Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Şubat 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32469

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1- 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (n) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığında yer alan “belgeleri” ibaresi “belgesi” şeklinde ve aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgesi ile kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Muhasebeleştirme belgesinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında “1” den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır. Muhasebe birimlerinde yapılan kayıtlara yevmiye defteri kayıtlarından bağımsız ayrı bir işlem numarası verilir.”

“(4) Tüm işlemler “Muhasebe İşlem Fişi” (Örnek:1) ile muhasebeleştirilir. Kamu idarelerinin bütçe veya diğer ödemelerinde, bu süreçte görevli ve sorumlu olanların imzalarının bulunduğu, ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı ve muhasebe işlem fişine eklenmesi zorunlu “Ödeme Emri Belgesi” (Örnek:2) düzenlenir. Kapsamdaki kamu idareleri, Bakanlığın uygun görüşü ile ödeme emri belgesini ve muhasebe işlem fişini elektronik ortamda farklı şekil ve içerikte düzenleyebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Kullanılacak defterlerin elektronik ortamda farklı şekil ve içerikte düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir.”

“(3) Bakanlıkça yürütülen muhasebe bilişim sistemini kullanan kapsamdaki kamu idareleri tarafından bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu olan defterler elektronik ortamda aşağıdaki esaslara göre tutulur:

a) Yevmiye defteri, muhasebe hizmetleri merkez ve merkez dışı muhasebe birimlerince yürütülen kamu idareleri için idarenin merkez muhasebe birimi nezdinde tutulur, merkez dışı muhasebe birimleri kayıtlarını merkez muhasebe biriminde tutulan yevmiye defterine yapar.

b) Büyük defter, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur.

c) Kasa defteri, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur, merkez dışı muhasebe birimlerinin günlük kasa işlemleri ayrı bir numarayla kaydedilir ve raporlanır.

ç) Yardımcı hesap defteri, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur, her bir yardımcı hesaba ilişkin işlemler muhasebe birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda ayrıca raporlanabilir.

(4) Bakanlıkça yürütülen muhasebe bilişim sistemini kullanan kamu idarelerinin hesapları, bu idarelerin harcama birimleri baz alınarak idare düzeyinde tutulur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “134 Türev Ürün Alacakları Hesabı” ibaresi, “232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “234 Türev Ürün Alacakları Hesabı” ibaresi, “333 Emanetler Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “334 Türev Ürün Borçları Hesabı” ibaresi, “430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “434 Türev Ürün Borçları Hesabı” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511 Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “959 Doğrudan Dış Proje Kredilerinden Açılan Akreditifler Karşılığı Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı” ibaresi, “834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı” ibaresi, “906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı” ibaresi ve “907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “, fonksiyonel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bütçe sınıflandırmasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “program,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

97 Türev Ürün Hesapları

970 Türev Piyasası Borçları Hesabı

971 Türev Piyasası Borçları Karşılığı Hesabı

972 Türev Piyasası Alacakları Hesabı

973 Türev Piyasası Alacakları Karşılığı Hesabı”

“(3) Kapsama dahil kamu idareleri ve muhasebe birimleri nezdinde, hesapları ve yardımcı hesapları kullanıma açmaya ve kapatmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile aynı fıkranın (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı için yatırımcılardan toplanan altınlar, Bakanlıkça belirlenen yöntem kullanılarak hesaplanan altın fiyatları üzerinden bu hesaba kaydedilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı için yatırımcılardan toplanan ve bu hesapta izlenen altınlar için Bakanlıkça belirlenen yöntemlerle gün sonunda değerleme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı için yatırımcılardan toplanan ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ilgili hesaba aktarılan altınlar, Bakanlıkça belirlenen yöntem üzerinden hesaplanan altın fiyatı üzerinden bu hesaba borç, ihraç edilen senet miktarına esas teşkil eden saflıktaki altın miktarının TL karşılığı 404-Tahviller Hesabına alacak; diğer taraftan olumlu değerleme farkı oluşması durumundaki fark 600-Gelirler Hesabına alacak, olumsuz değerleme farkı oluşması durumundaki fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

10) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabında yer alan gram altınların külçeye veya külçe altınların gram altına dönüştürülme işlemleri tamamlandığında bu hesaba borç, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir.

11) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı için yatırımcılardan toplanan ve bu hesapta izlenen altınlar için gün sonu değerleme yapıldığında ortaya çıkan altın fiyat artışları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”

“4) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına verilen satış talimatından altın hesabından tahsilat hesabına geçtiği banka hesap özet cetvelinden anlaşılanlar bu hesaba alacak ve borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç ve 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, altın alım ve satım fiyatları arasındaki fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

5) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabında yer alan gram altınların külçeye veya külçe altınların gram altına dönüştürülmesi için rafineriye gönderildiklerinde bu hesaba alacak, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.

6) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı için yatırımcılardan toplanan ve bu hesapta izlenen altınlar için gün sonu değerleme yapıldığında ortaya çıkan altın fiyat azalışları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına verilen satış veya çıkış talimatları için bu hesap kullanılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına verilen satış talimatları bu hesaba alacak, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.

7) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesi dolduğunda itfa edilecek tutarlar bu hesaba alacak, 304-Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabına borç; altın saflıklarının ulusal para karşılıklarında fark oluşması durumunda; olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

“2) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına verilen satış talimatlarından yerine getirilenler bu hesaba borç, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak, 102-Banka Hesabına borç ve alacak kaydedilir. Ayrıca, altın alım ve satım fiyatları arasındaki fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, aynı bendin (7) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde, (5) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, (6) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde, (14) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince” ibareleri “Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ilgili muhasebe birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde, (5) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince” ibaresi “Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ilgili muhasebe birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“11) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına altın satma talimatı verilmesi üzerine bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

12) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabındaki altınların dönüştürme işlemleri için çıkış yapıldığında bu hesaba borç, 102-Banka Hesabına alacak kaydedilir.”

“10) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabına verilen satış talimatlarından yerine getirilenler bu hesaba alacak, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç, 102-Banka Hesabına borç ve alacak kaydedilir. Ayrıca, altın alım ve satım fiyatları arasındaki fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

11) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihracı kapsamındaki altın hesabında yer alan altınların dönüştürme işlemleri tamamlandığında bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri muhasebe birimlerine, tahvil, senet ve bonolar dışında Hazine malı olarak teslim edilen veya kişilere ait olarak teslim edildiği hâlde sonradan Hazine malı olan menkul varlıklar, muhasebe birimlerine teslimini izleyen günden başlamak üzere en geç bir ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine; banknot niteliğindeki konvertibl olmayan yabancı paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, madeni para niteliğindeki konvertibl olmayan yabancı paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tecil fişine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda oluşması ve izlenmesi durumunda Bakanlık uygun görüşüyle ayrıca tecil defteri tutulmaz.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” ve “Hazine Müsteşarlığından” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “diğer kamu idarelerine kullandırılan tutarlardan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “türev ürünlerden,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “134 Türev Ürün Alacakları Hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (9) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (11) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe 73 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş ve mevcut “73/A”, “73/B” ve “73/C” maddeleri teselsül ettirilerek bu maddelerin numaraları sırasıyla “73/Ç”, “73/D” ve “73/E” şeklinde değiştirilmiştir.

134 Türev ürün alacakları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 73/A- (1) Türev ürün alacakları hesabı, vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere, finans piyasalarından sağlanan türev ürünlerin türev partnerleri vasıtasıyla kullanılması sonucunda oluşan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki türev ürün alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

MADDE 73/B- (1) Alım-satım veya finansal riskten korunmak için en fazla bir yıl veya faaliyet döneminde elde bulundurmak amacıyla yapılan türev sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir.

(2) Türev ürün sözleşmesine ilişkin anapara tutarları nazım hesaplarda izlenir. Anapara ödemelerinde bu hesap geçici olarak kullanılabilir, sonrasında anapara tutarı ilgili hesapla karşılıklı olarak kapatılır.

(3) Türev ürünlerin aylık değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve alacak oluşturan farklar bu hesaba alınır.

(4) Sözleşmeden doğan faiz, masraf veya teminatlara ilişkin ödemeler bu hesapla ilişkilendirilmez.

Hesabın işleyişi

MADDE 73/C- (1) Türev ürün alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin lehte olması durumunda bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki türev ürün alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 234- Türev Ürün Alacakları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin aleyhte olması ve bu hesapta bakiye olması durumunda bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Vade tarihinde gerçeğe uygun değeri lehte olan türev ürünün işlem tarihi itibarıyla değeri bu hesaba alacak, ilgili hesaba borç kaydedilir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“h) Fazla veya yersiz ödenen aylıklara ilişkin tutarlar.”

“(13) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan tutarların takip ve tahsiline ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(14) Bu hesaba kaydedilecek faizlerin tahakkuk kaydı ilgili alacağın tahsilinde yapılır.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı, dokuzuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Stokların çıkışı ve muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasındaki devir işlemleri, ilgili harcama birimince düzenlenen taşınır işlem fişleri ile muhasebe birimine bildirilir ve hesaplara kaydedilir. Ancak, “150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinden kullanılmış olanların, bir aylık dönemler itibarıyla taşınır işlem fişlerindeki çıkışları gösteren onaylı bir liste ile en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebeleştirilmesi zorunludur.”

“(9) Zorunlu ve işin niteliğinden kaynaklanan hâller dışında stokların çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak “ilk giren-ilk çıkar” esasına göre ve maliyet bedelleri üzerinden yapılır.”

“(13) Aynı bütçeli kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki stok aktarmaları, muhasebe işlem fişi düzenlenmek suretiyle muhasebe kaydı ile yapılır. Farklı kamu idareleri arasındaki stok aktarmaları gelir ve gider hesaplarına, aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki stok aktarmaları birimler arası işlemler hesabına kaydedilmek suretiyle yapılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (11) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (7) ve (8) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (14) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.

8) İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamı dışındaki aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki stok aktarımları, devir alan muhasebe birimlerince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.”

