Maden İşlerinde Emekli Aylığı Alırken Yeraltında Çalışan Sigortalıların Bildirimi Hakkında Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

DUYURU

0510 ve 0520 iş kolu kodlarında tescil edilmiş maden işlerinde emekli aylığı alırken yeraltında çalışan sigortalıların bildirimine yönelik olarak e-Bildirge sistemine “(48)-Emekli Yeraltında Çalışan” kodlu belge türü eklenerek işverenlerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 9. maddesi 3213 sayılı Maden Kanununa eklenen Ek-9. Maddede “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla; 11.09.2014 tarihinden sonra linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yeraltında çalışanlara ödenecek ücret asgari ücretin iki katından aşağı olamayacak ve bildirimlerde buna göre yapılacaktır.

Diğer taraftan, 26.06.2016 tarihli, 29754 sayılı Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak desteğe ilişkin tebliğde desteğin 2016/Ocak döneminden itibaren 5 yıl süreyle uygulanacağı hüküm altına alındığından, daha önce sigortalılarını 2 nolu belge türüyle bildirmiş olan işverenlerimiz geriye dönük olarak 2 nolu belge türünden yapmış oldukları bildirimlerin 48 nolu belge türüyle değiştirilmesi amacıyla gerekli müracaatları yapabileceklerdir.

48 NOLU BELGE: (YERALTINDA EMEKLİ ÇALIŞANLAR)
Seçilebilecek Kanun Numarası Kanun numarası seçilemez
Sigortalı İşveren Toplam
Hissesi Hissesi Hisse
Sigorta Kolları (%) (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2 2
7,5 24,5 32
Bu Yazıyı Paylaşın