sanayicinin kalifikasyonunu artırmak maksadıyla yüklenici tarafından yapılan masraflar, talep edilmesi durumunda Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında değerlendirilir.

4) Yerel firmaların ilgili ülkelerin pazarına girebilmesi ve alt tedarikçi olabilmesi için Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü olan yüklenici tarafından, yerel firmaların ürünleri ve sistemleri için gerekli olan sertifikalandırma faaliyetleri için yapılan harcamalar Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında değerlendirilir.

g) Yabancı sermaye tarafından yatırım izni alınacak ise önce ön onay alınır. Yatırımlar sonucu elde edilecek ürün ve hizmetlerin ihracatı ayrıca kredilendirilebilir.

ğ) Kredilendirme işlemi, kredilendirmeye tabi olan firma tarafından yapılan ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programına konu olan; Başkanlıkça ön onay verilmiş mal ve hizmetlerin alım-satım fatura değeri üzerinden yapılır. Kredilendirmeye tabi olan firmanın ödemiş olduğu vergiler ve bunların dışında yapmış olduğu masraflar kredilendirilmez.

h) Taahhüt edilen toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen Kategori-D ve Kategori-C faaliyetlerinin bedeli, talep edilmesi halinde, Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sayılabilir. Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sayılan miktar, yüklenicinin Başkanlığa karşı mevcut veya gelecek üç yıl içerisindeki Sanayi İşbirliği Programı taahhüdüne mahsup edilebilir.

ı) Kategori-D sanayi işbirlikleri için geçerli olmak üzere, potansiyel yükleniciler tarafından Başkanlıktan ön onay alınmak kaydıyla, ilk defa ihracatı yapılacak ürün satışları, ileride yapılması muhtemel Sağlık Sanayi İşbirliği Programı taahhütlerinde kredilendirilebilir. Ön onayın alınması ile kredilendirmenin gerçekleştirildiği tarih arasındaki süre üç yılı geçemez.

i) Bu maddenin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri kapsamında verilen krediler, veriliş tarihinden itibaren yüklenicinin mevcut veya gelecek üç yıl içerisinde doğabilecek Sağlık Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerine sayılabilir. Bu süre, yüklenicinin başvurusu ve Başkanlığın onayıyla bir yıl daha uzatılabilir. Taahhüt edilen toplam Sağlık Sanayi İşbirliği Programı miktarının tamamlanmasından sonra üç yıl veya Başkanlığın uygun gördüğü üç yıldan sonraki fazla süre geçtikten sonraki başvurular kabul edilmez.

j) Yüklenici, yerli firma ile sipariş emirlerini içeren yazılı bir anlaşma yapması kaydıyla, geçici kredilendirme talebinde bulunabilir. Başkanlık söz konusu talebi, önerilen projenin özelliği ve Sağlık Sanayi İşbirliği Programı sözleşmesindeki program dönemlerini dikkate alarak değerlendirir. Geçici kredilendirmenin geçerlilik süresi Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Bir program dönemi içerisinde yüklenici tarafından planlanan bir Sağlık SİP faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, daha sonra kesin krediye dönüştürülmek üzere Başkanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici kredilendirme yapılabilir.

(3) Hali hazırda Sağlık SİP yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin gelecekteki olası Sağlık SİP yükümlülüklerine sayılmak üzere, Başkanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre ön kredilendirme yapılabilir.

(4) Ön kredilendirme yapılması ve Başkanlıkça onaylanması durumunda, firmanın söz konusu Sağlık SİP yükümlülüğü için yatırması gereken kesin teminat, ön kredilendirmeye tabi tutulan tutarın %4’ü oranında eksik alınabilir.

Fazla Sağlık SİP kredisi aktarımları

MADDE 32 – (1) Yüklenici tarafından, aynı Sağlık SİP Sözleşmesi kapsamındaki bir Sağlık SİP faaliyeti yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen Sağlık SİP kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde, aynı Sağlık SİP Sözleşmesi ve aynı Sağlık SİP kategorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine aktarılabilir.

(2) Fazla Sağlık SİP kredisi aktarımlarına ilişkin, Başkanlıkça belirlenen ek-8’deki tablo geçerlidir. Buna göre fazla Sağlık SİP kredisi aktarımlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

a) Kategori-D’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A, Kategori-B veya Kategori-C’deki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile birebir olarak Kategori-D kapsamında kredilendirilebilir. Kategori-D kapsamındaki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü kredisi Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C işbirliği kapsamındaki sanayi işbirliği yükümlülüğü için kullanılamaz.

b) Kategori-C’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A veya Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-C kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüklerine birebir olarak transfer edilebilir.

c) Kategori-B’de gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-A’daki fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile birebir olarak Kategori-B kapsamında kredilendirilebilir. Kategori-C kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 1/4 ile çarpılarak sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-B kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülükleri için kullanılabilir.

