İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34)

05 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30556

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri ile ilgili, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, imalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığını,

d) Bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

e) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,

f) HPLC: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisini,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ğ) İmalatçı-ihracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara mamulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamulleri, doğrudan kendisi ya da aracılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

ı) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

i) Şeker: Yerli hammaddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,

j) Şekerli mamul: Pancar şekerinin girdi olarak kullanılması suretiyle üretilerek insan tüketimine sunulan gıda ürününü,

k) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

l) Tahsisat Belgesi (Belge): Bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip Başkanlık tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgeyi,

m) Tedarikçi: İmalatçı-ihracatçılara pancar şekeri temin eden, kendisine kota tahsis edilmiş olan pancar şekeri üreticisi şirketleri,

n) Yan sanayici: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle imalatçı-ihracatçı ya da aracılar tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) üreterek imalatçı-ihracatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi,

o) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,

ifade eder.

Miktar

MADDE 5 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları; EK-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, var ise imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Başkanlıkça hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçı-ihracatçıların bu ihracatlarına bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. Ancak bu dönemlerde işletmelerinin faal durumda olduğunu YMM Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenir. Bu hakedişlere ait ihracatlar için tahsisat hesaplamalarında, düşük olan şeker oranı kullanılır.

(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, EK-1 listedeki ürünlere ait oranlar ve/veya EK-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. EK-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, kapasite raporundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden alınan numune ve/veya analiz sonucu Başkanlığa gönderilmiş ise, Başkanlık gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan sakaroz yüzdesini, Başkanlığa ulaştığı tarih itibariyle, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır. Analiz sonuçlarının hesaplanması; sakarozun invertleşmesi, yüksek şekerlerin varlığı ve meyve içeren bir mamul ise meyveden gelen şeker de dikkate alınarak Başkanlıkça yapılır.

(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu var ise, değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli mamullerden aynı tarihlerde alınmış birden fazla numune analiz sonucu var ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değerlendirmeye alınır.

(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g. şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

(6) Ancak şekerli mamuller için, hesaplama sonucu bulunan tahsisat miktarının, ihracat miktarını aşması halinde fire oranı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(7) EK-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı yapan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan ürünlerin ihracatı için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(9) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ihraç ön izni almaksızın yapılan ihracatlar için C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.

(10) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletme kayıt belgesi bulunmayan imalatçı-ihracatçı firmalara hakediş belgesi düzenlenmez.

İhracatın belgelenmesi

MADDE 6 – (1) Hakediş belgesi düzenlenmesi talep edilen gümrük çıkış beyannamelerinin aslı, imalatçı-ihracatçı tarafından ilgili bölge müdürlüğüne sunulur. Bölge müdürlüklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formu EK-3’te yer almaktadır. Gümrük tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar tarafından bölge müdürlüklerine, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar için ayrı ayrı başvuru yapılır.

(2) Gümrük mevzuatına göre düzenlenen ve üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, beyannamelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur. İmalatçı-ihracatçının hakedişine konu olan ihracatına ait gümrük beyannamesi üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunması ve bu belgede yan sanayicinin kayıtlı olması veya dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunmaması durumunda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili bölge müdürlükleri tarafından dikkate alınır ve imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi formuna işlenir.

(3) Serbest bölgelere yapılan ihracatlar, bölge müdürlükleri tarafından ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin, üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır. Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunanlara, serbest bölgede yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmez.

Tahsisat belgesi düzenlenmesi ve belgenin şekli

MADDE 7 – (1) Tahsisat belgesi, bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip EK-4’te yer alan C Şekeri Tahsisat Belgesi örneğine uygun olarak Başkanlık tarafından elektronik ortamda düzenlenir. İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu, bölge müdürlükleri tarafından Başkanlığa iletilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen tahsisat belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Tahsisat belgesinin elektronik ortamda düzenlendiği bilgisi imalatçı-ihracatçıya ve tedarikçilere e-posta yoluyla bildirilir. Bu çerçevede imalatçı-ihracatçıların geçerli e-posta adreslerini Başkanlığa bildirmeleri zorunludur. Bundan doğacak sorunlar ilgili imalatçı-ihracatçılara aittir.

