altinoz.com.tr

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31908

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1- 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine 52 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasalarda işlem yapması

MADDE 52/A- (1) Takasbank, ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen şartlarla merkezi karşı taraf olarak faaliyet gösterdiği piyasalarda işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumda, Takasbank 7 nci maddede belirtilen şartlardan muaftır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.