Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 14)

18 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29657

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.1 inci maddesine son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemler bakımından da bu bölümün birinci ve ikinci fıkraları uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafındaki “ikibin” ibaresi “üçbin”, “beşbin” ibaresi “yedibinbeşyüz” olarak, üçüncü paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emeklilik sözleşmesi ile bu madde kapsamındaki hayat sigortası sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafına “yükümlüler;” ibaresinden sonra gelmek üzere ve bu ibarenin bir alt satırına “- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,” ibaresi eklenmiş, maddenin birinci paragrafında yer alan “300” ibaresi “yediyüzelli”, “Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde 5.000 TL’yi (Aynı takvim yılı içinde 2.000 TL üzerinde nakit çekilmesine veya başka bir hesaba transfer edilmesine imkan verilenler hariç)” ibaresi “Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “yeri ve” ibaresi ile “kimlik paylaşım sistemi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe 2.2.10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

2.2.11. Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin İşlemler

Elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde yükümlüler;

– Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,

– Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı yediyüzelli TL’yi,

– Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,

aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında kimlik tespiti yapmayabilirler.

Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yükümlülerce;

– Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,

– Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi,

– Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması,

koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.

Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın