Özel Okulda Çalışan Öğretmen ve Personele Yapılan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği İle Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Ödemeleri de Damga Vergisine Tabidir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 28.05.2018
SAYI : 64597866-155[(1)S.T- IV/1-2016)]-12053
KONU : Özel okulda çalışan öğretmen ve personele yapılan öğretim yılına hazırlık ödeneği ile aile yardımı ve ölüm yardımı ödemelerinde damga vergisi matrahı hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve personele yapılacak olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, aile yardımı (eş ve çocuk yardımları) ve ölüm yardımı ödemelerinde damga vergisi matrahının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-206 ncı maddelerinde aile yardımı ödeneğinin; 208 inci maddesinde ise ölüm yardımı ödeneğinin kapsamı ve ödeme usul ve esasları ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Anılan Kanunun Ek 32 nci maddesinde ise, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurumunuz tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, resmi okul öğretmen ve personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre belirlenen tutarda yapılan ödemelere denk olarak özel okulunuz öğretmenlerine ve personeline yapılacak olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, aile yardımı (eş ve çocuk yardımları) ve ölüm yardımı ödemelerine ilişkin olarak düzenlenecek kağıtların, ihtiva ettiği tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın