Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31706

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 15/9/2006 tarihli ve 26290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kurulu Güç: Talep sahibinin Kuruluş tesisine kurmayı planladığı tüm sistem ve cihazların kullanacağı elektrik enerjisi toplam gücünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer” ibaresi “14/7/2007 tarihli ve 26582” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “hükümlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “21/7/1991 tarihli ve 20936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “622” ibaresi “62305” olarak değiştirilmiştir.

“c) Talep sahibi 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği gereğince yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan güvenlik sertifikası almakla yükümlü ve sorumludur. Bu yükümlülük ve sorumluluk yerine getirilmeden kurulum ve/veya montaj yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki talepler, anılan madde kapsamında değerlendirme yapılarak ücretlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 3194 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki talepler, anılan madde kapsamında değerlendirme yapılarak ücretlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve onikinci fıkrasında yer alan “Yıllık” ibaresi “3194 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında alınan ücretler hariç, yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kararına bağlı olmak üzere” ibaresi “bilgisine sunulmak şartıyla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen kule kullanım ve yer kullanım ücretleri 2022 yılı için geçerli olup, müteakip yıllarda tüketici fiyatları endeksi 12 aylık ortalamasına göre arttırılır. 3194 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında belirlenen ücretler anılan maddeye göre arttırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/9/2006 26290
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/9/2008 27007

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın