MEB Genelgesi 2018/6 Rehberlik Hizmetleri

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 10096465-10.06.01-E.3296874

15.02.2018

Konu : Rehberlik Hizmetleri

GENELGE

2018/6

İlgi: a) 14/7/1965 kabul tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.

c) 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

ç) 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği.

Kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı Anayasamızda güvence altına alınmıştır. Bu güvence, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ilgili alt mevzuat düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır. Temel bir insan hakkı olan eğitim hizmeti, ayrım gözetmeksizin tüm bireylere açık olup bu hizmetlerden tüm bireylerin eşit düzeyde yararlanması esastır.

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde; kendini tanıyan, kendine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen ve sorumluluk alan bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla eğitimde rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

İlgi (ç) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu; il ve ilçelerde yürütülecek rehberlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik karar almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu tüm bireylerin rehberlik hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni olmayan eğitim kuramlarında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirler.

İlgi (a) Kanunda devlet memurlarının görevlendirilebileceğine yönelik hüküm bulunmaktadır. İlgi (b) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (ı) bendi gereğince İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun önerdiği tedbir kararlarını göz önünde bulundurarak okul/kuramlarda rehberlik servisi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri aracılığıyla eğitim kuramlarındaki rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin tedbirleri alır.

Bu kapsamda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından;

1- İlgi (c) Yönetmeliğin “Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu tarafından önerilen karar da göz önünde bulundurularak rehberlik öğretmenlerinin okul ve kurumlara dengeli bir şekilde dağılımının gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınır.

2- Rehberlik öğretmeni görevlendirmelerinin normu olan; ancak rehberlik öğretmeni bulunmayan okul/kurumlara yapılması esastır.

3- İlgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre rehberlik öğretmeni normu bulunmayan okul/kurumlarda, İlgi (ç) Yönetmelik hükümlerince Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından rehberlik hizmetlerine yönelik gerekli çalışmaların planlanması ve takibi sağlanır.

4- Okul/kurumlara görevlendirmeler yapılırken norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerine öncelik verilecektir. Bu kapsamda, norm fazlası rehberlik öğretmenlerinin okul/kuruma görevlendirmeleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

a) Norm fazlası olan rehberlik öğretmenleri kadrolarının bulunduğu okul/kurum dışında en fazla iki okul/kuruma görevlendirilebilecektir.

b) Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin iki okul /kuruma görevlendirilmesi halinde haftalık çalışma süreleri bir okulda üç iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

5- Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin ihtiyacı karşılayamaması durumunda öncelikle birden fazla rehberlik öğretmeni olan okullardan görevlendirme yapılması; bu durumdaki görevlendirmeler yapılırken istekli olan yoksa aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

a) Hizmet puanı düşük olan rehberlik öğretmeninden başlayarak görevlendirme yapılacaktır.

b) Rehberlik öğretmeni, kadrosunun bulunduğu okul/kurum dışında yalnızca bir okul/ kuruma görevlendirilebilecektir.

c) Okul rehberlik servislerine yapılacak olan görevlendirmeler haftada en fazla 2 gün olacak şekilde planlanacaktır.

6- Mahalli ve merkezi eğitimler alarak özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanlarında eğitici ve uygulayıcı sertifikası bulunan rehberlik öğretmenleri, ihtiyaç doğrultusunda haftada 5 güne kadar Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevlendirilebileceklerdir.

7- Rehberlik öğretmeni görevlendirmeleri, rehberlik faaliyetlerinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla her ders dönemi başında planlanacaktır.

8- 3/9/2004 tarihli ve 2004/65 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ve 14/10/2005 tarihli ve 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi konulu genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun önerisi dikkate alınarak rehberlik öğretmenlerinin okul ve kurumlara dengeli bir şekilde dağılımının gerçekleşmesi, öngörülen hedeflere ulaşılması için bu Genelge hükümleri doğrultusunda görevlendirme planlamalarının yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Millî Eğitim Bakanı

Bu Yazıyı Paylaşın