ç) Kategori-A’da gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülüğü varsa; Kategori-C kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 1/5 ile çarpılarak; Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen fazla sanayi işbirliği yükümlülüğü 3/4 ile çarpılarak sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın talebi ve Başkanlığın onayı ile Kategori-A kapsamında gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği yükümlülükleri için kullanılabilir.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 33 – (1) Sağlık Proje Grubu, Sağlık SİP taahhütlerini takip etme, taahhütlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

(2) Sağlık Proje Grubu tarafından yapılan takip ve denetim neticesinde, Sağlık SİP taahhütlerine ilişkin aykırılıkların tespit edilmesi halinde, bu durum raporlanarak Genel Müdürlüğe sunulur ve yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(3) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma, sanayi işbirliği yükümlülüğü ve sanayi işbirliği uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği her türlü faaliyete ilişkin tüm belge, bilgi ve kayıtlarını ulusal ve uluslararası denetim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, uygun ve güvenilir şekilde, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, talep halinde Başkanlık veya ilgili bağımsız denetim kuruluşuna temin etmekle yükümlüdür.

(4) Sağlık SİP kapsamında üretilen ürünlerin ruhsatlandırma, denetim ve gözetim iş ve işlemlerinin ilgili kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli değerlendirilmesi esastır.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 34 – (1) Sağlık Sanayi İşbirliği Programı kapsamında tedarik edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemleri, İhale Makamı bünyesindeki Sağlık Ana Tedarik Grubu tarafından yerine getirilir.

(2) Muayene ve kabul işlemleri sırasında ürünün, teknik gerekleri ve kalite standartlarına uyum sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; üretici firma, Sağlık Ana Tedarik Grubunca makul görülen süre içerisinde ürünü, ihale dokümanına uygun şekilde temin ve teslim eder.

Sağlık SİP eskalasyonu

MADDE 35 – (1) İlgili program yılı sonunda gerçekleştirilmeyen Sağlık SİP taahhütleri bir sonraki program yılına, ilgili mevzuatına ve Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullara uygun olarak eskale edilerek aktarılır ve bu durumda yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin eskalasyona tabi olması durumunda, Sağlık SİP yükümlülüklerine de Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullarda eskalasyon uygulanır.

(3) Eskalasyon uygulanması durumunda eskalasyona ilişkin hususlar, her proje için ihale dokümanında ayrıca yer alır.

(4) Eskalasyon oranları her proje için yeniden değerlendirilebilir.

Cezai yaptırımlar

MADDE 36 – (1) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği taahhütlerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri her program döneminin sona ereceği tarihi müteakip on beş iş günü içerisinde, ek-5’te yazılı hususları ihtiva etmek suretiyle hazırlanacak faaliyet raporu kapsamında ve gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle Sağlık Proje Grubu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Faaliyet raporunun belirtilen süre içerisinde Sağlık Proje Grubuna sunulmaması halinde ilgili program dönemi için sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma sanayi işbirliği yükümlülük taahhütlerini yerine getirmemiş kabul edilir. Faaliyet raporlarının zamanında sunulmadığının, sanayi işbirliği yükümlülükleri kapsamındaki faaliyetlerin Sağlık Sanayi İşbirliği Sözleşmesi veya Sağlık Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmediğinin veya eksik yerine getirildiğinin veya bu Tebliğ uygulama ve esaslarına aykırılık teşkil edecek her türlü işlem, eylem veya faaliyetin tespiti halinde; altmış günden kısa olmamak üzere belirlenen süre içerisinde, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük tarafından yazılı talepte bulunulur. Bu sürenin bitiminden sonra; yüklenici tarafından Sağlık SİP yükümlülüklerinin Sağlık SİP Sözleşmesinde belirtilen ilgili program yılı ve dönemi içerisinde ve/veya miktar ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde;

a) İlgili program dönemi sonu itibariyle yerine getirilmeyen sanayi işbirliği taahhüdü bulunması durumunda, ilgili döneme ait toplam sanayi işbirliği taahhüdünün %10’u oranında sözleşmeden kaynaklı cezai şart uygulanır. Cezanın uygulanması, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın sanayi işbirliği yükümlülüğünü yerine getirme sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. İlgili program dönemi sonu itibariyle yerine getirilmeyen sanayi işbirliği taahhütleri, esasları Bakanlık ve yüklenici tarafından yapılacak görüşmelerde belirlenen takvime göre, sonraki program dönemlerine aktarılır.

