tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kabahatler Kanununa Aykırılıkta Görevsizlik Olmaz

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi

Esas No : 2011/10103
Karar No : 2012/30566
Tarih : 11.10.2012

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Gereği düşünüldü:

KARAR :

Katılan vekilinin sanık hakkında kurulan hükmü temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında, adı geçen sanıkla sınırlı yapılan incelemede:

1- ) Sanık hakkında hazineye ait taşınmaza anfi tiyatro, beton zemin, duş alanı, merdiven, kafeterya, yeşil alan, yürüyüş yolu, şemsiye ve şezlong alanı, iskele ve seyyar iskele yapmak suretiyle tecavüz ettiğinden bahisle dava açılmış ise de; dosyada tapu kaydı bulunmadığından tecavüze konu taşınmazın varsa tapu kaydı getirtilerek gerektiğinde refakate inşaat mühendisi bilirkişi de alınarak yeniden keşif yapılıp taşınmazın niteliği, bina vasfında olup olmadığı, yapımı için ruhsat gerekip gerekmediği, İmar Kanunu ve mevzuatı içinde kalıp kalmadığı belirlenmek suretiyle sanığın tecavüz ettiği iddia olunan taşınmazın özel imar rejimine tabi yerde olup olmadığı ve binanın yapım tarihi de araştırılarak sonucuna göre T.C.K.nun 184 ve Kıyı Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken görevsizlik kararı verilmesi,

2- ) Kabul ve uygulamaya göre ise:

Sanık hakkında T.C.K.nun 154/1. maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davasında, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturması halinde Kabahatler Kanununun 24. maddesine göre mahkemece idari yaptırım kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, idari yaptırım kararına mülki amirin karar vereceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi,

SONUÇ :

Yasaya aykırı, katılan hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 11.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.