altinoz.com.tr

Belgeli Olarak Elde Edilen Gelirin Kanıtlanamaması Halinde İşgücü Kaybının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/16539
Karar No : 2014/34253
Tarih : 05.11.2014

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı A.. A.Ş tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı A.. A.Ş vekili avukat M.. K.. E.. ile davacı asil M.. Y.. ve vekili avukat A.. E..’ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR :

Davacı, asıl ve birleşen davada, 19.07.2002 tarihinde iş yerinde A.. marka piknik tüpü üzerinde tava ile lehim parçaları eritirken tüpün standartlarına uygun imal edilmemesi nedeniyle patladığını, bu nedenle ağır şekilde yaralandığını, sol elinin 5 parmağının koptuğunu, iki kulak zarının patladığını, zarara neden olan A. marka tüpün, çalıştığı işyerine çeşitli mallar tedarik eden davalı G.. Ltd.Şti.den alındığını, birleşen davada davalı Ü.. Day. Tük. Mad. Tic.Ltd.Şti’nin ise satın alınan aygaz tüpü bayisi olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 500.000,00TL manevi tazminatın, 1.000,00TL iş gücü kaybı tazminatının, 1.000,00TL kaza sonrası ameliyat giderinin, 1.000,00TL tedavi süresince kullanılan ilaç giderinin, 100.00TL yol giderinin, 100,00TL kazanç kaybı tazminatı ile 1.000,00TL kök hücre nakli ile tedavi ameliyatı giderinin, bu mümkün olmadığı takdirde tazminatın en gelişmiş protez gideri olarak 19.02.2002 tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemiş; 16.03.2009 tarihli ıslah dilekçesiyle de talebini 427.620,68TL işgücü kaybı tazminatı, 4.047,50TL işten ve güçten kalma tazminatı, kök hücre nakli ile tedavi, bu mümkün olmazsa en gelişmiş protez gideri olarak 1.000,00TL maddi tazminat olarak artırmış; 15.02.2010 havale tarihli dilekçesiyle de, ameliyat, ilaç, yol gideri ve kök hücre yöntemiyle tedavi giderlerine ilişkin taleplerinden feragat ettiğini belirtmiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, asıl ve birleşen davada ıslah dilekçesi de dikkate alınarak davanın kısmen kabulü ile 427.620.28.TL sürekli iş gücü kaybı, 2.346.60.TL geçici işgücü kaybı olmak üzere toplam 429.966.88.TL maddi tazminat ile 30.000.00.TL manevi tazminatın tahsiline, ameliyat, ilaç, yol gideri ve kök hücre yöntemi ile tedavi giderlerine ilişkin taleplerin feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davalılardan A.. A.Ş. ile Ü.. Day. Tük. Mad. Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılmasına göre temyiz eden bir kısım davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Her ne kadar mahkemece, asıl ve birleşen davada ıslah dilekçesi de dikkate alınarak davanın kısmen kabulü ile 427.620.28.TL sürekli iş gücü kaybı, 2.346.60.TL geçici işgücü kaybı olmak üzere toplam 429.966.88.TL maddi tazminata hükmedilmiş ise de; hükme esas alınan 20.02.2009 tarihli bilirkişi heyet raporunda zarar hesabı yapılırken Makine Mühendisleri Odasının A..-G..çalışmaları yapan, patent almış buluşları ve patent başvuruları olan makine mühendisinin 2007 yılında 4.000.00.TL – 4.500.00.TL aylık gelir elde edebileceği yönündeki cevabi yazısı dikkate alınarak 2007 yılında 4.000.00.TL gelir aldığı ve olay tarihi olan 2002 yılına kadar geriye doğru yıllık %10′ ar indirim yapılarak 2002 yılı için aylık 2.484.00.TL davacının gelir elde edebileceği düşünülerek buna göre hesaplama yapıldığı ancak davacının iş gücü kaybından dolayı zarar hesabında olay tarihi itibariyle belgeye bağlanan ücret üzerinden hesaplama yapılması, belgeli olarak elde edilen gelirin kanıtlanamaması halinde asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiği kuralına uyulmadığı anlaşılmıştır. O halde mahkemece, davacının olay tarihindeki hesaplamaya esas olabilecek belgeli gelirinin bulunması için tarafların sunacakları bir delil varsa bu deliller toplanarak alanında uzman yeni bir bilirkişi heyeti marifetiyle olay tarihi olan 19.07.2002 tarihi itibariyle varsa belgeye bağlanan ücret üzerinden yoksa asgari ücret üzerinden maddi zararın yargı ve taraf denetimine açık şekilde hesaplanması sağlanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken az yukarıda yazıldığı gibi karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.

SONUÇ :

Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden bir kısım davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince hükmün temyiz eden bir kısım davalılar yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı Aygaz A.Ş’ne ödenmesine, peşin alınan 7.885,50 TL. temyiz harcının istek halinde davalı Aygaz A.Ş’ne iadesine, HUMK?nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.