(2) Bölge müdürlükleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan imalatçı-ihracatçılardan;

a) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde gayri faal olduğu tespit edilen,

b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş şeker bulundurduğu tespit edilen,

c) Başkanlığa tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen,

firmalara tespit tarihinden itibaren 2 yıl süre ile C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.

(3) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firmaların hakedişe esas şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun YMM Raporu ile belgelenmesi halinde tahsisat belgesi düzenlenir.

(4) Başkanlıkça düzenlenecek her bir tahsisat belgesinin, tekrar etmeyecek sıralı bir numarası bulunur.

(5) Tahsisat belgelerinin kullanım süresi oniki ayla sınırlı olup, tahsisat belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi ya da Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde belge süresi, oniki aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun; süresi biten tahsisat belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı, satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

(7) Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir.

(8) Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekeri ihracatının, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren Tahsisat Belgesi düzenlenmesi işlemi, aksi ispatlanmadıkça, 2 yıl süreyle durdurulur. Ancak, usulsüzlüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Başkanlıkça hesaplanacak idari para cezası tutarı kadar TL cinsinden teminatı Başkanlığa veren veya söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihracatçıların usulsüz olmayan ihracatlarına, yazılı olarak talepte bulunmaları halinde Tahsisat Belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.

(9) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi durdurulan imalatçı-ihracatçıların, bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır. Bu husus uygulanan idari para cezasının tahsil ve takibine engel teşkil etmez.

(10) Tedarikçilerin, bölge müdürlüklerinin ve imalatçı-ihracatçıların talepleri üzerine veya diğer nedenlerden dolayı Başkanlık tarafından iptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında, iptal tarihinden önce yapılan işlemlerden Başkanlık sorumlu değildir.

Satış

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Başkanlık izniyle bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılabilir.

(2) Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı halinde; bir örneği EK-5’te bulunan C Şekeri Satış Taahhütnamesini imalatçı-ihracatçıya imza ettirmek suretiyle satış işlemini başlatır.

(3) Tahsisat miktarına konu C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilir; ancak, sıvı olarak satış yapılması halinde faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı belirtilmek zorundadır.

(4) Tedarikçi, tahsisat belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için düzenlenen tahsisat belgesine; satış tarihi, fatura numarası ve kristal şeker miktarına ilişkin bilgilerin girişini yapar ve bunu elektronik imza ile onaylar. Belgenin geçerlilik süresi bittiğinde ve/veya belgeye ilişkin satışların tamamlanması halinde belge kapanır.

(5) Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttir.

(6) C şekeri satışını, satış sözleşmesi yoluyla gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili imalatçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden; önce sözleşme tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapar. Daha sonra satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatır.

(7) Tahsisat belgesi olmaksızın ya da süresi geçmiş tahsisat belgesi karşılığında satış yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde tahsisat belgesinde yer alan toplam tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

(8) Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış taahhütnamesi, gerektiğinde Başkanlığa ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilir.

(9) Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 6 ncı maddede belirtildiği şekilde belgelenmesi suretiyle, Başkanlık tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, belgede belirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da diğer bir tedarikçiden temin eder.

Satışta istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) C şekerinin bu Tebliğ kapsamındaki satışlarında, tahsisat belgesinin yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır:

a) Son 1 yıl içerisinde alınmış ticaret sicil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

b) Ticaret sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir sermaye kompozisyonu,

c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurt içi alış faturalarının birer sureti (kaynak tespiti için talep edilecektir),

ç) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.

(2) İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

(3) İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;

a) İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden en çok 1 yıl önceki bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.

b) İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.

c) İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha önceki bir döneme ait olması ve/veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ancak 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 veya 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince önceden yapılmış ihracat karşılığında alınmış olması durumunda;

1) Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,

2) Tarafların kabul edeceği Yeminli Mali Müşavir ve/veya yetkili merci tarafından yapılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde kabul edilecektir.

ç) Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından, söz konusu durum incelenmek üzere Başkanlığa bildirilecektir.

Fiyat

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki C şekeri satış fiyatları, Dünyanın başlıca borsalarında oluşan Beyaz Şeker Fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe belirlenir.

Teminat

MADDE 11 – (1) Mevzuata uygun ve peşin olarak yapılan C şekeri satışlarında, tedarikçilerce herhangi bir teminat aranmaz.

(2) Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat miktarı, satış bedelinin %5’ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi arasında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamaz.

Eşyanın geri gelmesi

MADDE 12 – (1) Başkanlık tarafından düzenlenen tahsisat belgesine istinaden, tedarikçi tarafından C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği bölge müdürlüğü yazısının Başkanlık tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.

b) Başkanlık, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tahsisat miktarını tedarikçiye bildirir.

c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek, katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen ve Başkanlıkça bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.

ç) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden başlayan onbeş iş günü süre verilerek ödemeye davet edilir.

d) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Alacağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunda öngörülen oran esas alınarak gecikme faizi uygulanır.

e) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemi tamamladığını Başkanlığa bildirimini müteakip, Başkanlık durumu ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.

f) İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurt içinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Başkanlık iznine gerek kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Başkanlığa bilgi verir.

İmalatçı-ihracatçının sorumluluğu

MADDE 13 – (1) İmalatçı-ihracatçılar; Başkanlık, ilgili bölge müdürlükleri ve tedarikçiler ile denetime yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak işbu Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, eksikliğinden ve doğruluğundan sorumlu olup, 5 inci maddede bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili müeyyideleri uygulanır.

(3) İmalatçı-ihracatçılar, Başkanlık kayıtlarına alınan bilgi ve belgelere esas teşkil eden her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İş yeri kontrol ve numune alma

MADDE 14 – (1) İlk kez yapılan tahsisat belgesi başvuruları, elektronik ortamda Başkanlığa ulaştırılır. Başkanlık, başvuruları değerlendirerek uygun olanları, iş yeri kontrolleri yapılmak ve numune almak üzere ilgili il müdürlüğüne sevk eder.

(2) İl müdürlüğü, görevlendireceği kontrol görevlileri vasıtasıyla iş yeri kontrol ve numune alma işlemini gerçekleştirir.

(3) İl müdürlüğü kontrol görevlilerince;

a) Bildirim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde imalatçı-ihracatçının işletmesine gidilerek, Tebliğ çerçevesinde gerekli kontroller yapılır ve EK-6’da yer alan İş Yeri Kontrolüne İlişkin Tutanak ile EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir.

b) Numune alınması sırasında, EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı doldurularak analiz numunesine ve şahit numunesine iliştirilir. Numuneler, plastik güvenlik mührü ile mühürlenir.

c) İşyerinde mevcut şekerli mamullerden, biri şahit olmak üzere, toplam iki adet numune alınır. Alınan numunelerden biri HPLC tekniği ile yapılan şeker bileşenleri (sakaroz, fruktoz, glukoz, maltoz) analizi için, ücreti imalatçı-ihracatçıdan tahsil edilmek suretiyle, en yakın il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilir, şahit numune ise üç ay süre ile il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) İl gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde analizi yapılan şekerli mamullere ait glukoz, fruktoz, sakaroz ile içeriyor ise maltoz ve toplam şeker yüzde değerlerini ayrı ayrı gösteren analiz raporu, il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünce Başkanlığa bildirilir. Şahit numuneye ait analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

(5) İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Başkanlık, uygun bulması halinde bir kereye mahsus olmak üzere, tüm masrafları imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanmak şartıyla şahit numuneden tekrar analiz yaptırabilir. İtiraz durumunda, şahit numunenin analizi tercihen ilk analizin yapıldığı laboratuvarda veya Başkanlıkça uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır.

(6) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında resmi kontrollerden alınacak ücretler her yıl Aralık ayında belirlenerek Döner Sermaye Birim Fiyat Listelerinde belirlenir.

Yetki

MADDE 15 – (1) Başkanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Başkanlık, uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihracatçıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılmasının sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(3) Başkanlık, ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumunu dikkate alarak, gerekli gördüğü hallerde ilave tedbirler almaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın