İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

14 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30451

Adalet Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşyurtları Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve işbirliği programı çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun 9 uncu maddesi, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ile 6/4/2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı karar ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 96 ve 98 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alternatif başvuru: Program dokümanında hüküm bulunması halinde, başvuru sahibi tarafından program konusu işin asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte asıl başvurusunun yanı sıra farklı ortak üretim ve işbirliği hususlarını içeren farklı bir başvurunun sunulmasını,

b) Başvuru belgesi: Başvuru sahibi tarafından yeterliğinin tespiti ve ortak üretim ve işbirliği konularına yönelik taahhütlerini içeren belgeleri,

c) Çağrı: Ortak üretim ve işbirliği programının kamuoyu ve katılımcılara duyurulmasını,

ç) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, danışmanlık hizmeti karşılığı dışında idareden hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

d) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini belirli ölçüde kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu sağlık kurulu raporları ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

e) İş deneyimini gösteren belge: Başvuru sahibinin program konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeleri,

f) İşbaşı eğitim programı: Hükümlü ve tutukluların meslek sahibi yapılması ve uygulamalı meslek eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ile çalışma ortamına uyumun sağlanması amacıyla düzenlenen eğitim programını,

g) İşyurtları: Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan müdürlüğü,

ğ) Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam imkanlarını artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

h) Kurul: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,

ı) Kurum: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,

i) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesi: Kurum ile paydaş arasında imzalanan ve tarafların yerine getireceği yükümlülüklere ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

j) Paydaş: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme imzalanan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Program: Ortak üretim ve işbirliği programını,

l) Program dosyası: Ortak üretim ve işbirliği programına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin muhafaza edildiği dosyayı,

m) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemlerinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi amacıyla ilgili işyurdu müdürlüklerine aktarılmasını,

n) Teknolojik ürün deneyim belgesi: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin (f) alt bendi çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Uygulama Esasları ve İşbirliği Yöntemleri

Temel ilkeler ve uygulama esasları

MADDE 4 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programlarında hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ile yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi temel amaçtır. Programlar kapsamında ortak üretim ve yatırım, tasarım geliştirme, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, pazarlama, marka geliştirilmesi ve diğer faaliyetlerde bulunulabilir.

(2) Ortak üretim ve işbirliği programında, Kurumun zorunlu alım yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) Hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması için yenilik ve yerlileşmeye yönelik program başvuruları ile işyurtlarına teknoloji transferini sağlayacak ortak üretim ve işbirliği başvurularına öncelik verilir.

(4) Ortak üretim ve işbirliği programlarında hükümlü ve tutukluların ulusal kalkınma planında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak çalışma hayatına kazandırılması amaçlanır.

(5) Ortak üretim ve işbirliği programlarında işyurtlarının üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile yüksek katma değerli ürün elde edilmesi yolu ile gelişmeye katkı sağlanması amaçlanır.

(6) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak sektörler, Kurul kararı ile belirlenir. Ortak üretim ve işbirliği yapılacak paydaşın belirlenmesi süreci Kurum tarafından yürütülür. Ortak üretim ve işbirliği programları kapsamındaki faaliyetler işyurtları müdürlüklerinde yerine getirilir. Gerektiğinde Kurumun belirleyeceği sektör veya sektörlerde koordinasyonun sağlanması için merkezi eşgüdüm birimi oluşturulabilir ve faaliyetler bu birimce yerine getirilebilir.

(7) Hükümlü ve tutukluların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik faaliyet bileşenlerine programlarda yer verilir. Bu çerçevede işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları ve diğer uygulamalara ağırlık verilir.

(8) Programlar kapsamında meslek sahibi hükümlü ve tutukluların mesleki yeterliklerinin korunması ve artırılması için işbaşı eğitim çalışmaları gerçekleştirilebilir. Ayrıca çalışma disiplininden uzaklaşmaları engellenerek, işgücü piyasasına uyumu amaçlayan ve paydaş tarafından ücret desteğini de içeren tedbirler alınabilir.

(9) Ortak üretim ve işbirliği programlarına gerçek veya tüzel kişiler ayrı ayrı veya iş ortaklığı şeklinde başvurabilir. Paydaşın iş ortaklığı olması halinde hisse oranları Kurul onayı olmadan değiştirilmez.

(10) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesinin süresi en fazla on yıldır. Bu sürenin belirlenmesinde ortak üretim ve işbirliği paydaşının yerine getireceği yükümlülükler dikkate alınır.

(11) Paydaş ile akdedilen sözleşme, programın uygulanması sürecinde tereddüte yer vermeyecek şekilde açık olmalıdır.

(12) Ortak üretim ve işbirliği programında paydaşın diğer işlerinde belirli sayıda eski hükümlü ve/veya hükümlü çalıştırma zorunluluğuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(13) Program kapsamında üretilecek malın piyasaya arz edilmesinin belirli mevzuat ve kurallara tabi olması durumunda, tarafların yükümlülükleri teknik şartnamede ve/veya sözleşmede belirtilir.

(14) Kurum, ortak üretim ve işbirliği programı sürecinde sunulan her türlü belge konusunda açıklama talep edebileceği gibi ilgili kurumlarla yazışma yapabilir.

(15) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında sözleşme imzalanan paydaş bir başka kişiye sözleşmeyi devredemez. Paydaş sözleşme sürecinde tür ve unvan değiştirebilir. Ortaklık yapısı değiştirilmeden önce Kuruma bilgi verilir.

(16) Başvuruların değerlendirilmesi çalışmaları tarafsızlık ve gizlilik esası doğrultusunda gerçekleştirilir. Başvuru sahiplerinin mevzuat gereğince ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri korunur.

(17) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında sözleşme imzalanan paydaş tarafından her yıl bir önceki yıla ait mali performansını gösterir belgeler Kuruma sunulur. Kurum, sunulan mali tablolar üzerinden değerlendirme yaparken açıklanmasını istediği veya gerekli gördüğü hususlara ilişkin diğer bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir.

(18) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarında, Kurum ödeneğinin kullanılması halinde bu işlerin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilir.

Ortak üretim ve işbirliği konuları

MADDE 5 – (1) Paydaş tarafından ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında aşağıdaki yükümlülüklerden en az üçü üstlenilmelidir:

a) Ortak üretim için hammadde ve/veya ara girdinin tamamının sağlanması.

b) Ortak üretim konusu ürünün tasarımı ve fikri hakların koşulsuz olarak Kuruma devredilmesi.

c) Ortak üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm makine ve teçhizatın üretim süresince tedarik edilmesi.

ç) Ortak üretim ve işbirliği süresinin bitiminde, üretimde kullanılan makine ve ekipmanların Kuruma bırakılması.

d) Ortak üretimin gerçekleştirilmesi için teknoloji transferi, teknoloji transferini sağlamaya yönelik bakım ve onarım, mevcut kapasitesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu, araştırma ve geliştirme hizmetlerinin sunulması.

e) Hükümlü ve tutukluların üretim konusunda eğitilmesi ile bu konuda öğretici temin edilmesi.

f) Tekstil, mobilya, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerle ilgili programlarda mühendis ve veteriner gibi teknik personel temin edilmesi.

g) Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda fide, fidan ve hayvan temin edilmesi.

ğ) Hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda hayvanların beslenmesi ve bakımına yönelik yem, küspe, ilaç ve diğer malzemelerin temin edilmesi.

h) Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda un, yem ve küspe gibi tarım ve hayvansal ürün tesislerinin kurulması.

ı) Üretimde kullanılan makine ve teçhizatların periyodik kontrolü, bakım ve onarımının yapılması.

i) Ürünlerin satış sonrası bakım ve onarımlarının yapılması.

j) Ürünlerin satış yerlerine taşınması, tanıtımı ve pazarlanması ile ürünün hedef pazarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi.

k) Yatırım ve ürünlerin sigortalanması.

l) Program kapsamında üretilen ürünlerin ve diğer işyurtları ürünlerinin satışı için gezici satış araçlarının temini ile satış merkezlerinin kiralanması ve burada kullanılacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi.

m) Program dahilinde çalışan hükümlülerden bir kısmının tahliyelerinden sonra paydaşın işyerinde istihdam edilmesi ya da hükümlü ve tutukluların tahliyeden sonra benzer işkollarında üretim ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarında destek sağlanması.

n) Üretim faaliyetleri kapsamında kullanılacak tesis, atölye ve barınak temini veya inşası.

o) Ortak üretim ve işbirliğine konu ürünün belirli bir miktarının ihraç edilmesi.

Paydaş belirleme yöntemleri

MADDE 6 – (1) Kurum tarafından ortak üretim ve işbirliğine yönelik çağrının yayımlanmasından sonra sözleşme imzalanacak kamu ve özel sektör paydaşı, tüm başvurular değerlendirilerek müzakere süreci sonucunda belirlenir.

(2) Kurul kararı ile çağrı olmaksızın kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, kamu yararına çalışan dernekler, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu dernek ve vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerle ortak üretim ve işbirliği yapılabilir. Bu yöntem çerçevesinde yapılacak ortak üretim ve işbirliklerinde ikiden çok kurum ve kuruluş bir araya gelebilir.

(3) Kurum gerekli gördüğü hallerde program sürecini iptal edebilir. Sürece ilişkin iptal kararı Kurumun resmi internet sitesinde ve gerekli görülen diğer vasıtalarla duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara değerlendirme sürecinin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Değerlendirme sürecinin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Dokümanının Hazırlanması, Program Onayının Alınması ve

Başvuru Değerlendirme Heyetinin Kurulması

Ortak üretim ve işbirliği programı dokümanının hazırlanması ve içeriği

MADDE 7 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı dokümanı, program şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı ile standart formlardan oluşur. Program dokümanı, program çağrısından önce hazırlanır. Program dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

(2) Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshası ortak üretim ve işbirliği programı işlem dosyasında muhafaza edilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelikte yer alan hükümleri esas alarak tip program şartnamesi, başvuru ve değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere standart formlar, tip sözleşme tasarısı hazırlayabilir.

(4) Program şartnamesinde, başvuru yeterlik kriterleri, başvuru değerlendirme esasları, müzakere süreci ve diğer bilgilere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda başvuru sahibinin müzakereye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile üçten az olmamak üzere listeye alınacak başvuru sahibi sayısı da yeterlik şartnamesinde belirtilir.

(5) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında yapılacak işin teknik özellikleri, program dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Yapılacak yatırımlarda yerli malı kullanılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında işin niteliği dikkate alınarak aşağıdaki hususlara ilişkin bilgilere yer verilir:

a) Program kapsamında paydaş tarafından yapılacak yatırımlar ve temin edilecek makine ile malzemelerin temel kriterleri ve büyüklükleri.

b) Programın uygulanacağı işyurtları ve işyurtlarındaki mevcut yatırımlara ilişkin gerekli bilgiler.

c) Program kapsamında üretimi yapılacak malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzunun hazırlanmasına yönelik sorumluluklar.

ç) Program kapsamında üretimi yapılacak ürünün montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik sorumluluklar.

d) Program kapsamında paydaşın personel çalıştırması öngörülmüş ise bu personelin sayısı ve niteliği.

e) Hayvancılıkla ilgili programlarda paydaşın temin edeceği hayvanların niteliği ve miktarı ya da miktar aralığı.

f) Program kapsamında ar-ge çalışması yapılacaksa çalışmaların genel çerçevesi.

g) Program kapsamında gerçekleştirilecek test ve analiz hizmetlerinin genel çerçevesi.

Program onayının alınması

MADDE 8 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programının uygulanacağı sektör veya sektörler Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen karara ilişkin Kurul gündeminin ekinde, ortak üretim ve işbirliği programının konusu ve hedeflenen amaçlara yönelik bir program değerlendirme raporu yer alır. Söz konusu kararda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak sektör veya sektörler.

b) Ortak üretim ve işbirliği programının temel amacı ve paydaşlardan üstlenmeleri istenilen yükümlülüklerin genel çerçevesi.

c) İşbirliği programının uygulanacağı kapasiteler.

ç) İşbirliği programının azami süresi.

d) Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde esas alınacak kriterlerin genel çerçevesi ve diğer hususlar.

Başvuru değerlendirme heyetinin kurulması ve çalışma esasları

MADDE 9 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısının yayımlanmasından itibaren Daire Başkanı tarafından en geç beş iş günü içinde başvuru değerlendirme heyeti oluşturulur.

(2) Başvuru değerlendirme heyeti, tek sayıda olmak üzere biri heyet başkanı en az üç kişiden oluşur. Daire Başkanı veya görevlendireceği personel heyet başkanı olarak görev yapar. Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Heyetin görevlendirilmesi sırasında eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirtilir.

(3) Heyetin, Kurum ve işyurtları personelinden oluşturulması esastır. Ancak yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı diğer birimlerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından heyete üye alınabilir.

(4) Heyet eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Heyet üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Heyet başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy kullanan heyet üyeleri, gerekçelerini heyet kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Heyet tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, heyet başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(5) Heyet, başvuru kapsamında yer alan belge ve bilgilerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Heyet tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

Program işlem dosyası

MADDE 10 – (1) Kurum her program için bir program işlem dosyası düzenler. Bu dosyada program sürecinin bulunduğu aşamaya göre aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Programa ilişkin İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararı.

b) Program dokümanı.

c) Program dokümanına ilişkin düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar.

ç) Program çağrısı.

d) Programa yapılan başvurular.

e) Başvuru değerlendirme heyetinin değerlendirme ve müzakere tutanak ve kararları.

f) Program süreci ile ilgili diğer belgeler.

(2) Program dokümanının bulunduğu program işlem dosyasının birer örneği, görevlendirme ile birlikte başvuru değerlendirme heyeti üyelerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Üretim ve İşbirliği Çağrısı ile Program Dokümanına İlişkin Hususlar

Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısı

MADDE 11 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısı, son başvuru tarihinden en az yirmi bir gün önce Kurumun resmî internet sayfasında ve gerekli görülen diğer iletişim vasıtalarında yayımlanır. Program dokümanında belirtilmeyen hususlara çağrıda yer verilemez. Program çağrısında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Kurumun adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi.

b) Programa ilişkin kısa açıklama.

c) Yeterlik kriterleri ve istenilen belgeler.

ç) Program dokümanının nereden temin edilebileceği.

d) Program başvurularının yapılabileceği yer ile son başvuru tarihi ve saati.

(2) Program dokümanı hazırlanmadan çağrı yayımlanamaz. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere uygun olmayan çağrılar geçersizdir. Bu durumda çağrı aynı şekilde yeniden yayımlanır.

Program dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 12 – (1) Çağrı yayımlandıktan sonra program dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki çağrı geçersiz sayılır. Ayrıca önceki çağrının geçersiz sayıldığı belirtilerek, değişiklik yapılan program aynı şekilde yayımlanır. Ancak başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi ya da teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi ya da Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde ilgililerin bilgi sahibi olmaları sağlanarak duyurunun yapıldığı şekilde ilan edilir.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, zeyilname ile son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, başvurularını yapmış olanlara başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Program başvurusu aşamasında, dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, en geç son başvuru tarihinden üç gün öncesine kadar taraflara bildirilir. Açıklamada, sorular ve Kurumun ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Son başvuru saatinden önce program başvuru sürecinin iptal edilmesi

MADDE 13 – (1) Kurumun gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde programın gerçekleştirilmesine engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit edildiği hallerde son başvuru saatinden önce program süreci iptal edilebilir.

(2) Son başvuru saatinden önce program sürecinin iptal edilmesi durumunda, programın iptal edildiği hususu duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış olanlara sürecin iptal edildiği bildirilir.

(3) Program sürecinin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular reddedilmiş sayılır ve iade edilir. Program sürecinin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(4) Program sürecinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden program süreci başlatılabilir.

İKİNCİ KISIM

Yeterlik Kriterleri ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Yükümlülüklere

Yönelik Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler ve Teminatlar

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler

MADDE 14 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programında paydaşın belirlenmesinde, başvuru sahiplerinin üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme kapasiteleri ile ortak üretim ve işbirliği sonucu elde edilecek toplam hasıladan Kuruma aktaracağı oran ve belirlenen diğer kriterler esas alınır.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve aranılacak kriterlerin program çağrısı ve program dokümanında belirtilmesi zorunludur.

