Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30510

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette Uygulanacak îlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “maddelerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 10/07/2018 talihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (1) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) Mal ve hizmet; Perakende ticarete konu olan ve perakende işletmelere© tüketicilere satışı yapılan her türlü mal ve hizmeti,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/B maddesi eklenmiştir.

“Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar

MADDE 12/B – (1) Perakende İşletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.

(3) Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın