İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29710

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da elektronik uygunluk yazısı aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal edilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

a) Ek-1’de veya Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya,

b) Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya.

(2) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesi fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın karşılarında gösterilen gümrük rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumların fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği; belge, uygunluk yazısı, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Bakanlığın uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygunluk yazısının aslı” ibaresi “fiziksel olarak düzenlenen uygunluk yazısının aslı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenecek belgeye” ibaresi “düzenlenecek fiziksel ya da elektronik belgeye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

29/4/2016 tarihinden önce alınan izin belgeleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 29/4/2016 tarihinden önce İthalat Genel Müdürlüğünden İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi kapsamında alınan izin belgeleri, düzenlendikleri tarihten itibaren altı ay geçerlidir. Ancak süre uzatma niteliğindeki izin belgeleri için altı aylık sürenin hesabında, uzatma belgesinin alındığı tarih dikkate alınmadan iznin ilk olarak verildiği tarih esas alınır.

MADDE 14 – Bu Tebliğ 29/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın