altinoz.com.tr

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1529)

13 Eylül 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30887

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1529

Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Eylül 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Karar hükümlerine göre hibe sözleşmesi imzalanmış ancak bu kapsamda kendilerine herhangi bir ödeme yapılmamış yatırımcıların, bu maddenin yayımını izleyen 30 gün içerisinde hibe desteğine konu projeden vazgeçtiklerine dair ilgili il müdürlüklerine yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, il müdürlüğünün onayı ile projeleri tasfiye edilerek vermiş oldukları teminatları iade edilir. Sözleşmenin bu madde hükmünce tasfiye edilmesi durumunda yatırımcı, idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.