altinoz.com.tr

Sağır ve Dilsiz Olan Sanığın Savunması ve Delillerinin Tespiti İçin Atanan Tercümana Ödenen Ücret Sanıktan Tahsil Edilemez

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Ceza Dairesi

Esas No : 2015/20424
Karar No : 2016/1449
Tarih : 10.02.2016

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5271 sayılı CMK’nın 324/5. maddesi uyarınca, sağır ve dilsiz olan sanığın savunma ve delillerin tespiti için atanan tercüman için ödenen 40 TL ücretin, devlet hazinesi üzerinde bırakılacağı gözetilmeden, sanıktan tahsiline karar verilmesi,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ..müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından yargılama giderine ilişkin bölümden “40 TL tercüman bilirkişi ücretinin suça sürüklenen çocuktan tahsiline” kısmının çıkarılmasına karar verilmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 10/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.