“14) İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Diğer stoklar hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.

7) Diğer stoklar hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamı dışındaki aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki stok aktarımları, devir alan muhasebe birimlerince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.”

“6) Diğer stoklar hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kapsamdaki kamu idareleri, yurt dışı teşkilatlarına döviz cinsinden gönderdikleri avansları Bakanlığın uygun görüşüyle haftalık veya aylık olarak belirlenen döviz kurları üzerinden muhasebe kayıtlarına yansıtabilir. Haftalık olarak kullanılacak kur için bir önceki haftanın son iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru; aylık olarak kullanılacak kur için ise bir önceki ayın son iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (8) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “ödeme emri belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “esas alınarak oluşturulacak muhasebe işlem fişi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 109 ve 110 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

“Senet değişim işlemi sonucu; geri alınan senedin itfa edilen anapara ve faiz tutarı ile ihraç edilen kuponlu senetlerin nominal tutarı arasındaki farkın içinde bulunulan aya ait olan kısmı giderler hesabına, gelecek aylara ait olan kısmı bu hesaba kaydedilir. Değişim işleminin yeniden ihraç edilen senetlerle yapılması halinde bu senetler üzerindeki birikmiş faiz ve/veya anapara enflasyon farkları ilgili gider tahakkukları hesaplarına kaydedilir.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerince” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verilen borçlardan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “türev ürünlerden,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “234 Türev Ürün Borçları Hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 148 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı’na” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğe 152 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

234 Türev ürün alacakları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 152/A- (1) Türev ürün alacakları hesabı, vadesi bir yılı aşan bir süreyle, finans piyasalarından sağlanan türev ürünlerin türev partnerleri vasıtasıyla kullanılması sonucunda oluşan alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

MADDE 152/B- (1) Alım-satım veya finansal riskten korunma amacıyla bir yıldan daha uzun bir süre için elde bulundurmak niyetiyle yapılan türev sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir.

(2) Türev ürün sözleşmesine ilişkin anapara tutarları nazım hesaplarda izlenir. Anapara ödemelerinde bu hesap geçici olarak kullanılabilir, sonrasında anapara tutarı ilgili hesapla karşılıklı olarak kapatılır.

(3) Türev ürünlerin aylık değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve alacak oluşturan farklar bu hesaba alınır.

(4) Sözleşmeden doğan faiz, masraf veya teminatlara ilişkin ödemeler bu hesapla ilişkilendirilmez.

Hesabın işleyişi

MADDE 152/C- (1) Türev ürün alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin lehte olması durumunda bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin aleyhte olması ve bu hesapta bakiye olması durumunda bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Türev ürün sözleşmelerinden vadesi 1 yılın altına inenler bu hesaba alacak, 134- Türev Ürün Alacakları Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “mali duran varlıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun değeri gösteren” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Sermayesine sonradan katılım sağlanan veya sahiplik payının sonradan artırıldığı kuruluşlara sermaye olarak ödenen tutarların bu kuruluşun öz kaynak hesaplarında yer alan nominal tutar üzerinde olması durumunda fazla ödenen tutarlar için ilgili mali duran varlık hesabının ayrı bir yardımcı hesabına kayıt yapılabilir. Bu durum, sermayesine iştirak edilen kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımların, bu kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması kuralına aykırılık teşkil etmez.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına,” ibaresi “Bakanlığa,” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığın ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu kayıt için esas alınacak gerçeğe uygun değer ise edinim tarihindeki maliyet bedelidir.”

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“8) Malî kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden tutarların ay sonlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden veya ilgili döviz kuru üzerinden değerlemesi yapıldığında kur artış tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”

“5) Malî kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden tutarların ay sonlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden veya ilgili döviz kuru üzerinden değerlemesi yapıldığında kur azalışları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına,” ibaresi “Bakanlığa,” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığın ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu kayıt için esas alınacak gerçeğe uygun değer ise edinim tarihindeki maliyet bedelidir.”

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kayıt için esas alınacak gerçeğe uygun değer ise edinim tarihindeki maliyet bedelidir.”

“(2) Döner sermayeli kuruluşların sermaye hareketleri işlemlerine ilişkin belgeler, ilgili döner sermayeli işletmelerce bağlı oldukları kamu idarelerine gönderilir. Kamu idaresince kendisine hizmet veren muhasebe birimine gerekli belgeler iletilerek muhasebeleştirme işlemleri yerine getirilir. Sermaye hareketlerine ilişkin belgelerin bir nüshası muhasebeleştirme belgesine eklenir.”

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) İlgili mali duran varlık hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden tutarların ay sonlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden veya ilgili döviz kuru üzerinden değerlemesi yapıldığında, henüz yerine getirilmemiş taahhüt tutarları varsa bu tutarlar esas alınarak ortaya çıkan kur artışları bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

“5) İlgili mali duran varlık hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden tutarların ay sonlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden veya ilgili döviz kuru üzerinden değerlemesi yapıldığında, henüz yerine getirilmemiş taahhüt tutarları varsa bu tutarlar esas alınarak ortaya çıkan kur azalışları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“9) Aynı bütçeli kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki maddi duran varlık aktarmaları, muhasebe işlem fişi düzenlenmek suretiyle muhasebe kaydı ile yapılır. Farklı kamu idareleri arasındaki aktarmalar gelir ve gider hesaplarına, aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki aktarmalar birimler arası işlemler hesabına kaydedilmek suretiyle yapılır.”

