altinoz.com.tr

Sadece Sıfatın Kullanılması Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme Suçunun İşlendiğini Göstermez

T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/2665
Karar No : 2016/5090
Tarih : 13.05.2016

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

TCK?nın 262/1. maddesinde düzenlenen kamu görevini usulsüz üstlenme suçunun hareket öğesini; bir kamu görevini kanun ve diğer mevzuata aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs edilmesi oluşturmaktadır. Bu suçun meydana geldiğinden söz edilebilmesi için yalnızca bir kamu görevine ilişkin sıfatın kullanılması yeterli görülmemekte, eylemli olarak bir kamu görevinin fail tarafından yerine getirilmeye kalkışılması zorunlu bulunmaktadır. Bu bakımdan, suçun tamamlanması için failin üstlenmeye kalkıştığı kamu görevini tamamlaması veya bu fiilden dolayı çıkar sağlamış bulunması ya da mağdura bir zarar vermesi de gerekli değildir. Failin bir kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs ettiğinin saptanması durumunda suçun tamamlandığı kabul edilmelidir.

Dosya kapsamı ve olayın oluş biçimine göre, sanığın eylemi ile bir kamu görevini yerine getirmeye kalkıştığından söz edilemeyeceği, yalnızca polis veya başka kamu görevlisinin sıfatını üstlenmeye çalıştığı kabul edilse dahi, sıfatın üstlenilmesinin suç olarak düzenlenmemesi karşısında suçun maddi öğesinin oluşmaması nedeniyle atılı suçtan beraati yerine, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre de;

Sanığın adli sicil kaydına konu Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2009 tarih ve 2006/649 Esas, 2009/1811 Karar sayılı mahkumiyetinin kesinleştiği 01/12/2009 tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde üzerine atılı suçu işlediği halde hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinde yer alan tekerrür hükümlerinin uygulanmaması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.