MEB Genelgesi 2018/8 Pansiyonlu Okul Denetimleri Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24301423-918.99-E.3908650

23.02.2018

Konu : Pansiyonlu Okul Denetimleri.

GENELGE

2018/8

İlgi: a) 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

b) 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.

c) 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi.

d) Bakanlığımız 2014/16 sayılı Genelgesi.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul/kurumlarında; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, denetleme ve rehberlik çalışmaları ilgi (a) Kanun, ilgi (b) ve (c) Yönetmelik ile ilgi (d) Genelge doğrultusunda İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu amaçla, Bakanlığımız taşra teşkilatı ile okul ve kuruluşlarında hazırlanan denetleme programı çerçevesinde, ilgi (ç) Rehbere uygun olarak, MEBBİS İSGB modülü “Denetim Uygulamaları” bölümünden elektronik ortamda kayıt tutularak denetim ve rehberlik faaliyeti yürütülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı pansiyonlu okulların EK-l’de yer alan “Pansiyonlu Okul Denetim Kriterleri” ile aşağıda belirtilen esaslara göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin; il/ilçe işveren/işveren vekillerinin yönetiminde teknik bilgi ve yeterliliğe sahip uzmanlarca denetlenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

a) Denetim heyetinin, valilik makam onayı alınarak işveren vekili başkanlığında, iş güvenliği uzmanı ile sivil savunma uzmanı/amiri veya zorunlu hallerde ilçe İSG Büro Yöneticisinin üye sıfatıyla katılımından üç kişiden oluşturulması,

b) 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı pansiyonlu okul denetiminin 2018 Mart-Haziran ayı döneminde yapılması,

c) 2018 – 2019 eğitim öğretim yılından itibaren her yıl, yılda bir kez Eylül-Aralık ayı döneminde yapılması,

ç) Denetim sonunda, denetim heyetince EK-2’de yer alan “Denetim Formu”nun doldurularak taraflarca imza altına alınması,

d) İmzalanan formun bir nüshasının okul müdürlüğünde, bir nüshasının Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi, bir nüshasının da İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde muhafaza edilecek şekilde tanzim edilmesi,

e) Denetim Heyetince tespit edilen, ortaya çıkması muhtemel risklerden ciddi ve yakın bir tehlike arz eden durumlar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) açılarak, EK-3’teki “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu” doldurulması ve okul müdürlüğüne verilmesi,

f) Denetim heyetince açılan DÖF’lerin okul müdürlüğüne verilen süre içerisinde gerekli iyileştirmenin yapılarak, İl İSGB’ye yazılı başvuruyla kapatılması,

g) Zamanında kapatılmayan DÖF’ler için İl Millî Eğitim Müdürlüğünün takip denetimi başlatması, ayrıca durumun okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine iletilmesi,

h) Pansiyonlu okul denetimine katılan heyette bulunan iş güvenliği uzmanın zorunlu haller dışında üst üste aynı okul denetim heyetinde görev verilmemesi,

ı) Denetim heyetince, özellikle bir önceki yıl denetiminde ele alınan, eksik bulunan ve DÖF açılan hususlardan başlayarak denetim sürecinin yürütülmesi,

i) Denetim süreçlerinin Bakanlığımızca izleme ve değerlendirilmesinin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yapılması, izleme ve değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi durumlarında EK-2 formunun Genel Müdürlük onayı ile revize edilmesi,

hususlarına dikkat edilerek, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınma hizmetinin sağlanması ile eğitim ortam ve süreçlerinin hassasiyetle yönetilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

EK :

1- Pansiyonlu Okul Denetim Kriterleri

2- Denetim Formu

3- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu

Bu Yazıyı Paylaşın