“13) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının bu hesap grubuna ilişkin yürütülen işlemlerinde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.”

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin 178 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (11) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11) Tesis, makine ve cihazlar hesabında kayıtlı tesis, makine ve cihazlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.”

“7) Tesis, makine ve cihazlar hesabında kayıtlı tesis, makine ve cihazlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (10) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10) Taşıtlar hesabında kayıtlı taşıtlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.”

“7) Taşıtlar hesabında kayıtlı taşıtlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin 182 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (10) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10) Demirbaşlar hesabında kayıtlı demirbaşlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.”

“7) Demirbaşlar hesabında kayıtlı demirbaşlardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin 186 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilen amortismana tabi maddi duran varlıklar, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç kaydedilir.”

“5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilen amortismana tabi maddi duran varlıklar, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin 193 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin 195 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (8) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8) Haklar hesabında kayıtlı haklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, 268-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.”

“6) Haklar hesabında kayıtlı haklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, 268-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin 206 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senet değişim işlemi sonucu; geri alınan senedin itfa edilen anapara ve faiz tutarı ile ihraç edilen kuponlu senetlerin nominal tutarı arasındaki farkın takip eden dönemlere ait olan kısmı bu hesaba kaydedilir. Değişim işleminin yeniden ihraç edilen senetlerle yapılması halinde bu senetler üzerindeki birikmiş faiz ve/veya anapara enflasyon farkları ilgili gider tahakkukları hesaplarına kaydedilir.”

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin 211 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin 215 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stok ve varlıklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.”

“6) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabında kayıtlı stok ve varlıklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 511-Birimler Arası İşlemler Hesabına alacak, 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 65- Aynı Yönetmeliğin 222 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 66- Aynı Yönetmeliğin 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 67- Aynı Yönetmeliğin 226 ncı maddesinde yer alan “7/A maddesi kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, altın tahvilleri, altına dayalı kira sertifikaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 68- Aynı Yönetmeliğin 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“3) Cari yılda ödenecek tahviller hesabında kayıtlı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ay sonlarında değerlemesi yapıldığında oluşan altın fiyat artış tutarı bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

“Senet değişim işlemi sonucu iskonto gideri ortaya çıkması durumunda farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 630-Giderler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına veya 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; farkın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Senet değişim işlemi sonucu prim geliri ortaya çıkması durumundaki farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 600-Gelirler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına veya 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alacak; farkın tamamı 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.”

“4) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesi dolduğunda itfa edilecek tutarlar bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak, altın saflıklarının TL karşılıklarında fark oluşması durumunda; olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

5) Cari yılda ödenecek tahviller hesabında kayıtlı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ay sonlarında değerlemesi yapıldığında oluşan altın fiyat azalış tutarı bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 69- Aynı Yönetmeliğin 229 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Ulusal para cinsinden ihraç edilen bonolar karşılığı olarak tahsilatın döviz cinsi ve döviz alış kuru üzerinden yapılıp muhasebe kayıtlarında döviz satış kuru kullanılması durumunda oluşacak olumlu kur farkı bütçe gelirleriyle ilişkilendirilmeksizin sadece gelir olarak kaydedilir.”

MADDE 70- Aynı Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senet değişim işlemi sonucu iskonto gideri ortaya çıkması durumunda farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 630-Giderler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına veya 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; farkın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Senet değişim işlemi sonucu prim geliri ortaya çıkması durumundaki farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 600-Gelirler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına veya 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alacak; farkın tamamı 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.”

“Senet değişim işlemi sonucu iskonto gideri ortaya çıkması durumunda farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 630-Giderler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına veya 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; farkın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Senet değişim işlemi sonucu prim geliri ortaya çıkması durumundaki farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 600-Gelirler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına veya 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alacak; farkın tamamı 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 71- Aynı Yönetmeliğin 240 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72- Aynı Yönetmeliğin 243 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- Aynı Yönetmeliğin 247 nci maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74- Aynı Yönetmeliğin 248 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “muhasebeleştirme belgesi” ibaresi “ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ödeme emri belgesinin” ibaresi “ödeme emri belgesi ile muhasebe işlem fişinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75- Aynı Yönetmeliğin 249 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76- Aynı Yönetmeliğin 251 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 77- Aynı Yönetmeliğin 252 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 78- Aynı Yönetmeliğin 255 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “risk yönetimi kapsamında oluşturulan risk hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, türev ürün borçları” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “333 Emanetler Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere 334 Türev Ürün Borçları Hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 79- Aynı Yönetmeliğin 258 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 80- Aynı Yönetmeliğin 261 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 81- Aynı Yönetmeliğin 264 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı,” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabı,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibareleri “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 82- Aynı Yönetmeliğe 264 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş ve mevcut “264/A”, “264/B” ve “264/C” maddeleri teselsül ettirilerek bu maddelerin numaraları sırasıyla “264/Ç”, “264/D” ve “264/E” şeklinde değiştirilmiştir.

334 Türev ürün borçları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 264/A- (1) Türev ürün borçları hesabı, vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olarak finans piyasalarından sağlanan türev ürünlerin türev partnerleri vasıtasıyla kullanılması sonucunda oluşan borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki türev ürün borçları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

MADDE 264/B- (1) Alım-satım veya finansal riskten korunma amacıyla en fazla bir yıl veya faaliyet döneminde elde bulundurmak niyetiyle yapılan türev sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir.

(2) Türev ürün sözleşmesine ilişkin anapara tutarları nazım hesaplarda izlenir. Anapara tahsilatlarında bu hesap geçici olarak kullanılabilir, sonrasında anapara tutarı ilgili hesapla karşılıklı olarak kapatılır.

(3) Türev ürünlerin aylık değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve borç oluşturan farklar bu hesaba alınır.

(4) Sözleşmeden doğan faiz, masraf veya teminatlara ilişkin ödemeler bu hesapla ilişkilendirilmez.

Hesabın işleyişi

MADDE 264/C- (1) Türev ürün borçları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin aleyhte olması durumunda bu hesaba alacak, 630- Giderler Hesabına borç kaydedilir.

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içindeki türev ürün borçları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, 334- Türev Ürün Borçları Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin lehte olması ve bu hesapta bakiye olması durumunda bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Vade tarihinde gerçeğe uygun değeri aleyhte olan türev ürünün işlem tarihi itibarıyla değeri bu hesaba borç, karşılığı ilgili hesaba alacak kaydedilir.”

MADDE 83- Aynı Yönetmeliğin 266 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler” ibaresi “birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 84- Aynı Yönetmeliğin 267 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 85- Aynı Yönetmeliğin 286 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Merkez muhasebe birimi, Hazine Müsteşarlığından gerekli nakit sağlandıktan” ibaresi “Merkez muhasebe birimi tarafından, gerekli nakit sağlandıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 86- Aynı Yönetmeliğin 297 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senet değişim işlemi sonucu; geri alınan senedin itfa edilen anapara ve faiz tutarı ile ihraç edilen kuponlu senedin nominal tutarı arasındaki farkın içinde bulunulan aya ait olan kısmı gelirler hesabına, gelecek aylara ait olan kısmı ise bu hesaba kaydedilir. Değişim işleminin yeniden ihraç edilen senetlerle yapılması halinde bu senetler üzerindeki birikmiş faiz ve/veya anapara enflasyon farkları ilgili gider tahakkukları hesaplarına kaydedilir.”

MADDE 87- Aynı Yönetmeliğin 300 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 88- Aynı Yönetmeliğin 301 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4) Devlet iç borçlanma senetlerinin ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen borçlanma senetlerinin ilk ihraç tarihinden sonraki bir tarihte nakit borçlanma veya senet değişimi amacıyla yeniden ihraç edilmesi halinde ihraç tarihi itibarıyla gelecek aylarda ödenmek üzere yatırımcı lehine tahakkuk etmiş olan kupon faizi ve/veya anapara enflasyon farkları bu hesaba alacak, karşılığı ilgili hesaplara borç kaydedilir.”

MADDE 89- Aynı Yönetmeliğin 313 üncü maddesinde yer alan “7/A maddesi kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, altın tahvilleri, altına dayalı kira sertifikaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 90- Aynı Yönetmeliğin 314 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Ulusal para cinsinden ihraç edilen tahviller karşılığı olarak tahsilatın döviz cinsi ve döviz alış kuru üzerinden yapılıp muhasebe kayıtlarında döviz satış kuru kullanılması durumunda oluşacak olumlu kur farkı bütçe gelirleriyle ilişkilendirilmeksizin sadece gelir olarak kaydedilir.

(7) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları için Bakanlıkça belirlenen yöntemlerle ay sonunda değerleme yapılır.

(8) Devlet iç borçlanma senetlerinin ilk ihraç tarihinden sonraki bir tarihte yeniden ihraç edilmesi halinde ihraç tarihi itibarıyla yatırımcı lehine tahakkuk etmiş olan kupon faizi ve/veya anapara enflasyon farkları iskonto veya prim olarak değerlendirilmeksizin ilgili gider tahakkukları hesaplarına kaydedilir.”

MADDE 91- Aynı Yönetmeliğin 315 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“8) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ihraç edilen senet miktarına esas teşkil eden saflıktaki altın miktarının ulusal para karşılığı bu hesaba alacak, Bakanlıkça belirlenen yöntem üzerinden hesaplanan altın fiyatı üzerinden 102-Banka Hesabına borç; diğer taraftan olumlu değerleme farkı oluşması durumundaki fark 600-Gelirler Hesabına alacak, olumsuz değerleme farkı oluşması durumundaki fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

9) Tahviller hesabında kayıtlı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ay sonlarında değerlemesi yapıldığında oluşan altın fiyat artışı tutarı bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.”