(3) Yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda başvuru sahibinin davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda, dokümanda asgari yeterlik kriterleri ile üçten az olmamak üzere müzakereye davet edileceklerin sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir. Puanlama ve değerlendirme yüz tam puan üzerinden aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı, asgari kırk, azami altmış puan olabilir.

b) Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı, asgari kırk, azami altmış puan olabilir.

c) Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla yirmi puan verilebilir.

ç) Yeterlik kriterlerini sağlayan başvuru sahiplerinden listeye alınacakların belirlenmesinde ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, dokümanda belirtilen kriterlere göre puanlanma yapılmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak başvuru sahibi sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip olanların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir.

(4) Başvuru sahiplerinin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi için program konusu ortak üretim ve işbirliğinin niteliği esas alınarak istenilecek belgeler program çağrısında ilan edilir.

(5) Başvuru sahibinin iş tecrübesinin belirlenmesine yönelik yeterlik kriteri öngörülebilir. Bu kapsamda program konusu işle ilgili tecrübe ve üretim birikimine yönelik açıklama talep edilebilir.

(6) Ortak mal üretimi yapılacak programlarda makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi yeterlik kriteri olarak istenebilir.

(7) Başvuru sahibinin personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, yeterlik kriteri olarak istenebilir. Ayrıca programın niteliği esas alınarak paydaş tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısına ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir.

(8) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üretim kontrolünün yapılması, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenebilir. Bu laboratuvar veya muayene kuruluşunun başvuru sahibi bünyesinde bulunması hususu, bir yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir.

(9) Program konusu işin niteliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Başvuru sahiplerinin bu hususlarda yeterliği ve/veya sözleşmenin uygulanması sürecinde bu yükümlülüklerin paydaşça yerine getirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.

Yeterliği belirlenen başvuru sahipleri içinden paydaşın belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Program dokümanındaki yeterlik kriterlerini sağlamayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik kriterlerini sağlayan tüm başvuru sahiplerinin program sürecine ilişkin teklifleri incelenir. Bu tekliflerdeki taahhüt önerileri dikkate alınarak müzakere süreci başlatılır. Her bir başvuru sahibi ile ayrı ayrı görüşülür. Müzakere süreçlerine ilişkin görüşmeler tutanağa bağlanarak karşılıklı imza altına alınır. Müzakere tutanakları iki nüsha halinde düzenlenir, tutanağın bir örneği program dosyasına konulur. Düzenlenen müzakere tutanağının bir örneği ise müzakere edilen başvuru sahibine teslim edilir. Bu müzakere sürecinde program kapsamında ortak üretim ve işbirliğine konu olacak hususlar kesinleştirildikten sonra bu şartları karşılayabilecek başvuru sahiplerinden toplam gelirden Kuruma aktaracakları son ve kesin oran ile varsa diğer değerlendirme kriterlerine ilişkin son tekliflerini vermeleri istenir.

(2) Başvuru sahiplerinin son yazılı teklifleri incelenerek sözleşme imzalanacak başvuru sahibi belirlenir ve değerlendirme süreci sonuçlandırılır.

Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik ve mali yükümlülüklere yönelik düzenlemeler

MADDE 16 – (1) Başvuru yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen teknik ve mali yükümlülüklere, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer verilebilir.

Teminatlar

MADDE 17 – (1) Program başvurusuna konu işin nitelikleri çerçevesinde yirmibeşbin Türk Lirasından az ikiyüzbin Türk Lirasından fazla olmamak üzere geçici teminat, ellibin Türk Lirasından az ikiyüzellibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere kesin teminat sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Bu teminat tutarları her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak güncellenir.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(3) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) Başvuruların değerlendirilmesi ve sözleşme imzalanacak başvuru sahibinin belirlenmesinden sonra bu işletmeye ait teminat mektupları, başvuru değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer başvuru sahiplerine ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(6) Başvuru sahibi ve paydaşın sunduğu teminat mektubu bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart forma uygun olmak zorundadır. Standart forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektubu geçerli kabul edilmez.

(7) Geçici ve kesin teminat olarak sunulan teminat mektupları, başvuru dokümanında veya müzakere sürecinde belirlenen sürelere uygun olarak düzenlenir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(8) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali ve Teknik Yeterlik Kriterleri

Başvuru sahibinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi tarafından;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

sunulması zorunludur.

(2) Vekaleten başvuruda bulunulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

İş tecrübesi ve deneyimini gösteren belgeler

MADDE 19 – (1) Başvuru sahibinin, iş tecrübesini belirlemek için açıklama ve/veya belge istenebilir. İmalatçı olduğunu gösteren belgeler, teknolojik ürün deneyim belgesi ve iş bitirme belgeleri, başvuru sahibinin iş tecrübesi ve deneyimini gösterir belgelerdir. Başvuru sahibinin program konusu işlere ilişkin tecrübesine yönelik olarak ayrıca açıklama talep edilebilir. Tüzel kişilerin açıklamalarında ortaklarının tecrübesine ilişkin bilgilere de yer verilebilir.

Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

MADDE 20 – (1) Programın konusu göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak başvuru sahibi tarafından sunulacak belgeler ve kriterler dokümanda belirtilir.

(2) Programın konusu göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek yükümlülük olarak düzenlenebilir.

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana yönelik düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamındaki üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler yeterlik kriteri olarak belirlenebilir. Gerekli görülmesi halinde dokümanda başvuru sahibinin kendi malı olması öngörülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve varsa niteliği belirtilir. Bu makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik özelliklerine yönelik ayrıntılı düzenlemeye teknik şartnamede yer verilir.

(2) Başvuru sahibinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin çağrının yayımlanma tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesini belgelemek şartı ile başvuru sahibinin kendi malı sayılır.

(4) Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik dokümanda düzenleme yapılmış ise bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru kapsamında sunulması zorunludur.

(5) Üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin yükümlülükler sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek şekilde düzenlenebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın program süreci sonucunda Kurumun mülkiyetine geçeceğine yönelik düzenleme de yapılabilir. Diğer taraftan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın program sürecinde belli aralıklarla yenileneceği de öngörülebilir.

(6) Sözleşmenin uygulanması aşamasında teknolojik gelişmeler nedeniyle üretimin verimliliği için yeni makine, teçhizat ve diğer ekipman alınmasına ihtiyaç görülmesi halinde Kurum ve paydaş bu hususu görüşerek karara bağlayabilir.

Laboratuvar ve muayene kuruluşları ile tahlil hizmetleri

MADDE 22 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamındaki işler dikkate alınarak laboratuvar kurulması veya “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları” tarafından üretimin kontrolünün yapılmasına yönelik dokümanda düzenleme yapılabilir. Bu husus bir katılım kriteri veya paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak öngörülebilir. Yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Program sürecinde laboratuvar kurulması öngörülmüş ise laboratuvarın teknik kapasitesi ve kuruluş sürecine ilişkin hususlar teknik şartnamede düzenlenir.

b) “Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları” paydaşın bünyesinde bulunabileceği gibi paydaş tarafından ilgili kuruluşlardan hizmet satın alınması yoluyla karşılanabilir. Paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması sürecinde laboratuvarın veya muayene kuruluşunun kendi bünyesinde bulunduğuna veya bu kuruluşlardan hizmet alındığına yönelik belgeler veya sözleşmeler Kuruma sunulur.

c) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olması zorunludur. Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilen laboratuvar veya muayene kuruluşu için TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikaların sunulması yeterlidir. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen laboratuvar ve muayene kuruluşları için; bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

İmalat belgeleri ve kapasite raporu

MADDE 23 – (1) Program sürecinde üretim kapasite miktarına yönelik düzenleme yapılabilir. Üretim kapasite miktarı, kapasite raporu ile belgelendirilir. Kapasite raporu alınmasına yönelik giderler paydaş tarafından üstlenilir.

(2) Program sürecinde imalat yeterlilik belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi alınmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler

MADDE 24 – (1) Başvuru sahibinden yeterlik kriteri olarak personel çalıştırdığına dair belge istenebileceği gibi, programın niteliği göz önünde bulundurularak sözleşmenin uygulanması aşamasında paydaş tarafından çalıştırılması istenilen personelin sayısı ve niteliğine yönelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapabilir. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Çalıştırılan veya çalıştırılması istenilen personele ilişkin olarak asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre en fazla beş yıl olabilir. Deneyim süresi, mezuniyet tarihi esas alınarak, mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

b) Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgelere ilişkin düzenlemelere dokümanda yer verilir.

c) Personelin başvuru sahibinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Ayrıca bu kişilerin öngörülen niteliği haiz olduğunu gösteren belgeler ile görev veya unvanlarını tevsik eden belgeler idareye sunulur.

ç) Paydaş, bedelini karşılamak suretiyle sözleşmenin uygulanması sürecinde çalıştırması istenilen teknik personeli bünyesinde istihdam etmeden sözleşme ile hizmet satın alabilir. Bu kişiye ait bilgiler Kuruma ve ilgili işyurduna sunulmak ve onay alınmak zorundadır.

Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

MADDE 25 – (1) Program kapsamında kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesi, gıda güvenliği yönetim sistem belgesi, helal ürün sertifikası ve iyi hijyen uygulamaları sertifikalarına yönelik düzenleme yapılabilir. Bu sertifikalara yönelik giderler paydaş tarafından karşılanır.

(2) Üretim konusu malın ulusal standarta veya dengi uluslararası standarta uygun olarak üretilmesi ve bu uygunluğu gösteren belgenin sunulmasına yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılabilir.

(3) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan kamu kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri esas alınarak malın piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belgelere yönelik dokümanda düzenleme yapılabilir. Programın uygulanması sürecinde malın piyasaya arzına yönelik düzenleme yapılır ise bu yükümlülüklere ilişkin giderler paydaş tarafından karşılanır.

Üretim konusu mal ve hizmetlerin katalog ve broşürlerinin hazırlanması ile teknik açıklama dokümanı

MADDE 26 – (1) Program konusu mal ve/veya hizmetlerin tanıtımına yönelik kataloglar ve broşürlerin hazırlanması, yayımlanması ile dağıtımına yönelik yükümlülüklere dokümanda yer verilebilir.

(2) Program konusu mal ve/veya hizmetin üretimine yönelik teknik açıklamaların yer aldığı doküman başvuru yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir.

(3) Sözleşmenin uygulanması aşamasında program konusu ürünlere yönelik pazar analizi ve benzeri danışmanlık hizmetleri paydaş tarafından yaptırılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmete yönelik giderler paydaş tarafından karşılanır.

Mali yeterlik kriterleri

MADDE 27 – (1) Başvuru sahibinin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesi ve/veya sözleşmenin uygulanması sürecinde paydaşın yeterliğini korumasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(2) Başvuru dosyası kapsamında, ekonomik ve mali yeterliliğin tevsikinde banka referans mektubu, iş hacmini gösteren belgeler ile Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde belirtilen finansal tabloların sunulması istenebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başvuruların Sunulması, Alınması, Değerlendirilmesi ve Müzakere Süreci ile

Sözleşme Yapılmasına İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Sunulması, Alınması ve Değerlendirilmesi ile Müzakere Süreci

Başvuruların sunulma şekli

MADDE 28 – (1) Başvurular, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Başvurularda kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Başvurunun, başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Program sürecinde sunulan başvuruların farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin belgeleri başvuru kapsamında sunması zorunludur.

(2) Başvuru ve program dokümanında istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve Kurumun adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri başvuru sahibi tarafından imzalanır, varsa mühürlenir veya kaşelenir.

(3) Başvurular, program dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kuruma teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Başvurular iadeli taahhütlü posta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu usul ile gönderilecek başvuruların, program dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar Kuruma ulaşması şarttır. Gönderilerdeki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Zeyilname ile başvuru süresinin uzatılması halinde, Kurum ve başvuru sahiplerinin son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Başvuruda bulunanlar, başvurularını alarak yeniden başvuruda bulunabilir. Bu durumda başvurunun geri verildiği, tutanak altına alınır.

Başvuruların alınması ve açılması

MADDE 29 – (1) Başvuru değerlendirme heyetince, yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

a) Heyet tarafından son başvuru tarih ve saatinde yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

b) Heyet, başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve zarfın imzalanıp kaşelenerek kapatılıp kapatılmadığına, varsa mühürlenip mühürlenmediğine bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Başvuru zarfları, hazır bulunanların önünde alınış sırasına göre açılır. Başvuru belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak heyet üyelerince imzalanır.

ç) Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. Başvuru sahipleri tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen başvuru sahiplerinin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(2) Başvuruların esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde heyetçe belirlenen sürede başvuru sahiplerinden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde sunulan belgelerin başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, başvuru sahibinin yeterlik tarihinde, yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan başvuruların ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

(5) Bu aşamada, başvuru sahiplerinin sunduğu belgelerin, asgari yeterlik kriterlerine ve program dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

(6) Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan başvuru sahipleri yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini sağlayamadığı tespit edilen başvurular ise değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Yeterliği tespit edilen başvuru sahiplerinden program konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda yapılacak müzakereye katılmaları istenir. Bu davet yazısında müzakere tarih ve saati bulunur. Ayrıca bu yazıda, müzakereye katılmayan başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedileceği de belirtilir.

(8) Başvuruların değerlendirme sürecinin her aşamasında heyetin talebi üzerine başvuruların incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili başvuru sahiplerinden açıklama istenebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde başvuruda değişiklik yapılması veya program dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan başvurunun uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Kurumun yazılı açıklama talebine, yazılı olarak cevap verilir. İstenilen sürede yazılı olarak açıklama sunulmaz ise başvuru değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminat gelir kaydedilir.

Müzakere süreci

MADDE 31 – (1) Heyet, müzakere sürecinde her bir başvuru sahibi ile ayrı ayrı görüşür. Müzakere sürecindeki gelişmeler çerçevesinde bir başvuru sahibi ile farklı tarihlerde ve/veya müzakerenin farklı aşamalarında birden fazla görüşme yapılabilir.

(2) Başvuru sahipleri müzakere sürecinde öncelikle program konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi başvurularında bulunan hususlara yönelik açıklamalarda bulunurlar.

(3) Heyet, program amacını ve başvuru sahiplerinin önerilerini dikkate alarak program kapsamındaki yükümlülükleri netleştirir ve bu çerçevede program teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında gerekli düzenlemeleri yapar.

(4) Heyet, müzakere sürecindeki açıklamaları dikkate alarak nihai şartları karşılayan başvuru sahiplerini belirler. Başvuru sahiplerinden şartları netleştirilmiş doküman esas alınarak son tekliflerini içeren yazılı başvurularını heyet tarafından belirlenen tarih ve saatte heyete sunmaları istenir. Son yazılı başvurular heyet tarafından tutanak ile teslim alınır. Müzakere süreci sonucunda şartları karşılamayacağına karar verilen başvuru sahiplerine de bu husus yazılı olarak tebliğ edilir.

(5) Başvuru sahiplerinden belirlenen tarih ve saate kadar başvurusunu vermeyenler veya başvurusu uygun olmayanlar değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Alınan başvurular alınış sırasına göre açılarak en uygun başvuru sahibi belirlenir.

(6) Değerlendirme heyeti verilmiş olan bütün başvuruları reddederek program başvuru sürecini iptal etmekte serbesttir. Kurum bütün başvuruların reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Program başvuru sürecinin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün başvuru sahiplerine gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

(7) Müzakereler sırasında ihtiyaç duyulması halinde teknik konulara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personelinden yararlanılabilir.

Başvuru değerlendirme heyeti kararının Kurul onayına sunulması ve kesinleşen kararın bildirilmesi

MADDE 32 – (1) Başvuru değerlendirme heyetinin gerekçeli kararı Kurulun onayına sunulur. Kararın onaya sunulması sırasında sözleşme imzalanmasına karar verilen başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumundan teyit edilerek buna ilişkin belge karara eklenir. Yapılan teyit işlemi sonucunda, bu başvuru sahibinin yasaklı çıkması durumunda program başvuru süreci iptal edilir.

(2) Kurul, heyetin kararını onaylar veya iptal eder. Kararın onaylanması halinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir.

(3) Kesinleşen program kararı, Kurul tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde başvuru sahiplerine bildirilmek üzere gönderilir.

(4) Geçici teminat mektubu dışındaki başvuru belgeleri, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerine iade edilmez. Ancak, başvuru kapsamında verilen asıl belgeler talep halinde başvuru sahibine imza karşılığında iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı belgelerin, Kurumca onaylı bir suretinin değerlendirme işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmeye davet ve başvuru sahibinin sözleşme yapılmasında sorumluluğu

MADDE 33 – (1) Sözleşme imzalanmasına karar verilen başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması bildirilir.

(2) Sözleşme imzalamaya davet edilen başvuru sahibi, vergi dairelerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminatı iade edilir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında başvuru sahibinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) Sözleşme, Kurum Başkanı veya görevlendireceği kişi ve başvuru sahibi tarafından imzalanır ve sözleşmenin Kurumca onaylı bir örneği paydaşa verilir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri başvuru sahibine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programa Başvuruda Bulunamayacak Olanlar ile Yasak Fiil ve Davranışlar

Ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda bulunamayacak olanlar

MADDE 34 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda bulunamazlar:

a) Geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Kurum ve işyurtlarında ortak üretim ve faaliyette bulunmaya yönelik işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

ç) Kanunla görevlendirilen kamu kurumları tarafından, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

d) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler.

e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile kurulmamış tüzel kişiler.

f) Ortak üretim ve işbirliği konusunda Kuruma danışmanlık hizmeti verenler.

g) Yukarıdaki (e) bendi dışındaki bentlerde sayılanların ortaklıkları.

(2) Birinci fıkrada sayılanların ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda bulunmaları durumunda başvuruları dikkate alınmaz ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun, başvurunun değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile sözleşme yapılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmadan önce bu durum belirlenmişse program başvuru süreci iptal edilir. Sözleşme imzalanmışsa sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Ancak (ç) bendinde yer alan başvuru sahiplerinin geçici ve kesin teminatları iade edilir.

Başvuruların değerlendirme dışı bırakılması ile yasak fiil ve davranışlar

MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

ç) Vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş ve kesinleşmiş borcu olan.

d) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, Kuruma yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen.

f) Başvuru tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Program sürecinde müzakere heyetinin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

ğ) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre başvuruda bulanamayacağı belirtildiği halde programa başvuruda bulunanlar.

h) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

(2) Sözleşme imzalanacak başvuru sahibinin yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgelerini sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunludur. Bu belgelerin, anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

(3) Ortak üretim ve işbirliği programı sürecinde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla program sürecine ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Başvuru sahipleri ile diğer kişileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, başvuru sahiplerine anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya program kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif başvuruda bulunmaya izin verilen programlar dışında, gerçek veya tüzel kişi tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla başvuruda bulunmak.

d) Başvuruda bulunamayacağı belirtildiği halde başvuruda bulunmak.

(4) Yasak fiil ve davranışta bulunan başvuru sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Beş yıl süresince program başvurusunda bulunamaz.

(5) Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak işin adı, niteliği ve türüne ilişkin açıklamalar.

b) Kurumun adı ve adresi.

c)                Paydaşın adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Sözleşmenin kapsamı ve süresi.

d) Sözleşme sürecinde üretime konu mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının belirlenme usulü.

e) Paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması sürecinde üstlenilecek giderler.

f) Sözleşme sürecindeki vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) Sözleşme konusu iş kapsamında montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerinin kapsamı varsa bunlara ait şartlar.

ğ) Paydaşın ve paydaşın işçileri veya görevlendireceği program sorumlularının işyurtlarında bulunmasına yönelik koşullar ve çalışma şartları.

h) İş programının düzenlenmesine ilişkin genel belirlemeler.

ı) Varsa kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.

i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) İşin yapılma yeri, işyerini teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

k) Gecikme halinde alınacak cezalar.

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

n) Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

p) Paydaşın sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklar.

r) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.

s) Anlaşmazlıkların çözümü ile diğer hususlar.

Sözleşmede değişiklik ve ek düzenlemeler yapılması

MADDE 37 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra Kurum ile paydaşın karşılıklı olarak anlaşması ve Kurulun onaylaması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik ya da ek düzenleme yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yerlerinde değişiklik yapılabilir.

b) Sözleşme süresi, mevcut sürenin yüzde yirmisini aşmamak üzere uzatılabilir.

c) Sözleşme sürecinde hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek kazandırma amacıyla yeni çalışmalar ve bu çalışmalara dair şartlar belirlenebilir.

Paydaşın ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti ile diğer durumlar

MADDE 38 – (1) Paydaşın ölümü, iflası, ağır hastalığı, terör örgütleriyle bağlantısı veya ilişkisinin belirlenmesi, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Paydaşın ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Kurumun uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile paydaşın taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde paydaşın teklif edeceği ve Kurumun kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, paydaşın kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanamaması halinde, sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Ancak ağır hastalık nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi durumunda kesin teminat iade edilir.

c) Paydaşın terör örgütü veya örgütleriyle ilişkisi olduğunun belirlenmesi halinde sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

(2) Sözleşme yapıldıktan sonra paydaş hakkında konkordato ilan edilmesi veya paydaşın iflas etmesi halinde sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Kurumun sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 39 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Paydaşın, taahhüdünü program dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, Kurumun en az yirmi gün süre vererek, nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen, aynı durumu devam ettirmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında paydaşın yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin uygulanması sürecinde yasak fiil ve davranışlar

MADDE 40 – (1) Sözleşmenin uygulanması sürecinde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap ve rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında; hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapılmasına neden olmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma ve İşyurdu Müdürlüğüne zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini Kurumun ve İşyurdu Müdürlüğünün zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, program dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f) Paydaş tarafından gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilmesi, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanmaları.

g) Sözleşmeyi açık veya gizli olarak devretmek.

