İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30415

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları ile Takasbank tarafından önerilen ve Kurulca kabul edilen diğer kişiler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen şartları sağlaması koşulu ile Takasbank’a üye olabilir.”

“(3) TCMB; Takasbank’ın merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği piyasa ve sermaye piyasası araçlarında talebi halinde doğal merkezi takas kuruluşu üyesi olup, bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yönergelerinde ve prosedürlerinde yer alan hükümlere tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Borsalarda işlem gören kıymetli madenler”

“h) Elektronik Ürün Senedi”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/7/2013 28711
Bu Yazıyı Paylaşın