“Senet değişim işlemi sonucu iskonto gideri ortaya çıkması durumundaki farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 630-Giderler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına veya 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; farkın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Senet değişim işlemi sonucu prim geliri ortaya çıkması durumundaki farkın; içinde bulunulan aya ait kısmı 600-Gelirler Hesabına, sonraki aylara veya yıllara ait kısmı ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına veya 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alacak; farkın tamamı 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.”

“5) Tahviller hesabında kayıtlı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının ay sonlarında değerlemesi yapıldığında oluşan altın fiyat azalışı tutarı bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 92- Aynı Yönetmeliğin 322 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 93- Aynı Yönetmeliğin 323 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 94- Aynı Yönetmeliğin 324 üncü maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 95- Aynı Yönetmeliğin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, (6) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, (7) numaralı alt bendinde yer alan “Hazinece” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 96- Aynı Yönetmeliğin 329 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı” ibaresinden sonra gelmek üzere“434 Türev Ürün Borçları Hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 97- Aynı Yönetmeliğin 331 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 98- Aynı Yönetmeliğe 331 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

434 Türev ürün borçları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 331/A- (1) Türev ürün borçları hesabı, finans piyasalarından sağlanan türev ürünlerin türev partnerleri vasıtasıyla kullanılması sonucunda oluşan borçlardan vadesi bir yılı aşanların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

MADDE 331/B- (1) Alım-satım veya finansal riskten korunma amacıyla bir yıldan daha uzun bir süre için elde bulundurmak niyetiyle yapılan türev sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir.

(2) Türev ürün sözleşmesine ilişkin anapara tutarları nazım hesaplarda izlenir. Anapara tahsilatlarında bu hesap geçici olarak kullanılabilir, sonrasında anapara tutarı ilgili hesapla karşılıklı olarak kapatılır.

(3) Türev ürünlerin aylık değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve borç oluşturan farklar bu hesaba alınır.

(4) Sözleşmeden doğan faiz, masraf veya teminatlara ilişkin ödemeler bu hesapla ilişkilendirilmez.

Hesabın işleyişi

MADDE 331/C- (1) Türev ürün borçları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin aleyhte olması durumunda bu hesaba alacak, 630- Giderler Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Ay sonlarında yapılan değerleme sonucunda türev ürünlerin gerçeğe uygun değerinin lehte olması ve bu hesapta bakiye olması durumunda bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Türev ürün sözleşmelerinden vadesi 1 yılın altına inenler bu hesaba borç, 334- Türev Ürün Borçları Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 99- Aynı Yönetmeliğin 348 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senet değişim işlemi sonucu; geri alınan senedin itfa edilen anapara ve faiz tutarı ile ihraç edilen kuponlu senetlerin nominal tutarı arasındaki farkın faaliyet dönemini takip eden dönemlere ait olan kısmı bu hesaba kaydedilir. Değişim işleminin yeniden ihraç edilen senetlerle yapılması halinde bu senetler üzerindeki birikmiş faiz ve/veya anapara enflasyon farkları ilgili gider tahakkukları hesaplarına kaydedilir.”

MADDE 100- Aynı Yönetmeliğin 351 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 101- Aynı Yönetmeliğin 352 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4) Devlet iç borçlanma senetlerinin ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen borçlanma senetlerinin ilk ihraç tarihinden sonraki bir tarihte nakit borçlanma veya senet değişimi amacıyla yeniden ihraç edilmesi halinde ihraç tarihi itibarıyla içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenmek üzere yatırımcı lehine tahakkuk etmiş olan kupon faizi ve/veya anapara enflasyon farkları bu hesaba alacak, karşılığı ilgili hesaplara borç kaydedilir.”

MADDE 102- Aynı Yönetmeliğin 360 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511 Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Değer hareketleri grubu, aynı bütçeli kamu idarelerinin farklı muhasebe birimleri arasındaki nakit ve nakit dışı değer hareketlerine ait işlemler ile aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 103- Aynı Yönetmeliğin 361 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlığın elektronik tahsilat uygulamaları kapsamındaki tahsilatların doğrudan Bakanlıkça merkez muhasebe birimlerine veya Hazineye gönderilmesinde de bu hesap kullanılır.”

MADDE 104- Aynı Yönetmeliğin 362 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 105- Aynı Yönetmeliğin 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 106- Aynı Yönetmeliğin 364 üncü maddesinin başlığında yer alan “Muhasebe birimleri” ibaresi “Birimler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimler arası işlemler hesabı, aynı bütçeli kamu idarelerine ait muhasebe birimlerinin birbirlerine gönderdikleri veya birbirlerinden aldıkları para ve kıymetler, birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları tahsilat ve ödemeler ile aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 107- Aynı Yönetmeliğin 365 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muhasebe birimleri arası işlemler” ibareleri “Birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “Hazineye” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“6) Aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki devir işlemleri.”

“(2) Bakanlıkça yürütülen muhasebe bilişim sistemi üzerinden aynı bütçeli kamu idarelerine hizmet veren farklı muhasebe birimlerinin birbirleri adına yapacakları tahsilat, bu hesap kullanılmaksızın doğrudan ilgili hesaplara kaydedilebilir.”

MADDE 108- Aynı Yönetmeliğin 366 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Muhasebe birimleri arası işlemler” ibaresi “Birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (13) numaralı alt bendinde yer alan “farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (12) numaralı alt bendinde yer alan “farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“16) Aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki tüm devir işlemlerinde devir alan birim için bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.”

“15) Aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki tüm devir işlemlerinde devir yapan birim için bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.”

MADDE 109- Aynı Yönetmeliğin 373 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler” ibareleri “birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 110- Aynı Yönetmeliğin 400 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 111- Aynı Yönetmeliğin 418 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Düzeltme ve iade belgesinin, farklı şekil ve içerikte düzenlenmesi ile bu belgeyi idare veya muhasebe birimi nezdinde düzenlettirmeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 112- Aynı Yönetmeliğin 420 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 113- Aynı Yönetmeliğin 421 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 114- Aynı Yönetmeliğin 424 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 115- Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 116- Aynı Yönetmeliğin 429 uncu, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 117- Aynı Yönetmeliğin 432 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 432- (1) Gider yansıtma hesabı; giderler hesabı veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarını kullanan idarelerde maliyet hesaplarına kaydedilen tutarların, bütçe giderleri hesabı, ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı ve bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabına yansıtılması için kullanılır.”

MADDE 118- Aynı Yönetmeliğin 433 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 433- (1) Gider yansıtma hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) 630-Giderler Hesabı veya ilgili bilanço ya da maliyet hesaplarına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilen tutarlar, bu hesaba alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabı, 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı, 833-Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Hesap düzeltmesi amacıyla 630-Giderler Hesabı veya ilgili bilanço ya da maliyet hesabına alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilen tutarlar, bu hesaba borç, 830-Bütçe Giderleri Hesabı, 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı, 833-Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir.”

MADDE 119- Aynı Yönetmeliğin 438 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan ödeneklerin” ibaresi “tenkislerin” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı” ile “907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 120- Aynı Yönetmeliğin 439 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “fonksiyonel,” ibaresi “program,” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bentte yer alan “sınıflandırmanın ikinci, üçüncü veya dördüncü” ibaresi “sınıflandırmanın ikinci” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı ve mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabının” ibaresi, aynı fıkranın (d) bendinin (4) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 121- Aynı Yönetmeliğin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kullanılmamış ödeneklerin yapılan tenkislerinden sonra geçici mizanda bu hesabın borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekir.”

MADDE 122- Aynı Yönetmeliğin 449 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 123- Aynı Yönetmeliğin 452 nci, 453 üncü, 454 üncü ve 455 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 124- Aynı Yönetmeliğin 463 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 125- Aynı Yönetmeliğin 464 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “kayıtlı değerleri” ibaresi “gerçeğe uygun değerleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bentte yer alan “gerçeğe uygun değerleri” ibaresi “kayıtlı değerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 126- Aynı Yönetmeliğin 473 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 127- Aynı Yönetmeliğin 481 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 128- Aynı Yönetmeliğin 482 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 482- (1) Verilen garantiler hesabı; 4749 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlıkça genel bütçe dışı idare veya kuruluşlar lehine verilen Hazine garantisi tutarları, lehine garanti verilmiş idare veya kuruluşlar tarafından yapılan kullanımlar, Hazine garantisi tutarlarından iptal olunan, ilgili idare veya kuruluşlarca ödemesi yapılan, ikraza dönüştürülen veya idare ve kuruluşlarca üstlenilenler ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen talep garantileri ve bunlardan yerine getirilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 129- Aynı Yönetmeliğin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Alacak

1) Verilen Hazine garantileri kapsamında ilgili idare veya kuruluşlarca yapılan kullanımlar, işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bu hesaba borç ve alacak kaydedilir.

2) İptal olunan garantiler ile ilgili kurumca geri ödendiği bildirilen tutarlar bu hesaba alacak, 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

3) Hazine garantili borçlardan borçlu kurumca ödenmediğinden risk hesabından ödenenlerin anaparası bu hesaba alacak, 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. Yapılan anapara ve faiz ödemesi ise bir taraftan 339-Risk Hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 954-Risk Hesabı Alacakları Hesabına borç, 955-Risk Hesabı Alacakları Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

4) Sözleşmede belirlenen dönemler sonunda kamu idaresi ile işletmeci arasında mutabakata varıldığında bu hesaba alacak, 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

5) Verilen garantiler hesabı borç bakiyesinin, ay sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”

MADDE 130- Aynı Yönetmeliğin 492 nci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 131- Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerince” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 132- Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 133- Aynı Yönetmeliğin 495 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerince” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 134- Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler hesabı” ibaresi “birimler arası işlemler hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 135- Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” ibaresi “511-Birimler Arası İşlemler Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 136- Aynı Yönetmeliğin 518 inci, 520 nci, 522 nci, 524 üncü, 526 ncı ve 528 inci maddelerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe” ibaresi “Bakanlığa bağlı ilgili muhasebe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 137- Aynı Yönetmeliğe 533 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş ve mevcut “533/A”, “533/B”, “533/C”, “533/Ç”, “533/D”, “533/E”, “533/F”, “533/G” ve “533/Ğ” maddeleri teselsül ettirilerek bu maddelerin numaraları sırasıyla “533/H”, “533/I”, “533/İ”, “533/J”, “533/K”, “533/L”, “533/M”, “533/N” ve “533/O” şeklinde değiştirilmiştir.