Paydaşların ve kamu görevlilerinin ceza sorumluluğu

MADDE 41 – (1) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesi tamamlandıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, paydaşın sözleşmeye konu işle ilgili 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil ve davranışları hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Sözleşmenin uygulanma süreci aşamasında görev alan personelin görevlerini kanunî gereklere uygun ve tarafsızlıkla yerine getirmediklerinin, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, ilgililer hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerinden tazmin ettirilir.

Paydaşa yapılacak gelir aktarımı

MADDE 42 – (1) Paydaşa yapılacak gelir aktarımında sözleşmedeki gelir bölüşümüne ilişkin kriteler ile program kapsamındaki giderler dikkate alınır. Ancak hiçbir şekilde Kurumun gelir tutarı program kapsamında istihdam edilen hükümlü ve tutuklulara ödenecek ücret ödemeleri ile sosyal güvenlik giderleri ve Kurumca üretim için yapılan diğer giderler toplamından az olamaz.

(2) Ortak üretim ve işbirliği kapsamında elde edilen gelirden paydaşa yapılacak aktarma aylık hakedişler halinde yapılır. Katma Değer Vergisi hariç toplam brüt satış gelirinden, sözleşmede Kurumca toplam gelirden tahsil edileceği belirtilen giderler düşüldükten sonra, gelir aktarım kriterine tekabül eden tutar ilgilinin hesabına aktarılır. Bu gelir aktarması öncesinde paydaş, vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeleri Kuruma sunmak zorundadır.

(3) Program kapsamında farklı işyurtlarının bulunması durumunda her işyurdundaki faaliyetler kapsamında ayrı ayrı gelir aktarımı yapılabilir. Paydaşın iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığınca müşterek açılanan hesaba gelir aktarımı yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Kazandırmaya Yönelik Çalışmalar ve Kontrol İşlemleri

Mesleki eğitim kurslarının açılması

MADDE 43 – (1) Paydaş, sözleşmede belirtilmiş ise program sürecinde belli sayıda mesleki eğitim kursu açmak zorundadır. Bu çerçevede hazırlanan eğitim programı Kurumun onayına sunulur. Sözleşmede yer almamasına rağmen tarafların anlaşması halinde mesleki eğitim programı düzenlenebilir.

(2) Kursiyerlere ücret ödenecekse, kursiyerlerce alınan toplam ders saati esas alınarak ödeme yapılır. Günlük eğitime tam olarak katılmayan kursiyerlere katılmadığı günler için ödeme yapılmaz. İŞKUR tarafından kursiyerlere yapılacak ödemeler söz konusu ise ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Zorunlu eğitim malzemelerine ilişkin giderler paydaş tarafından karşılanır.

(3) Kurs ve eğitim çalışmalarına ilişkin uzaktan eğitim modülleri hazırlanabilir. Bu modüllere yönelik çalışmalar taraflarca ortaklaşa yürütülür. Eğitim çalışmalarının elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde taraflar gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.

(4) Eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir Eğitim Programı Sertifikası verilir.

(5) Mesleki eğitim programına ilişkin denetimler, programın her aşamasında Kurumca görevlendirilen personel veya komisyonca yapılır. Denetimlere ilişkin raporlar Kuruma ve ilgili İşyurdu Müdürlüğüne sunulur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile alınacak tedbirler

MADDE 44 – (1) Paydaş, program kapsamında çalışanlara ilgili mevzuat çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) Paydaş, program kapsamında istihdam edilecek kişinin fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(5) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(6) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.

(7) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgelerde, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. İşyeri dışındaki bir kurum tarafından eğitim verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

(8) Paydaş, program çerçevesinde işyurtlarında yapılacak çalışmalar ve değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için Kuruma yazılı önerilerde bulunabilir.

Sözleşme süreci ve program sorumlusu

MADDE 45 – (1) Başkanlık tarafından her program için unvan farkı olmaksızın yeterli sayıda asil ve yedek kurum personelini fiilen çalışmak üzere program sorumlusu olarak görevlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı, her safhasında incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şikâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,

ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak, olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgililere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı, program süresince en az üç ayda bir kez olmak üzere ziyaret etmek,

e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları hazırlayıp Kuruma sunmak,

f) Paydaşın, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,

g) Başkanlıkça Kurula sunulmak üzere yürütülen projelere ilişkin yıllık raporların hazırlanması,

ile yükümlüdür.

Kontrol komisyonunun kuruluşu ve çalışması

MADDE 46 – (1) Program kapsamında paydaşın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi ve paydaşa yapılacak gelir aktarımına yönelik belgelerin düzenlenmesi için en az üç kişi ile kontrol heyeti oluşturulur. Hizmetin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Kontrol teşkilatı eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(2) Programın farklı işyurtlarında yürütülmesi durumunda her işyurdu için ayrı kontrol komisyonu kurulabilir.

(3) Kontrol komisyonunun teşkili üzerine, program sürecindeki ilgili birim ve personel programa ilişkin gelir aktarımına dayanak teşkil edecek belgelerin onaylı bir suretini en kısa sürede kontrol teşkilatına vermek zorundadır.

Kurumun sorumlulukları ve hakları

MADDE 47 – (1) Kurum sözleşmede belirlenen yükümlülükler ile mesleki program kapsamında istihdam edilecek hükümlü ve tutukluları sağlamakla sorumludur.

(2) Proje sözleşmesinde yer alan çalışmaların mücbir sebepler hariç, tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmesi için etkin bir kontrol sistemi yürütülerek işbirliği sağlanır.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 48 – (1) Bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

ç) Faksla.

(2) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(3) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın