altinoz.com.tr

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30702

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca bu fıkra kapsamında bulunan vasıflı gazeteler, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan şartlarda ve oranda ek gösterge hakkından yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.