“97 Türev Ürün Hesapları

MADDE 533/A- (1) Bu hesap grubu türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara borçlarının ve alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Türev ürün hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

970 Türev Piyasası Borçları Hesabı

971 Türev Piyasası Borçları Karşılığı Hesabı

972 Türev Piyasası Alacakları Hesabı

973 Türev Piyasası Alacakları Karşılığı Hesabı

970 Türev piyasası borçları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 533/B- (1) Bu hesap türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara borçlarının izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 533/C- (1) Türev piyasası borçları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara borçları bu hesaba borç, 971-Türev Piyasası Borçları Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Türev ürün sözleşmesinden doğan anapara borcunun kapatılması durumunda bu hesaba alacak, 971-Türev Piyasası Borçları Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

971 Türev piyasası borçları karşılığı hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 533/Ç- (1) Bu hesaba, 970-Türev Piyasası Borçları Hesabına yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.

Hesabın işleyişi

MADDE 533/D- (1) Türev piyasası borçları karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) 970-Türev Piyasası Borçları Hesabına borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir.

b) Borç

1) 970-Türev Piyasası Borçları Hesabına alacak kaydedilen tutarlar bu hesaba borç kaydedilir.

972 Türev piyasası alacakları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 533/E- (1) Bu hesap türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 533/F- (1) Türev piyasası alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Türev ürün sözleşmelerinden doğan anapara alacakları bu hesaba borç, 973-Türev Piyasası Alacakları Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Türev ürün sözleşmesinden doğan anapara alacağının tahsil edilmesi durumunda bu hesaba alacak, 973-Türev Piyasası Alacakları Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.

973 Türev piyasası alacakları karşılığı hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 533/G- (1) Bu hesaba, 972-Türev Piyasası Alacakları Hesabına yazılan tutarlar karşılık olarak kaydedilir.

Hesabın işleyişi

MADDE 533/Ğ- (1) Türev piyasası alacakları karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) 972-Türev Piyasası Alacakları Hesabına borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir.

b) Borç

1) 972-Türev Piyasası Alacakları Hesabına alacak kaydedilen tutarlar bu hesaba borç kaydedilir.”

MADDE 138- Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mahsup dönemi işlemleri, mahsuba ilişkin işlemlerin ait olduğu yılın muhasebe kayıtlarında gösterilir.”

MADDE 139- Aynı Yönetmeliğin 535 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin (5) numaralı alt bendinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler hesabı,” ibaresi “birimler arası işlemler hesabı,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Birden fazla muhasebe biriminden hizmet alan kamu idarelerinin dönem sonu kapanış kayıtları bu idarelerin merkez muhasebe birimleri tarafından yapılır.

(6) Dönem sonu işlemlerini, muhasebe birimi ve/veya harcama birimi bazında yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 140- Aynı Yönetmeliğin 536 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Birden fazla muhasebe biriminden hizmet alan kamu idarelerinin yeni yıl açılış kayıtları bu idarelerin merkez muhasebe birimleri tarafından yapılır.

(5) Dönem başı işlemlerini, muhasebe birimi ve/veya harcama birimi bazında yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 141- Aynı Yönetmeliğin 539 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“8) Bütçe giderlerinin faaliyet sınıflandırması tablosu”

MADDE 142- Aynı Yönetmeliğin 540 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu defter üzerinde tutulması gerekli bilgilerin elektronik ortamda oluşması ve izlenmesi durumunda Bakanlık uygun görüşüyle ayrıca borçlular defteri tutulmaz.”

MADDE 143- Aynı Yönetmeliğin 547 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5), (6) ve (10) numaralı alt bentlerinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler hesabına,” ibareleri “birimler arası işlemler hesabına,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “muhasebe birimleri arası işlemler” ibaresi “birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “Muhasebe birimleri arası işlemler” ibaresi “Birimler arası işlemler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 144- Aynı Yönetmeliğin 556 ncı maddesinde yer alan “Kurumsal, fonksiyonel” ibaresi “Program, kurumsal” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 145- Aynı Yönetmeliğin 558 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “maliye uzmanları” ibaresi “muhasebat kontrolörleri” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Defterdarlık uzmanlarınca” ibaresi “Muhasebe denetmenlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 146- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin 148 inci ve 149 uncu maddeleriyle yürürlükten kaldırılan belgeler, Devlet Borçları Muhasebe Birimi ile İç Ödemeler Muhasebe Birimince 31/12/2024 tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilir.

MADDE 147- Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 148- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ödeme Emri 1-A” yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte yer alan “Ödeme Emri 1-B” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 149- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “MİF-2(ÖN)” yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte yer alan “Ödeme Emri Belgesi-2” ekteki şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 150- Bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 151- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın