Mevzuata Aykırı İstihdam Kazanılmış Hak Sayılmaz

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
 
Esas : 2020/5368
Karar : 2021/1359
Tarih : 16.03.2021

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: 6360 sayılı Kanun uyarınca 30/03/2014 günü itibariyle tüzel kişiliği kaldırılarak hak ve borçları ile birlikte Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi’nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken … tarih ve … sayılı Akça Belediye Başkanlığı işlemi ile görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için Tokat İl Özel İdaresine yaptığı … tarihli başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Akça Belediyesi hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünce düzenlenen … tarih ve … sayılı Denetim Raporunda; davacının, boş kadro olmadığı halde, 26/04/2010 tarihinde Belediyeye itfaiye eri olarak atandığının saptanarak görevine son verilmesi gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine … tarih ve … sayılı Akça Belediye Başkanlığı işlemi ile görevine son verildiği, davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu durumda; 26/04/2010 tarihli ilk atama işleminin mevzuata aykırı olarak yapılmış olması nedeniyle, söz konusu atama davacı yönünden kazanılmış hak doğurmayacağından, davacının yeniden işe başlatılması için Tokat İl Özel İdaresine yaptığı 09/06/2014 tarihli başvurunun reddine ilişkin 25/06/2014 tarih ve 4914 sayılı dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : İtfaiye eri kadrosuna atanmak amacıyla girdiği sınavlarda başarılı olması üzerine atamasının yapıldığı, herhangi bir hata, hile veya yalan beyanının söz konusu olmadığı, idarenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesinden dolayı görevine son verilmesine ilişkin işlemin yok hükmünde olduğu, yeniden atanması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

26/04/2010 tarihinde Akça Belediyesinde itfaiye eri kadrosuna atanan davacının, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 25/10/2010 tarih ve 120/60 sayılı denetim raporunda yer alan “Boş itfaiye eri kadrosu bulunmamasına rağmen usulsüz ve mevzuata aykırı bir şekilde davacının ilk defa memur statüsünde itafiye eri olarak atamasının gerçekleştirildiği” ve “Kadrosuz olarak istihdam edilen davacının bir an evvel görevine son verilmesinin sağlanması” ifadelerine istinaden, … tarih ve … sayılı Akça Belediye Başkanlığı işlemi ile görevine son verildiği; 6360 sayılı Kanun uyarınca Akça Belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak hak ve borçları ile birlikte Tokat İl Özel İdaresine devredilmesi üzerine, davacı tarafından, 09/06/2014 tarihinde Tokat İl Özel İdaresine başvuru yapılarak, göreve son verme işleminin 657 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmediği ve haklarının ihlal edildiğinden bahisle yeniden işe başlatılması isteminde bulunulduğu; bu başvurunun … tarih ve … sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine de, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dava konusu olayda; davacının, görevine son verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin tesisinden sonra, yeniden işe başlatılması talebiyle yaptığı başvurusunun açıktan atanma talebi niteliğinde olduğu kuşkusuzdur.

Bir kamu görevine açıktan atama yapma konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu, personel alımı konusunda kendiliğinden harekete geçmeden, bu konuda yargı kararıyla zorlanamayacağı, diğer bir ifade ile idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, ancak bu takdir yetkisinin de mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat öğeleri yönünden yargı denetimine tabi bulunduğu hususları idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Bu durumda; daha önce usulüne uygun olarak atanmamış olması nedeniyle, ilk defa kamu görevine atanacak kişi konumunda bulunan davacının yeniden işe başlatılma isteminin, açıktan atama koşulları içerisinde değerlendirilmek suretiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin … İdare Mahkemesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın