Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/1)

21 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31726

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürü/il müdür yardımcısı” olarak, aynı bentte yer alan “ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “ticaret il müdürü” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“öö) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“(12) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden üç yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, üç yıllık izleme süresi devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, bu Tebliğin Ek-5’inde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“r) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden üç yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise üç yıllık izleme süresi tamamlanmadan daha önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları, benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dışında kalan illerin katsayısı ayrıca ikiyle çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” , “üç” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibareleri “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde bulunan Ek-3 Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Tablosunda yer alan 10 numaralı kriter aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10-Başvuruda sunulan projenin niteliği
Tatbikat projesi 5 5  
Avan proje 1  

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/2/2021 31398
2- 9/10/2021 31623
3- 2/12/2021 31677
Bu Yazıyı Paylaşın