Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendinde yer alan “veya üç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman”, “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya üç” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan genel kurul toplantılarında alınan birleşme kararları geçerli olup bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak birleştirme kararları için bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/10/2017 30226
Bu Yazıyı Paylaşın