b) Ceza uygulamasına tabi tutulan sanayi işbirliği taahhütleri, her bir program dönemi için ayrı ayrı ceza uygulamasına tabi tutulur.

c) Son program dönemi sonunda sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın gerçekleştirmediği sanayi işbirliği taahhüdü varsa; bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen cezayı müteakip, on beş iş günü içerisinde, gerçekleştirilmeyen sanayi işbirliği taahhüdünün ne şekilde ve ne zaman gerçekleştirileceği hususunda bir anlaşma sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından bir komite oluşturularak, uzlaşma için görüşmelere başlanır. Bu görüşmeler sonucunda, süresi altmış günü geçmemek üzere, eksiklerini tamamlayabilmesi için yükleniciye ek süre verilebilir. Komitenin oluşumundan itibaren on beş iş günü içerisinde anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen yükleniciye verilmiş olan süre içerisinde ilgili işbirliği taahhüdünün gerçekleştirilmemesi veya eksik gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu gerçekleştirilmemiş veya eksik gerçekleştirme sonucu gerçekleştirilmeyi bekleyen işbirliği taahhüt miktarı, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın mevcut ya da gelecekte bu Tebliğ kapsamında gerçekleşmesi gereken sanayi işbirliği yükümlülüklerine iki ile çarpılarak ilave edilir.

(2) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde tahakkuk eden cezayı, Başkanlığın yazılı talebinden itibaren on beş iş günü içerisinde Başkanlık hesabına nakden ve defaten ödemesi gerekir. Bu cezanın on beş iş günü içerisinde ödenmemesi durumunda; Başkanlık söz konusu cezayı, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın teminat mektuplarını nakde çevirerek tahsil edebilir.

(3) Sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın Sağlık Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi dışında kalan taahhütlerinin, Sağlık Ana Tedarik Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, İhale Makamı tarafından en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen resmi ihtar çekilir. Bu ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde; miktarı İhale Makamı tarafından belirlenen ve ihale dokümanında yer alan oranda, ayrıca sözleşmeden kaynaklı cezai şart uygulanır.

Bölgesel kredilendirme katsayıları

MADDE 37 – (1) Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C kapsamında yapılacak yatırımlar için, kalkınmada öncelikli bölgelerin derecelerine göre, ek-7’deki katsayı tablosuna uygun olarak yatırımın katsayılı değeri kadar ayrıca kredilendirme yapılabilir.

(2) Sağlık SİP konusu ürün/ürünlerin ana ve alt aksamları ile ilgili olarak yapılacak Ar-Ge projeleri, Ar-Ge projelerinin ürüne dönüştürülmesi, ürünün piyasaya arzı ve seri üretime geçmesi faaliyetleri Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum/kuruluşlarının teşvik ve desteklerinden yararlandırılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KOBİ iş payı yükümlülüğü ve Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler

MADDE 38 – (1) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında KOBİ’lere verilecek iş payı, projenin özelliği dikkate alınarak Sağlık SİP şartnamesinde belirtilir.

(2) KOBİ’lere verilecek iş payı, Sağlık SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen katsayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

(3) Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yüklenicilere ilişkin hükümler Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ihale dokümanında yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofisleri destek yükümlülüğü ve Sağlık SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler

MADDE 39 – (1) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek Kategori-C kapsamındaki destek oranı, projenin özelliği dikkate alınarak Sağlık SİP şartnamesinde belirtilir.

(2) Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknoloji ofislerine (teknokentler, teknoparklar gibi) verilecek Kategori-C kapsamındaki destek oranı, Sağlık SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen katsayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

Yatırımların devri, fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 40 – (1) Sağlık SİP taahhüt süresinin sona ermesini takiben, yüklenici tarafından Sağlık SİP kategorileri kapsamındaki yatırımların devrine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Kategori-A ve Kategori-B faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların kredilendirilmesi, sanayi işbirliğini gerçekleştiren firmanın söz konusu yatırımını, yatırımın faaliyete geçiş tarihinden itibaren en az dört yıl süre ile üçüncü şahıslara devretmemesi şartıyla mümkündür. Yatırımın sanayi işbirliğini gerçekleştiren firma tarafından, söz konusu süre tamamlanmadan önce, yatırımın yapıldığı yerli firmadan çekilmesi durumunda, verilen sanayi işbirliği kredisi iptal edilir. Gerçekleştirilen sanayi işbirliği, ancak bu dört yıllık sürenin bitmesinden sonra, devir süresi dört yıldan az olmamak kaydıyla kademeli olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Bu devir kademeleri yüklenici ile Başkanlık arasında yapılacak müzakere ile belirlenir. Kademelerin belirlenmesinde son karar Başkanlık tarafından verilir.

(2) Sağlık SİP taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ve yatırım süresince ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve devri ile ilgili tüm hususlar, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

(3) Bu madde hükümlerine uyulmadığı takdirde, yüklenici hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgesinin düzenlenmesi

MADDE 41 – (1) Tedarik kapsamında tamamlanan işe ait iş deneyim belgesi, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun esas alınarak İhale Makamı tarafından düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen Sağlık SİP taahhütlerinin tamamlanmasından sonra Genel Müdürlük tarafından Sağlık SİP ile ilgili iş deneyim belgesi düzenlenir. Sağlık SİP ile ilgili iş deneyim belgeleri bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde kullanılabilir.

Sektörel veri tabanı

MADDE 42 – (1) Başkanlık tarafından; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, ar-ge merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, kümelenme teşebbüsleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde, Başkanlıkça belirlenen yetkinlik kriterlerine sahip sanayi firmalarının ve teknoloji ofislerinin yer aldığı uluslararası sınıflamalara uygun olarak hazırlanan sektör, firma, ürün bazlı sektörel veri tabanı oluşturulur.

(2) Sektörel veri tabanında, sağlık sektöründe üretim yapan firmalara ilişkin; üretim alanları, personel ve ekipman yapısı, mali durumu, kabiliyetleri ve teknoloji durumlarına ilişkin bilgiler yer alır.

(3) Başkanlık tarafından ilk kez oluşturulacak taslak sektörel veri tabanındaki firma isimleri, firmaların da uygun bulması halinde Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır.

(4) Firmalar tarafından taslak sektörel veri tabanına yapılacak itirazlar, ilgili listenin yayımlanmasını izleyen on beş gün içerisinde, Başkanlığa yapılmak zorundadır. Başvurular neticesinde, itiraz başvurusunda bulunan firmanın, Başkanlık tarafından yetkinlik kriterleri ışığında incelenmesi neticesinde, sektörel veri tabanı nihai hale getirilir. Sektörel veri tabanının nihai hali, itiraz başvurusunun yapılabileceği son günden itibaren yirmi gün içerisinde, Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır.

(5) Oluşturulan sektörel veri tabanı, her yıl güncellenerek firma isimleri Ocak ayı sonuna kadar, Genel Müdürlüğe ait internet sitesi üzerinden kamu ile paylaşılır. Söz konusu güncellemede; yerli üreticilerin bir önceki yılın Aralık ayına kadar yaptıkları başvuruların, Başkanlıkça yapılan incelemeler neticesinde değerlendirilmesi sonrası yeni eklemeler yer alır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan ihalelerde yüklenici konumundaki firmalar; Sağlık SİP kategorileri kapsamında, yerli üretici veya hizmet sunucularının üretim ve teknoloji kabiliyetleri ile bunlara verilecek iş payları belirlenirken, Başkanlıkça hazırlanan sektörel veri tabanından yararlanabilirler.

Uzun vadeli ihtiyaç planlaması

MADDE 43 – (1) Bakanlık ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve bu ihtiyaç alanlarında sektör tarafından gerekli üretim altyapısının kurulması amacıyla Genel Müdürlük tarafından uzun vadeli ihtiyaç planları hazırlanabilir ve bu planlar kamu ile paylaşılabilir.

Danışmanlık hizmeti

MADDE 44 – (1) İhale yetkilisince onaylanması kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında; dokümanların hazırlanması, ihaleye hazırlık ve Sağlık SİP taahhütlerinin takibi aşamalarında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmeti satın alınabilir.

Rehberlik ve süreçlerin takibi

MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki Sağlık SİP uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan Sağlık SİP Planı taslağı, Teklif Değerlendirme Planı, standart form, tablo, rapor gibi belgeleri hazırlarken diğer idarelerce yayımlanan ilgili dokümanları rehber alabilir.

Yatırımlarda devlet yardımları ve devlet destekleri

MADDE 46 – (1) Yüklenici, devlet desteklerinden, desteği veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yararlanabilir.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Bakanlık tarafından aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için, imza karşılığı elden veya 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulabilir. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde sayılan yöntemlere başvurulabilir.

Şikâyet

MADDE 48 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on iş günü içerisinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce Bakanlığa şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyet başvurusu üzerine on iş günü içerisinde Bakanlık tarafından karar alınarak şikâyet başvurusu sahibine bildirilir. Şikâyet başvurusuna ilişkin kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren yirmi iş günü geçmeden sözleşmeler imzalanamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 49 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 50 – (1) 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümleri, bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler için de uygulanır. Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın