Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30276

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Resmî ilânlar yayınlandığı gazetenin imtiyaz sahibine ait internet (haber) sitesinde eş zamanlı olarak yayınlanır. Birden fazla gazetenin imtiyaz sahibinin aynı olması durumunda her bir gazetenin ayrı internet (haber) sitesi olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 49 – (1) Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânların dizgi-tertip işlemlerinin Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılması zorunludur.

(2) Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve esaslara aykırı uygulamalar nedeniyle meydana gelen fazla ölçümler fatura düzenlenirken dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu satış adetlerinin İstanbul’da yayınlanan gazeteler için en az yüzde ellisinin, Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için yüzde kırkının, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayınlanan gazeteler için en az yüzde otuzunun yayın yerlerindeki bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak, bu madde kapsamındaki gazetelerden günlük fiili satış adedi;

  1. a) Yirmi beş binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin tamamını,
  2. b) Elli binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin iki katını,
  3. c) Yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin üç katını,

ç) İki yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin dört katını,

bayiler aracılığı ile gerçekleştirmeleri zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Basılı her sayısı için kendilerine ait internet (haber) sitelerinde ilgili güne ilişkin 00.00-24.00 saatleri arasında farklı konularda en az on beş güncel haber ve bu haberlerle bağlantılı resim/fotoğraflara, süresi yirmi saniyenin altında olmamak üzere güncel video habere ve iki köşe yazısına yer veren gazetelere Kuruma yazılı talepleri üzerine 1/6 oranında,

ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun resmî ilân portalında (www.ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık dokuz binin, bölgesel ve yerel gazetelerde ise dört bin beş yüzün üzerinde sayfa gösterimi sağlayan gazetelere 1/6 oranında,”

“(3) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet (haber) siteleri içeriğinde 30/11/1994 tarihli ve 22127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikayet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentleri hükümlerinden yararlandırılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet (haber) siteleri içeriğinde Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlandırılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumun görev alanındaki dergiler, yayınlanan basılı sayılarına ait sayfalarını elektronik ortamda da (PDF) olarak Kuruma göndermek zorundadır.”

“(3) Kendilerine ait yayın aralıklarına uygunluk arz edecek şekilde yayınlanan basılı sayılarını bu sayıların dağıtım ve yayın zamanları içerisinde yukarıdaki mercilere intikal ettirmeyen ya da Kurum görev alanında bulunan ve yayınlanan basılı sayılarına ait sayfalarını Kuruma elektronik ortamda (PDF) olarak göndermeyen dergiler, 28 inci maddede belirtilen listelerden çıkarılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (k), (l), (n) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri,”

“k) İstanbul ilinin Çatalca, Silivri ve Şile ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri,

  1. l) İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri,”

“n) Kocaeli ili Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçeleri,”

“(2) Bu Yönetmeliğin;

  1. a) Hatay ili İskenderun veArsuzilçeleri, Dörtyol ve Payas ilçeleri; Kocaeli ili Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçeleri; Muğla ili Fethiye ve Seydikemer ilçeleri; Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri, Çorlu ve Ergene ilçeleri tek yayın yeri kabul edilmek suretiyle bu yayın yerlerinde yayınlanan gazetelere,
  2. b) İstanbul ili Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerinde yayınlanan gazetelere,
  3. c) Birinci fıkranın (k) bendi istisna olmak üzere diğer bentlerinde belirlenen yayın yerlerinin dışında kalan yerlerdeki gazetelere,

Birinci ve Üçüncü Kısım hükümleri uygulanır.”

“(5) 5216, 5747 ve 6360 sayılı Kanunlar uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan ilçelerde yayınlama hakkını haiz gazete bulunmaması halinde, bu ilçelere ait yayın yerleri, bağlı oldukları il için birinci fıkrada belirlenen yayın yerleri içerisinde kabul edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 4 ve 6ncımaddeleri 1/1/2018 tarihinde,
  2. b) 2ncimaddesi Resmî İlân Fiyat Tarifesinin Resmî Gazete’de yayımını takip eden ayın birinci günü,
  3. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2016 29848
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/4/2017 30035
2- 18/7/2017 30127
Bu Yazıyı Paylaşın