İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri ile İlgili 2018/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30398

Başbakanlıktan:

Konu : İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri

GENELGE

2018/6

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak, ailenin bütünlüğünü korumak, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak görevleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Bu kapsamda; “Gerçek Kişiler ve özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca, ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunmak üzere gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca aile danışma merkezleri açılmaktadır.

Ancak gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden bir kısmının mezkûr Yönetmelikte düzenlenen açılış iznini almadan ve denetime tabi olmaksızın çeşitli isimler altında aile danışmanlığı kapsamına giren faaliyetler yürüttükleri; aynca, tanı, teşhis, terapi gibi yöntemleri uygulamak suretiyle sağlık görevlileri gibi hizmet sunumunda bulundukları; illerde teşkil edilen ücret tespit komisyonları tarafından aile danışma merkezleri için tespit edilen ücret tarifelerine uymadıkları; aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmayan kişileri aile danışmanı olarak istihdam ettikleri müşahede edilmektedir.

Bu itibarla; Türk toplumunun kutsal temeli olan aile kuruntumun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli rolü bulunan aile danışma merkezlerinin toplum yararına faaliyette bulunmalarını sağlamak üzere aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca; mezkûr Yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunan merkezler tespit edilerek bunlar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilecektir.

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca; teftiş planlamaları kapsamında aile danışma merkezlerinde yapılacak denetimlerde kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

3. İçişleri Bakanlığınca; valilik ve kaymakamlıkların genel teftişine ilişkin rehberler güncellenerek, incelenecek ve denetlenecek konular arasına aile danışma merkezleri eklenecektir.

4. Maliye Bakanlığınca; mezkûr Yönetmeliğin kapsamına girmekle birlikte, açılış izni almadan hizmet sunduğu tespit edilen işyerlerinden Bakanlığa bildirilenlerin muhasebe kayıtları, gelir ve gidere ilişkin hesapları, vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenecektir.

5. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; aile danışmanlığı eğitimi alanında düzenlenen sertifika programlarının ilgili mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediği hususu denetlenecektir.

6. Sağlık Bakanlığınca; yetkili olmadığı halde çeşitli isimler altında sağlık hizmeti sunan merkezler tespit edilerek söz konusu fâaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma yürütülecektir.

Aile danışma merkezleri hakkında alınması öngörülen tedbirlerin mezkûr kurumlar tarafından gecikmeye mahal vermeyecek şekilde yerine getirilmesi ile denetimlere ilişkin verilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın