"Kriz Var Küçülüyoruz, Bölüm Kapatıyoruz" Gibi Nedenlerden Dolayı Yapılan Fesihler Geçerli midir?

 

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/12674
Karar No : 2015/16887
Tarih : 11.05.2015
ÖZET:
  • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI
  • DAVALI İŞVERENCE FESİHTEN ÖNCE KISA SÜRE ÖNCE İŞÇİ ALIMI YAPILDIĞI
  • DAVALI İŞVERENCE FESHE GEREKÇE GÖSTERİLEN İŞLETMESEL SEBEBİN TUTARLI OLARAK UYGULANDIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ
  • HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

KARAR :

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin ekonomik gerekçelerle geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafça temyiz edilmiş, Dairemizce yapılan temyiz incelemesinde karar, dava dışı grup şirketler ile davalı arasında organik bağ bulunup bulunmadığı, faaliyetlerinin aynı iş koluna girip girmediği, aralarında işçi transferleri olup olmadığının ve davalı şirketin aldığı işletmesel kararı tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı, fesihte keyfi davranıp davranılmadığı, işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı, hususlarının araştırılmasına yönelik olarak bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyulmakla, yapılan araştırma sonrası davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden, işyerinde kameraman olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, 31.12.2012 tarihli fesih bildirimi ile davalının mali sıkıntı yaşaması, bu sebeple küçülme yoluna gidilmesi gerekçesiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda alınan bilirkişi raporunda, davalı şirketin zarar ettiği, fesihten sonra işçi alımı yapmadığı, istihdam azaltımına gidildiği tespit edilmişse de emsal işçiler tarafından açılan işe iade davalarında davalı işyerinde fesihten kısa süre önce işçi alımı yapıldığı ve ayrıca dava dışı grup şirketleri için fesihten hemen sonra kameraman olarak çalıştırılmak üzere işçi arandığına dair ilan verildiği belirlenerek feshin geçersizliğine hükmedilmiş ve emsal nitelikteki bu kararlar Yargıtay denetiminden geçerek onanmıştır.(Yargıtay 9.H.D. 30/04/2015 tarih ve 2015/3559-3560 esas 2015/15809-15810 karar )Davalı işverence fesihten önce kısa süre önce işçi alımı yapıldığı ve fesihten sonra verilen iş ilanına göre davalı işverence feshe gerekçe gösterilen işletmesel sebebin tutarlı olarak uygulandığından söz edilemez. Bu durumda, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davalı işveren nezdinde İŞE İADESİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 521,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliği ile, 11.05.2015 tarihinde karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın