Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Haziran 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32573

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinin adı “Nükleer Maddelerin Taşınmasında Fiziksel Korunma Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nükleer maddeler ile nükleer tesislerin” ibaresi “nükleer maddelerin taşınması sırasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nükleer tesisler ile bulundurulan, kullanılan, depolanan veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) ve (v) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ö) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumu,”

“ş) Nükleer güvenlik: Nükleer maddenin taşınması faaliyetleri sırasında birey, toplum ve çevrenin radyasyondan korunmasını sağlamak üzere uygun koşulların oluşturulması, kazaların önlenmesi veya kaza sonuçlarının hafifletilmesini,”

 “y) Tasarıma esas tehdit (TET): Fiziksel koruma sisteminin tasarımına ve değerlendirilmesine temel teşkil eden, nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlıkla, sabotajla, yetkisiz erişimle ve diğer kötü niyetli girişimlerle sonuçlanabilecek tehdidi,”

ff) TET Belgesi: Tasarıma esas tehdidi içeren “Gizli” gizlilik derecesini haiz belgeyi,

gg) TET Komisyonu: Kurum, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, nükleer santraller için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) TET Komisyonu Kurum koordinasyonunda kurulur ve Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(2) İlgili mevzuat kapsamında Kurum tarafından yetkilendirmeye tabi tutulan ve Ek-1’de yer alan tabloya göre sınıflandırılmış nükleer maddelerin taşınmasına yönelik dereceli yaklaşım esas alınarak TET Komisyonu tarafından TET Belgesi düzenlenir. TET Belgesi, yetkilendirme başvurusunda bulunan veya yetkilendirilen kişiye Kurum tarafından bildirilir.

(3) TET Belgesi, TET Komisyonunda yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşlardan herhangi birinin gerekli görmesi hâlinde veya en geç üç yılda bir TET Komisyonu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

(4) Yetkilendirme için başvuran veya yetkilendirilen kişi TET esas alınarak taşıma fiziksel koruma planını hazırlar.

(5) TET Belgesi, TET Komisyonunda yer alan bakanlık, kurum, kuruluşlar ile yetkilendirme başvurusunda bulunan veya yetkilendirilen kişi tarafından gizlilik derecesine göre korunur ve bilmesi gereken ilkesine uygun olarak paylaşılır ve kullanılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gönderici” ibaresi “Taşımaya ilişkin yetkilendirme başvurusunda bulunan kişi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ““Çok Gizli”” ibareleri ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Hizmete Özel”” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40- (1) Yetkilendirme başvurusunda bulunan kişi I. sınıf nükleer maddelerin taşınması öncesi, taşıma fiziksel koruma planının güvenilirlik ve etkinliğinin, uygulanacak prosedürlerin yeterliliğinin ve koruma görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin olaylara zamanında karşılık verme ve görev paylaşımlarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirmekle ve tatbikatlarla ilgili sonuç raporlarını “Gizli” gizlilik derecesi ile Kuruma sunmakla yükümlüdür. II. sınıf ve III. sınıf nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin Kurum, taşıma koşullarını dikkate alarak yetkilendirme başvurusunda bulunan kişiden taşıma öncesinde tatbikat yapılmasını talep edebilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın