KPSS Tercih Kılavuzu İle Şart Getirilemez

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
 
Esas : 2020/1560
Karar : 2021/298
Tarih : 17.02.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

2- … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onikinci Dairesinin 23/10/2019 tarih ve E:2017/2301, K:2019/7930 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu’nun 6199 sayılı nitelik kodunda yer alan “yerleştirme işleminin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 23/10/2019 tarih ve E:2017/2301, K:2019/7930 sayılı kararıyla;

11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Zabıta memurluğuna atanma şartları” başlıklı 13. maddesi ile bu maddede değişiklik öngören ve 14/11/2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesine yer verildikten sonra,

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümünde her ne kadar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu’nun “6199” sayılı nitelik kodunda yer alan, “Yerleştirme işleminin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin genel anlamda iptali istenilmiş ise de, dilekçenin içeriğinden; davacının, anılan nitelik kodunda belirtilen özel şartın “zabıta memurluğu kadrosu” bakımından iptalini istediği anlaşıldığından, anılan nitelik kodundaki özel şartın, zabıta memurluğu kadrosu bağlamında incelendiği,

Dairelerinin 06/04/2011 tarih ve E:2008/5911, K:2011/1567 sayılı kararı ile 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/c maddesinde yer alan; “Sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak” koşulunun iptaline karar verildiği ve anılan kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 12/03/2014 tarih ve E:2011/1883 K:2014/767 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği,

Dairelerince verilen iptal kararından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 14/11/2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle esas Yönetmeliğe eklenen 13/A maddesinde; “Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak” şartının getirildiği,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu duyurusunun 21/06/2017 tarihinde yapıldığı, 21/06/2017-03/07/2017 tarihlerinde anılan Kılavuz hükümleri uyarınca tercihlerin alındığı ve 19/07/2017 tarihinde ise yerleştirmelerin yapıldığı,

11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/c maddesinde yer alan yaş şartıyla ilgili düzenlemenin yargı kararı ile iptal edildiği ve yeni Yönetmeliğin ise 14/11/2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu’nun yayımlandığı 21/06/2017 tarihinde, zabıta memurluğu kadrosu için aranan yaş şartının hukuki dayanağının bulunmadığı,

Bu nedenle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu’nun “zabıta memurluğu kadrosu” için “6199” sayılı nitelik kodunda yer verilen; “Yerleştirme işleminin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak” ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Davalı idareler tarafından, KPSS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen nitelik kodlarının, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlar doğrultusunda belirlendiği, idarenin, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlarda, bu belirleyicilik ve takdir hakkının engellenmemesi ve bu konuda yerindelik denetimi yapılmaması gerektiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarelerden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan;

“a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 23/10/2019 tarih ve E:2017/2301, K:2019/7930 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kullanılmayan … TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idarelerden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına iadesine,

4. Kesin olarak, 17.02.2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51. maddesinde; “….. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir…..” hükmü yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından, mülga Devlet Personel Başkanlığına hitaben yazılan 23/05/2017 tarih ve E.11843 sayılı yazıda; “5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği, bu Yönetmelikler kapsamında zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına personel alımı yapılmaktayken mahkeme kararları ile ilk defa memur alımına ilişkin hükümlerin ve yaş şartına ilişkin hükümlerin iptal edildiği, bunun üzerine Devlet Personel Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına 2016 yılından itibaren merkezi yerleştirme yoluyla atama yapıldığı, ancak yapılacak atamalarda gerek görevin niteliği ve gerekse bu görevi yürütecek personelin özellikleri itibarıyla, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için “30 yaşını doldurmamış olmak” şartının aranmasının uygun olacağının değerlendirildiği.” bildirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, memuriyete girişte aranacak yaş koşulunun sadece “alt sınır” şeklinde belirlendiği, idarelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetin özellikleri de dikkate alınarak yaş konusunda üst sınır belirlemelerinin mümkün ve takdir yetkileri kapsamında olduğu, 657 sayılı Kanun’da da bu konuda aksine bir düzenlemeye yer verilmediğinden, dava konusu KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu’nun “zabıta memurluğu kadrosu” için “6199” sayılı nitelik kodunda yer alan; “Yerleştirme işleminin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak” şartı, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olup sözü edilen düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığından, temyiz istemlerinin kabulü ve temyize konu kararın bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

Bu Yazıyı Paylaşın